close
Share with your friends

Operativ och kostnadsstrategisk rådgivning

Operativ strategi

Våra experter hjälper er att generera värde genom att framgångsrikt anpassa er operativa modell till er affärsstrategin och finansiella mål.

KPMGs strategikonsulter hjälper företag att vinna marknadsandelar.

Ökande kundförväntningar, snabbt föränderliga marknader och teknologiska förändringar

KPMGs Global Strategy Group (”GSG”) stödjer kunder i att identifiera, kvantifiera, prioritera och leverera de förändringar som krävs för att anpassa sin operativa modell till företagets finansiella och strategiska mål. Den metodik som tillämpas är grundas i KPMGs ramverk ’9 Levers of Value’, vilka hjälper till att leverera en snabb förbättring av prestanda, synlighet och kontroll för långsiktigt förbättrade driftsresultat.

Med ständigt ökande kundförväntningar, snabbt föränderliga marknader och teknologiska förändringar, etablering av nya aktörer, ökande nivåer av reglering, varumärkesrisk och ökade finansiella krav från aktieägare, så blir företagsledare tvungna att kontinuerligt omvärdera sin operativa strategi, balansera kortsiktiga kostnadsförbättringar med långsiktig förändring. Nyckelfrågan är huruvida organisationen är optimerad för att leverera affärsstrategin och maximera aktieägarvärdet.

Det finns ett antal nyckelfaktorer som ofta kan leda till att företagen omprövar sin operativa modell, inklusive:

  • Betydande förändringar i marknad samt förändrad marknadsdynamik
  • Ny eller uppdaterad affärsstrategi
  • Bristande koppling mellan resultat och finansiering
  • Komplexa och ineffektiva operativa modeller
  • Teknisk förändring eller förändring av regleringar

GSG hjälper kunder att generera värde genom att framgångsrikt anpassa sin operativa modell till affärsstrategin och finansiella mål genom att:

  • Identifiera de förändringar som krävs för att anpassa den operativa modellen till affärsstrategin och de finansiella målen, vilket inkluderar att utmana strategiska beslut som potentiellt kan reducera bolagsvärdet
  • Utveckla och testa ett antal alternativa operativa modeller för att identifiera den optimala lösningen för verksamheten, balansera möjligheter samt identifiera, kvantifiera och prioritera effektiviseringsmöjligheter. Detta kan institutionalisera kostnadsminskning och frigöra medel för investeringar
  • Effektivisering och anpassning av processer, organisationsstrukturer, information för bolagsstyrning, beslutsprivilegier och incitament
  • Utforma och planera ett förändringsprogram för att framgångsrikt leverera de nödvändiga ändringarna

Följande case-exempel visar hur GSGs operativa strategi och kostnadsstrategi har tillämpats framgångsrikt i verkliga problemfrågor hos kunder.

KPMG bistod en global dryckesproducent att uppnå 200 miljoner dollar i marginalförbättring inom loppet av tre år
Under en tid av svag ekonomisk utveckling i Europa med låg tillväxt i marknadsvolymer och ett arv av förvärvade varumärken med tillhörande landsorganisationer, kämpade den europeiska verksamheten i ett globalt dryckesföretag för att uppnå koncernens marginalutvecklingsmål.

GSG gjorde en snabb diagnostik, vilken identifierade möjligheter för förbättrad marginal och ändringar i den operativa modellen, tillhandahöll kunden ett treårigt transformationsprogram som gav 200 miljoner dollar per år i förbättrade marginaler.

KPMG bistod en stor ädelmetallgruvoperatör att optimera sin operativa modell, vilket gav en värdeförbättring på 500 miljoner dollar
Ett globalt gruvföretag inom ädelmetallsutvinning mötte svåra makroekonomiska förhållanden, ett överutbud på marknaden, kostnadsinflation och en försämrad konkurrensposition. GSG utformade en operativ modell för att skapa effektivitet och anpassning till efterfrågan på marknaden samt strategiska mål. Resultatet var identifiering av 500 miljoner dollar per år i värdeförbättringsmöjligheter. 

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan