Granskning av Solvens II-rapportering | KPMG | SE
close
Share with your friends

Granskning av Solvens II-rapportering

Assurance Solvens II-rapportering

KPMG erbjuder anpassad granskning av Solvens II-rapportering.

KPMG erbjuder anpassad granskning av Solvens II-rapportering.

Oberoende genomgång av Solvensinformation

Solvens II tillämpas från och med 2016 vilket innebär att de försäkringsföretag som omfattas är ålagda att publicera en Solvens- och Verksamhetsrapport på sin hemsida. Det är viktigt att rapporterna inte innehåller kvalitetsbrister eftersom de kan ligga till grund för olika affärsbeslut.

KPMG har etablerat en effektiv metod för granskning och avrapportering från granskning av publika S2-rapporter och granskade under föregående år ett flertal rapporter avseende 2016 års rapportering.

Granskningen är än så länge, till skillnad från lagstadgad revision av årsredovisningen, inte obligatorisk och kan därför även anpassas efter försäkringsföretagens olika behov. Exempelvis kan kvantitativa underlag för ORSA vara föremål för genomgång.

Fördelarna med Solvens II-rapportering

Solvens II-granskningen är ett naturligt komplement till den lagstadgade revisionen av årsredovisningen. Genom en effektiv metod och god kännedom om företagens finansiella rapporter och processer erbjuder vi en komplett lösning för att identifiera eventuella brister och förbättringspotential i Solvensrapporteringen. Fördelarna är många och innebär främst:

• Oberoende granskning av centrala delar i regelverket som grund för publik rapportering

• Granskning i enlighet med rekommendationer utgivna av EIOPA

• Säkerställande av ändamålsenlig myndighetsrapportering och publik rapportering

• Säkerställande att grunder och dokumentation avseende solvensuppgifter som presenteras i årsredovisningen är ändamålsenlig

• Enhetlig hantering av kapitalkravsberäkning inom konglomerat

• Jämförbarhet med erfarenheter på internationell nivå

KPMG:s tjänster avseende granskning av Solvens II

KPMG erbjuder ett modulbaserat tillvägagångssätt för revision av Solvens II. Det innebär att företag kan välja vilka områden som granskas. Vi rekommenderar KPMG:s baspaket, som innefattar överenskomna åtgärder beträffande de kvantitativa delområdena som ingår Solvens II-rapporteringen:

• Försäkringstekniska avsättningar

• Tillgångar och skulder utöver försäkringstekniska avsättningar

• Kapitalbas

• Kapitalkrav (SCR, MCR)

Granskningen utförs av KPMG:s revisorer som är specialiserade på försäkringsföretag i nära samarbete med våra regelverksexperter och aktuarier.

Vi har identifierat ett behov bland försäkringsföretagen att styrelsen efterfrågar ytterligare säkerhet innan S2-rapportering publiceras. Av denna anledning och en allmän höjd efterfrågan på våra regelverkstjänster har vi ytterligare förstärkt vår kompetens med två erfarna aktuarier och tre erfarna regelverksexperter.

Läs mer om vår Solvens II-granskning här!


Kontaktpersoner:

Susanne Jansson, Aktuarie, susanne.jansson@kpmg.se

Gunilla Wernelind, Auktoriserad revisor, gunilla.wernelind@kpmg.se

Håkan Henriksson, Regelverksexpert, hakan.henriksson@kpmg.se

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakta oss