Internrevision | KPMG | SE
close
Share with your friends

Internrevision

Internrevision

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

Internrevision skapar trygghet för styrelse och ledning.

Internrevisionens uppgift är att ge styrelsen och ledningen en tydlig bild över hur väl företagets rutiner och processer fungerar. Genom att samverka med en extern leverantör för att helt eller delvis genomföra internrevisionen får ni kostnadseffektivt och flexibelt tillgång till rätt resurser och specialister. Våra experter utvärderar och föreslår förbättringar i den interna styrningen och kontroller så att den skapar värde för företaget.

Internrevision för finansiella bolag

Finansiella bolag som lyder under Finansinspektionens tillsyn måste granskas enligt särskilda krav när det gäller intern styrning och kontroll. Det gäller banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag. En oberoende granskning ger bättre kontroll och styrning. Vi kombinerar internrevisionskompetens med regelverkskunnande och branschkännedom.

Internrevision för icke finansiella bolag

Vissa offentliga verksamheter måste ha en internrevision. Vi har stor erfarenhet av att ge resurs- och kompetensstöd och kombinerar internrevisionskompetens med kunskap om och erfarenhet av de specifika förutsättningar som gäller för myndigheter.

I organisationer utan krav på internrevision kan det ändå finnas goda skäl till det. Genom att granska och ge råd kring riskhantering, styrning och intern kontroll kan internrevision ge en trygghet för ägare och ledning.

KPMG hjälper till med följande:

  • Tar ansvar för utlagd internrevisionsfunktion
  • Utvärderar den interna styrningen och kontrollen
  • Riskanalyser
  • Utvärderar internrevisionsfunktioner
  • Tillhandahåller specialister, t ex för granskning av efterlevnad av Finansinspektionens föreskrifter och aktuella rekommendationer, IT-säkerhet, etc

KPMG har lång erfarenhet från alla branscher och bolagsstorlekar och kan bidra med insikter, förslag till förbättringar och relevanta rekommendationer när det gäller rutiner och processer.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss