Compliance - Regelefterlevnad

Compliance - Regelefterlevnad

KPMG kan hjälpa er med regelefterlevnad, anpassad efter er verksamhet och era förutsättningar.

KPMG kan hjälpa er med regelefterlevnad, anpassad efter er verksamhet.

Företag och organisationer står idag inför en föränderlig tillvaro med komplexa regelverk och regulatoriska utmaningar. KPMG kan bidra med att effektivisera er process och metodik för regelefterlevnad samt även assistera vid implementering och utveckling av digitala verktyg som stödjer ditt företags arbete.

Bristande regelefterlevnad medför risker som kan leda till synpunkter från myndigheter, sanktioner och/eller viten om dessa inte efterlevs. KPMG använder ett riskbaserat synsätt som bidrar till en holistisk syn på era regelefterlevnadsrisker. Vårt erbjudande anpassas efter er verksamhet och vi kommer tillsammans fram till en lösning som passar er. KPMG tillhandahåller hela projekt inklusive experter till den finansiella sektorn, privata bolag samt myndigheter i dessa frågor. Vi arbetar bland annat med verktyg som använder sig av artificiell intelligens (AI) för att öka, effektivisera samt underlätta regelefterlevnad. Detta tillsammans med stöd och råd till personal i utveckling av metodik och regelefterlevnadsprocessen ger ert företag de förutsättningar som behövs.

Vi erbjuder tre olika nivåer av tjänster inom regelefterlevnad:

Funktion för regelefterlevnad
Med utgångspunkt i er verksamhet upprättar vi en årsplan med granskningar och löpande arbetsuppgifter som vi arbetar efter. Som er regelefterlevnadsfunktion lämnar vi även råd och stöd, där vi bistår med våra insikter i frågor som rör verksamhetens regelefterlevnad, samt utformar såväl generella som riktade utbildningar till medarbetare och ledning. Våra experter säkerställer att rätt strukturer är på plats och utgår alltid från verksamhetsspecifika behov.

Interimslösning
När ni har ett tillfälligt behov av resursförstärkning inom funktionen för regelefterlevnad så kan KPMG hjälpa till oavsett om behovet avser specifika aktiviteter såsom kontrollaktiviteter eller utbildningsinsatser där vi stöttar er funktion för regelefterlevnad eller om behovet avser temporär ersättningsbemanning utgår vi alltid från ert verksamhetsspecifika behov.

Löpande råd och stöd inom regelefterlevnad
KPMG:s erbjudande inom regelefterlevnad omfattar bland annat utbildningar för verksamheten och styrelsen, workshops, stöd vid framtagande av interna styrdokument eller annan dokumentation, råd vid implementering och utveckling av system- och metodstöd.

GDPR – Stöd för stärkt dataskydd

KPMG tillhandahåller konsulter inom dataskyddsområdet till organisationer inom flera branscher. Vi har kunskap såväl inom det legala området som inom organisation, processmodulering och IT.

Dataskyddsombud
KPMG ansvarar för att övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen. Vi arbetar för att uppnå era mål för hantering av personuppgifter och tillhandahåller rätt kompetens för att säkerställa efterlevnaden av GDPR. KPMG erbjuder även metodstöd till era interna dataskyddsombud för att ge dem rätt förutsättningar att utföra sina uppgifter.

KPMG:s tjänster anpassas utifrån företagets behov och kan därmed utgöras av en eller flera av nedan tjänster - Kontakta oss så tar vi ett möte för att diskutera vidare!

  • Riskanalyser samt riskhantering utifrån gällande interna och externa regelverk.
  • Implementering av ett systematiserat metodramverk (Compliance Management System, CMS) som hjälper företag och organisationer att säkerställa och upprätthålla regelefterlevnad.
  • Effektivisering– med hjälp av teknologiska verktyg och metodstöd kan er process göras mer effektiv.
  • Granskningar och utvärderingar av ert dataskyddsarbete för att granska och kontrollera organisationens regelefterlevnad av GDPR.
  • Upprättande av ett internkontrollramverk för efterlevnad av Sarbanes-Oxley Act (SOX)
  • Upprättande av ramverk samt granskningar inom regelverk kopplade till miljö, hållbarhet och styrning (ESG).
  • Utbildning inom ett stort antal områden inom regelefterlevnadsområdet så som metodik, mutlagstiftning, dataskydd och åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan