Governance, Risk och Compliance | KPMG | SE
close
Share with your friends

Governance, Risk och Compliance

Governance, Risk och Compliance

Vi har metoder, processer och tekniker som hjälper företag och organisationer att hantera sina risker och nå sina mål.

Vi har hjälper företag och organisationer att hanteras sina risker och nå sina mål.

Dagens dynamiska affärsmiljö ställer höga krav på företag och organisationers förmåga att hantera både risker och möjligheter på ett proaktivt sätt. Det handlar om att vara förberedd, men också att kunna förutse möjliga händelseförlopp samt parera det som händer och uppstår längs vägen. Risk uppstår endast i relation till målsättningar och de strategier, program och projekt som företag och organisationer använder för att nå sina mål. En effektiv riskhantering gör organisationer bättre rustade och ökar sannolikheten för att man når sina mål.
 
KPMGs Governance, Risk and Compliance (GRC) har metoder, processer och tekniker som hjälper företag och organisationer att hantera sina risker och nå sina mål. Vi har tillgång till ledande ramverk, leading practices och specialister inom olika riskområden inklusive informationssäkerhet, oegentligheter och hållbarhetsfrågor.
 
Vi kan hjälpa ledningar att binda samman olika typer av assurance-funktioner och processer i företag och organisationer så att de arbetar på ett gemensamt sätt och på så sätt undviker dubbelarbete, onödiga gap i risktäckning samt åstadkommer maximal nytta. Vi hjälper våra kunder med internrevision, intern styrning och kontroll, Enterprise Risk Management (ERM) och GRC-processer för att utveckla funktioner och processer samt för att sammanbinda dem i syfte att öka effektiviteten i företagens totala riskhantering.
 
Våra tjänster inom GRC-området hjälper dig bland annat med följande:
  • Träning och utbildning inom intern kontroll och riskhanteringsfrågor.
  • Fastställa mognadsnivå hos processer för intern kontroll och riskhantering.
  • Skapa processer för integrerad/combined assurance.
  • Förbättra riskrapportering med riskindikatorer som följer riskexponeringar.
  • Stöd vid förändringsarbete kring processer för riskhantering och GRC.
  • Värdeskapande internrevision.
  • Utvärdera och förbättra intern styrning och kontroll utifrån ledande ramverk. 
 

Kontakta oss

 

Offertförfrågan

 

Skicka

Kontakt