close
Share with your friends

Operativ och kostnadsstrategisk rådgivning

Operativ strategi

Våra experter hjälper er att generera värde genom att framgångsrikt anpassa er operativa modell till er affärsstrategin och finansiella mål.

KPMGs strategikonsulter hjälper företag att vinna marknadsandelar.

Ökande kundförväntningar, snabbt föränderliga marknader och teknologisk utveckling

Med ständigt ökande kundförväntningar, snabbt föränderliga marknader och teknologisk utveckling, ökande nivåer av reglering och ökade finansiella krav från aktieägare, så behöver företagsledare kontinuerligt omvärdera sin operativa strategi.

KPMGs Global Strategy Group (”GSG”) stödjer våra kunder i detta genom att balansera kortsiktiga kostnadsförbättringar med långsiktiga strukturella förändringar. Vi adresserar frågeställningar som:

  • Hur behöver den operativa modellen anpassas till förändringar som skett i marknaden, konkurrensen eller den egna strategiska inriktningen?
  • Vilken förbättringspotential finns i den operativa verksamheten och hur står sig nuvarande prestationsnivåer mot konkurrenterna?
  • Hur kan förenklingar och effektiviseringar göras i komplexa och ineffektiva operativmodeller?
  • Vilken påverkan har teknologisk utveckling och förändrade regleringar på den operativa modellen?

GSG hjälper kunder att skapa värde genom att anpassa sin operativa modell till affärsstrategin och finansiella mål genom att:

  • Utveckla och testa ett antal alternativa operativa modeller för att identifiera den optimala lösningen för verksamheten och balansera möjligheter mot risker
  • Identifiera, kvantifiera och prioritera effektiviseringsmöjligheter för att driva igenom kostnadssänkningar och frigöra medel för investeringar
  • Identifiera möjligheter som ny teknologi och förbättrade digitala förmågor kan ge för ökad effektivitet och flexibilitet i verksamheten
  • Effektivisera och anpassa processer, organisationsstrukturer, information för bolagsstyrning, beslutsmandat och incitament
  • Utforma ett förändringsprogram för att framgångsrikt leverera de förändringar som krävs

Följande case-exempel beskriver hur GSG framgångsrikt har hjälpt våra kunder med verkliga problemfrågeställningar kring sin operativa strategi:

KPMG bistod en global dryckesproducent att uppnå 200 miljoner dollar i marginalförbättring inom loppet av tre år
Den europeiska verksamheten i ett globalt dryckesföretag kämpade för att uppnå koncernens marginalutvecklingsmål. Den ekonomiska utvecklingen i Europa var vid tillfället svag med låg tillväxt i marknadsvolymer. Man hade dessutom ett stort arv av förvärvade lokala varumärken med tillhörande verksamheter, spridda över många länder.

GSG anlitades för att genomföra en snabb diagnostik, vilken identifierade stora möjligheter till ökade marginaler och förbättringar av den operativa modellen. Tillsammans med kundens regionala ledningsgrupp prioriterades möjligheterna inbördes och ett treårigt transformationsprogram som resulterade i 200 miljoner dollar per år i förbättrade marginaler togs fram.

KPMG bistod en stor ädelmetallgruvoperatör att optimera sin operativa modell, vilket gav årliga kostnadssänkningar på 500 miljoner dollar
Ett globalt gruvföretag inom ädelmetallsutvinning mötte svåra makroekonomiska förhållanden, ett överutbud på marknaden, ökande kostnader och en försämrad konkurrensposition. Ledningen hade satt ett mål på 500 miljoner dollar i årliga kostnadssänkningar och anlitade GSG för att se över deras operativmodell för alla direkta produktionsflöden och alla stödfunktioner.

GSG hjälpte till att identifiera och driva igenom förbättringar som ledde till sänkta kostnader på 500 miljoner dollar per år, något som möjliggjordes av en förenklad och effektivare operativmodell.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan