close
Share with your friends

Tax Governance

Tax Governance

Strategi och funktion är viktiga byggstenar i ett bolags arbete med skatt. KPMG:s specialister tillför rätt kompetens till ert bolag.

Strategi och funktion – viktiga byggstenar i ett bolags arbete med skatt.

Idag ser vi ett ökat fokus på skattefrågor från intressenter så som lagstiftare, myndigheter, styrelser och aktieägare runt om i världen – ett fokus som inneburit att bolags skattehantering har ökat i prioritet. Idag står frågor om strategi, risk och transparens i relation till skatt högt upp på intressenternas agenda.


Den ökade fokusen ställer höga krav på dagens skattefunktioner. En skattefunktion bör förutom att tillse att regelkraven uppfylls även verka som en integrerade del av affärsverksamheten, kommunicera bolagets skatteposition både internt och externt och samtidigt upprätthålla effektiviteten. Ett bolags skattefunktion, styrelse och verksamhet måste således ha rätt kompetens och förståelse för att kunna tillmötesgå de krav som ett ökat fokus innebär.

Vad vi kan hjälpa till med:
 

  • Etablera en skattestrategi och vision – dessa bör korrelera med bolagets övriga affärsverksamhet och tydliggöra hur skattefunktionen tillför värde.

  • Fastställa ett bolags riskaptit – vilket även inkluderar ryktesrisker.

  • Implementering av ett ramverk för styrning och kontroll – för att kunna definiera vilka skatter som skattefunktionen är ansvariga för.

  • Implementering av processer och kontroll – för att hantera risker förenade med de skatter som skattefunktionen är ansvarig för.

  • Etablera en korrekt verksamhetsmodell – identifiering av personer, processer och teknologi som behövs för att skattefunktionen effektivt ska kunna leverera enligt den fastställda skattestrategin. 

  • Jämförelse av er skattefunktion – etablera relevanta ”key performance indicators” (KPI) för att uppmuntra ett korrekt beteende samt visa på styrkor och förbättringsområden.

  • Få översikt av bolagets globala skatt – utveckla en plan för att kommunicera bolagets skatteposition och för att tillse regelefterlevnad, oavsett rapportering till skattemyndigheter eller publikt.

 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan