close
Share with your friends

Rådgivning vid omorganisationer

Omorganisationer

Står er verksamhet inför en omorganisation? KPMG:s strategikonsulter hjälper företag förnya sin verksamhetsportfölj, affärsmodell & operativa modell.

Vi omvandlar och förnya kunders verksamhetsportfölj, affärsmodell och operativa modell.

I dagens snabbt föränderliga marknad måste företag vara villiga att transformera sig löpande eller riskera att bli utkonkurrerade

I dagens snabbt föränderliga marknad måste företag vara villiga att transformera sig löpande eller riskera att bli utkonkurrerade. Behov av transformationsprojekt och omorganisationer för hela företag drivs på av:

  • Stora branschförändringar som påverkar både affärsmodeller och operativa modeller
  • Orealiserade synergier och betydande ineffektivitet inom eller mellan affärsenheter i verksamhetsportföljen
  • Bristande samstämmighet mellan företagets intressenter
  • Frånvaro av en tydlig finansiell ambition

Omorganisation handlar inte om gradvis förändring, utan det kräver grundläggande förändringar i erbjudandet, på vilket sätt bolaget konkurrerar och vad kärnverksamheten är. En sådan transformation är sällan okomplicerad och kan möta betydande motstånd i organisationen. KPMGs Global Strategy Group (”GSG”) hjälper organisationer med att avgöra om och i vilken utsträckning en transformation verkligen behövs. Svaret kan vara att utveckla, uppdatera eller accelerera enligt företagets befintliga affärsstrategi. Men, analysen kan också peka på en väsentligt ändrad riktning eller ökad ambitionsnivå, vilket leder till behovet av en företagstransformation.

Tillhandahållandet av både den strategiska planen och förmågan att implementera en transformation är GSGs särskiljande värdeproposition, snarare än att bara utforma eller planera för företagstransformationer. GSG hjälper organisationer med att behandla och analysera följande problemställningar när de utformar, planerar och genomför en omorganisation:

  • Hur bör företaget uppdatera eller förändra sin strategi, med tanke på förändringar i marknadsdynamiken?
  • Hur kan man internt och externt förbättra kännedomen om företagets erbjudande samt samstämmigheten mellan ambition och verksamhet?
  • Hur man hanterar verksamhetsportföljen och förbättrar företagets centrala styrning?
  • Vilka är de avsiktliga och oavsiktliga konsekvenserna av strategiska beslut i varje affärsenhet, affärsmodellen och operativa modellen?
  • Hur ser företagets beredskap och resurser ut för att genomföra en transformation och vad är kännedomen om vilka utmaningar som sannolikt väntar?

GSGs metodik för företagstransformationer förankrar planerna internt, kartlägger resan gällande hur kunderna behöver förflyttas, jämfört mot var de är idag och beskriver vad som behöver hända och när, för den förändring som ska ske.

GSGs tillvägagångssätt tillhandhåller det övergripande ramverket för flerårig strategisk planering, kapitaltilldelning, portfölj- och synergieffekter, scenarioplanering, omstrukturering av central ledning samt andra företagsövergripande tjänster.

Case-exempel nedan visar de transformativa resultat GSGs rådgivning kan leda till i en kunds organisation, när man tar itu med företagstransformationer.

Trehundraprocentig ökning av rörelseresultatet genom en global transformation av ett investmentbolag

Ett multinationellt investmentbolag hade en väletablerad och spridd geografisk närvaro med djupgående förmågor att hitta nya investeringar och distributionsmöjligheter, men det misslyckades med att säkra en betydande marknadsandel och uppnå marknadsledande finansiell utveckling. GSGs rådgivning innebar en ny integrations- och transformationsstrategi som bidrog till att öka resultatet, värdet och ledde till en marknadsledande utveckling.

Från dubbelsiffrigt negativ till dubbelsiffrigt positiv vinstmarginal inom tre år

Ett asiatiskt oljeföretag befann sig i en bransch som snabbt förändrades med en underpresterande och komplex portfölj av affärsenheter som återspeglade oljeindustrins utveckling under flera svåra årtionden. Bolaget ville ta fram en strategi för att vända förlust till vinst inom tre år.

GSG identifierade vilka delar av verksamhetsportföljen som skulle växa genom investeringar, vilka som skulle säljas eller stängas ner och hur bolaget skulle anpassa affärsmodeller och operativa modeller tvärts över portföljen för att uppnå större synergier mellan verksamheter - vilket resulterade i en transformation och en framgångsrik vändning.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan