close
Share with your friends
Intern Kontroll: Självskanning

Intern kontroll – Självskanning Intern kontroll – Självskanning

Intern kontroll för en stabil och säker verksamhet

KPMG:s Självskanning av Intern kontroll ger en enkel och effektiv genomgång av företagets interna kontroll och om det finns områden som behöver stärkas. Produkten är särskilt anpassad till de områden som är viktigast och mest relevanta för mindre företag.

Analysen omfattar delmomenten kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollåtgärder, information och kommunikation samt uppföljning.

Värdet för verksamheten – det här får du:

Självskanningen ger ett underlag som visar om företaget behöver:

  • Stärka identifiering av risker för att undvika brister i verksamheten
  • Säkerställa en tillförlitlig finansiell rapportering
  • Säkerställa efterlevnad av strategiska planer och mål 
  • Förebygga överraskningar såsom avvikelser från finansiella och operationella mål 
  • Stärka efterlevnaden av lagar och regler

Pris och upplägg: Så går självskanningen till

Du får ett formulär med ett antal ja- eller nej-frågor att besvara. När vi sammanställt vår analys av svaren skickas rapporten till dig. Rapporten visar en gradering av kontrollmiljön, vilka områden som bör stärkas och förslag till åtgärder inom respektive område.

Pris: 1 500 kronor.
Mervärdesskatt tillkommer.

Självskanning Intern kontroll: Passar produkten er verksamhet?

Självskanning av intern kontroll passar mindre företag (omsättning upp till ca 25 Mkr) där följande kriterier är uppfyllda:

  • Ägarlett
  • Flera styrelseledamöter
  • VD eller informell chef
  • Tio eller fler anställda
  • Redovisningsprogrammet är ett standardsystem

Vill du beställa eller veta mer? Kontakta oss gärna!

Vill du göra en självskanning av den interna kontrollen i er verksamhet? Välkommen att kontakta oss:

Maj-Lis Svensson
Auktoriserad revisor och redovisningskonsult
maj-lis.svensson@kpmg.se
+46 44 183513

Birgitta Daniels
Rådgivare
birgitta.daniels@kpmg.se
+46 8 7236116

Kontakta oss