Procurement | KPMG | SE
close
Share with your friends

Procurement

Procurement

Vi har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer till att öka sitt levererade värde.

Vi har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer till att öka sitt värde.

Inköp driver inte bara lönsamhet utan kan även ha en stor strategisk betydelse

Kraven på inköp ökar ständigt samtidigt som allt fler företag och organisationer inser möjligheterna med att använda inköp som en partner i den strategiska affärsutvecklingen.

KPMG har lång erfarenhet av att transformera inköpsorganisationer på såväl strategisk som operativ nivå och våra kunder är branschledande företag och offentliga organisationer.

Procurement Maturity Assessment
Vet ni mognadsgraden på er inköpsorganisation och vad ni kan göra för att förbättra dess levererade resultat? KPMG kan på ett enkelt sätt jämföra er inköpsverksamhet mot vår mycket omfattande benchmarking-databas med hjälp av vårt globalt använda online-verktyg "Procurement Maturity Assessment”. På mycket kort tid kan vi därigenom hjälpa er att identifiera gapen mot leading practice så väl som mot organisationer i er bransch, samt utveckla en handlingsplan för att stänga gapen. 

Procurement Strategy Development
Är inköp en strategisk partner i er organisations affärsutveckling? Inköp har stor potential att leverera så mycket mer än besparingar. KPMG har en strukturerad approach för att utveckla en strategi och styrning som får inköp att maximera sitt bidrag till er verksamhets övergripande strategier samt för att identifiera vilka krav det ställer på såväl inköpsorganisation som styrning, processer, system och kompetens.

Organizational Excellence
En majoritet av de ledande inköpsorganisationerna går mot en allt mer centraliserad organisationsmodell. Finns det anledning för er att inte röra er åt det hållet? Utifrån över 4000 inköpsprojekt har KPMG en gedigen erfaren av olika inköpsorganisationers förmåga att leverera resultat. Vi stöttar våra kunder i deras transformation av organisationsmodell och vår approach tar avstamp i övergripande vision, mission och strategier och utvecklar därefter den organisationsmodell inklusive rollbeskrivningar som passar er verksamhet bäst. En viktig komponent är att definiera gränsytor mot och samarbetsformer med andra organisatoriska enheter.

Processes & Systems Optimization
Har er inköpsorganisation effektiva verktyg och en struktur på plats för att kunna identifiera, leverera och realisera besparingar? Utan ändamålsenliga processer och system som stöttar hela inköpsprocessen från besparingsidentifiering via upphandling till kontraktshantering, avrop, fakturahantering och betalning kommer inköp aldrig kunna leva ut sin fulla potential. KPMG har en gedigen erfarenhet av analys, design och implementering av effektiva inköpsprocesser och system.

Supplier Relationship Management
Hur väl känner ni era leverantörer och hur de presterar? Hur stora är riskerna som kan härledas från era leverantörskedjor? Hanterar ni alla leverantörer lika? Är ni effektiva i att stimulera och fånga upp innovationer från era leverantörer? KPMG har ett heltäckande arbetssätt för att hjälpa våra kunder att bygga upp förmåga att hantera alla sina olika typer av leverantörer och risker genom samtliga faser i leverantörslivscykeln.

Performance Management
Vill ni öka levererade besparingar och/eller säkerställa att de verkligen realiseras på sista raden? KPMG:s arbetssätt inom Performance Management syftar till att implementera en effektiv inköpsstyrning med strategi, vision, policies och nyckeltal samt implementera processer för mätning och uppföljning av nyckeltal på övergripande nivå såväl som nedbrutet. Vi har flera metoder för att säkerställa att besparingar verkligen når och blir synliga på sista raden.

Tax Efficient Procurement
Betalar ni en hög andel direkt respektive indirekt bolagsskatt? KPMG kan erbjuda sina kunder att beräkna och jämföra beskattningsnivåer samt se över möjligheter att effektivisera skattebasen i samband med organisationstransformationer och omlokalisering av funktioner, tillgångar och risker. Detta gäller såväl värdeskapande aktiviteter inom inköpsområdet som inom övriga supply chain området.

Business Process Outsourcing
Vill ni fokusera på de mest värdeskapande aktiviteterna inom inköpområdet och överlåta utvalda arbetsmoment till en extern BPO-leverantör? Allt fler organisationer väljer att outsourca operativt, taktiskt och i vissa fall strategiskt inköp inom primärt indirekt material och tjänster. KPMG har som oberoende rådgivare hjälpt flera internationella företag både i Sverige och utomlands att designa, kravställa, upphandla och implementera BPO inom inköp. Detta är ett komplext område med många fallgropar där KPMG i egenskap av rådgivare till er kan bistå med allt från projektledning och inköps- och BPO-expertis till färdiga mallar och verktyg.

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt