Financial Legal Services

Financial Legal Services

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning i den finansiella sektorn.

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning.

Juridisk rådgivning för finansiell sektor

Med nya regler kommer anpassning av interna processer. Aktörerna i den finansiella sektorn får allt fler och allt mer omfattande regelverk att förhålla sig till. Det krävs både kunskap och omställning för att säkerställa att organisationen uppfyller alla legala krav, från tillståndsansökan till den fortlöpande verksamheten. Såväl kontrollstrukturer som beslutsvägar påverkas.

Vi har expertkunskap inom metodik för regelefterlevnad samt intern styrning och kontroll. Våra jurister är väl insatta i regelverk så som förhindrande av penningtvätt och terroristfinansiering, att bedriva bank- och försäkringsrörelse, tillhandahållande av betaltjänster och GDPR.

KPMG erbjuder ledande experter inom compliance och juridisk rådgivning i den finansiella sektorn. Vårt mål är att ni ska ha en effektiv och ändamålsenlig organisation som lever upp till nya och förändrade regelverkskrav.

GAP-analys AML
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll och myndigheterna konstaterar att instituten har brister avseende åtgärder till följd av intern och extern rapportering, resurstillsättning och brist på kompetens, avsaknad av riskstrategi, modellriskvalidering och transaktionsmonitorering. En effektiv hantering av institutets penningtvätt-, och terroristfinansierings risker är väsentligt för att skydda institutet, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner. Läs mer här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan