close
Share with your friends

Förvärvsstrategisk rådgivning

Förvärvsstrategi

Står ni inför ett nytt förvärv? KPMG hjälper företag att ta fram en väl underbyggd förvärvsstrategi för att uppnå högre avkastning på era M&A.

KPMG hjälper företag att ta fram en välunderbyggd förvärvsstrategi.

Mergers & Acquisitions (”M&A”) som skapar värde

Med en välgenomtänkt förvärvsstrategi och M&A kan företaget öka sin tillväxt genom att utnyttja företagets balansräkning och kapital. Medan organisk tillväxt tar tid och inte sällan kräver en lång tid av utveckling av nya interna förmågor, möjliggör M&A en snabbare realisering av tillväxtmål genom förvärvad tillgång till nya marknader, försäljnings- och distributions-kanaler, möjligheter. Det kan också innebära en förenklad och optimerad infrastruktur, samt förbättrad drift och kostnader. Investeringsportföljer kan också förbättras genom avyttringar som frigör kapital för att omorientera och återinvestera i framtiden.

Det är dock komplext att åstadkomma framgångsrika resultat av förvärv som skapar aktieägarvärde - många fusioner och förvärv misslyckas.

KPMGs Global Strategy Group (”GSG”) bidrar till våra kunders värdeskapande inom förvärvsstrategi genom att utmana konventionellt tänkande tack vare expertis inom en mängd branscher, rigorösa investeringsanalyser, kvalitetssäkring i vår rådgivning samt att vi ger stöd på plats. GSG:s tillvägagångssätt fokuserar på nyckelfrågorna inom förvärv, till exempel:

 • Kommer förvärvet verkligen att möjliggöra ny hållbar tillväxt?
 • Hur värdefull och överlappande är kundbasen? Är försäljningskanaler lönsamma? Vilken riktning möjliggör denna affär i framtiden för hela organisationen?
 • Är företagets målbild, kapacitet och infrastruktur väl analyserad och förstådd?
 • Vilka synergier gällande opex och capex är verkligen möjliga att nå och när?
 • Hur betydande kommer integrationens utmaningar och kostnader sannolikt vara?

GSG ger strategisk och finansiell rådgivning om kapitalökning, hjälper till med rådgivning i beslut om var våra kunder ska investera, identifierar nya möjligheter och tillhandhåller M&A-support före, under och efter ett förvärv. Detta inkluderar:

 • Identifiering och utvärdering av möjliga förvärvsmål
 • Kommersiell due diligence, finansiell due diligence och synergianalys både på köpsida och säljsida
 • JV och partnerskapsstrategi 
 • Refinansiering och omstrukturering
 • Exitstrategier, avyttringar och separationer
 • Stöd vid börsnoteringar
 • Integrerings- och separations-planering samt genomförande

Följande case-exempel visar på GSG:s metodik vid förvärvstrategisk rådgivning som är grundad på KPMGs ramverk ’9 Levers of Value framework and core principles’.

Support till ett private equity-bolag att nå marknadsledande avkastning på en Internet of Things (”IoT”)-investering
Ett private equity-bolag försökte förverkliga marknadsledande avkastning vid försäljningen av en IoT-tillgång. GSG tillhandahöll strategisk rådgivning och branschinsikt för att forma exitplanerna, hjälp att effektivt kommunicera den verkliga potentialen i en global tillväxtmarknad, värdering av företagets kundbas, plattformstillgångar och styrkor samt utvärderade ekonomin i företagets indirekta försäljningskanaler. Genom att utmana ledningens ambitionsnivå och stärka organisationens affärs- och finansierings-modeller möjliggjorde GSG en framgångsrik exit till en marknadsledande värdering.

Realisera förvärvsynergier för att bygga ett ledande, kundfokuserat och tekniskt drivet finansiellt institut i Afrika
Ett finansiellt institut hade som ambition att bli ledande i Afrika söder om Sahara senast 2020 genom att integrera en serie av strategiska förvärv. GSG tillhandahöll överblickande strategisk rådgivning med ramverket ’9 Levers of Value’ som stöd för att säkerställa att förvärven levererade önskad värdepotential.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan