close
Share with your friends

Hur vi hjälpt organisationer med Pension Due Diligence

Här är några exempel på hur vi hjälpt företag att kartlägga pensionsmässiga förutsättningar.

Exempel på hur vi hjälpt företag att kartlägga pensionsmässiga förutsättningar.

PRI skuld
Vår klient var intresserad av att förvärva ett medelstort nordiskt industriföretag. Ett av de svenska bolagen i koncernen redovisade ett pensionsåtagande om SEK 40 miljoner enligt svenska redovisningsprinciper. Åtagandet var kreditförsäkrat via PRI Pensionsgaranti. När vi genomförde Pension Due Diligence visade det sig att bolaget erhållit krav på att lösa in pensionsskulden i försäkring och att detta skulle medföra en kostnad om SEK 60 miljoner (exkl. skatteeffekter). Köpeskillingen justerades med motsvarande mellanskillnad om SEK 20 miljoner.

Vd:ns anställningsavtal
En annan klient var intresserad av att göra ett tilläggsförvärv inom vårdsektorn. VD för bolaget (som efter avslutad försäljning hade för avsikt att pensionera sig) var enligt bolagets beskrivning i årsredovisningen berättigad till ett premiebestämt avtal om 30 % av lön. Genom Pension Due Diligence fastställde vi att innebörden av avtalet, i motsats till vad som beskrivits i årsredovisningen, berättigade VD till en garanterad förmån (i kombination med fri förvaltningsrätt av inbetald premie). Den ekonomiska innebörden var att bolaget hade ett oredovisat åtagande om SEK 5 miljoner. Vår klient kunde med detta som stöd yrka motsvarande avdrag på köpeskillingen.

Bristande personaladministration
Genom Pension Due Diligence har vi i ett stort antal transaktioner konstaterat att bolaget som varit föremål för försäljning har haft väsentliga brister kopplat till sin pensionsadministration. I förekommande fall kan sådana brister även leda till väsentliga merkostnader för korrigeringar vad avser exempelvis felaktigt rapporterad personal. Vi bistår regelmässigt våra klienter med råd kring hur risker - som vid förvärvstillfället inte kunnat kvantifieras - kan hanteras via köpeavtal eller andra överenskommelser.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan