close
Share with your friends

Stoppa oegentligheter med kanal för visselblåsare

Interna oegentligheter drabbar väldigt många företag och organisationer varje år. Så länge dessa fall inte upptäcks riskerar skadorna att bli större.

Allt fler väljer därför att inrätta en kanal för visselblåsare för att bättre kunna fånga upp denna typ av information. Kanalen för visselblåsare blir också en viktig del i organisationens arbete med att praktiskt förebygga och upptäcka oegentligheter, något som stöds i allmänt vedertagna modeller för riskhantering kring oegentligheter.

Undersökningar visar att upp till 40 procent av de interna oegentligheter som avslöjas gör det tack vare uppgifter som kommer in från anställda eller från externa parter. Denna form av tips är en av de bästa källorna för att kunna avslöja och stoppa pågående oegentligheter, och därmed snabbare reducera skadeverkningar på den egna organisationen. 

Risk för skador utan visselblåsartjänst

Utöver att en organisation kan drabbas rent ekonomiskt tillkommer ofta mer svårbedömda ideella skador där intressenters förtroende för verksamheten kan sjunka. Inte sällan följer också skador på arbetsmiljö till följd av ökad oro och stress hos anställda.

Välj en lösning för visselblåsare som håller hela vägen

I december 2021 blir EU:s direktiv kring visselblåsare svensk lag och ersätter därmed den befintliga svenska visselblåsarlagen. Den nya lagen ställer krav på att alla organisationer med minst 50 anställda, eller kommuner med minst 10 000 invånare, upprättar säkra rapporteringskanaler för visselblåsare och att man kan skydda deras identitet.

Visselblåsardirektivet kräver ett rapporteringssystem som klarar av att hantera både skriftliga och muntliga anmälningar på ett säkert sätt. Du kan läsa mer om den kommande lagen här.

Information som lämnas av visselblåsare kan ofta vara känslig och beröra både personer och organisationen. Av dessa skäl måste informationssäkerheten upprätthållas i varje led av processen kring hanteringen av visselblåsare, allt i enlighet med till exempel GDPR och enligt den kommande lagstiftningen avseende skyddet av visselblåsare. Detta gäller såväl säkerhet i IT-system som i de manuella delarna av hanteringen.

KPMG:s visselblåsartjänst

KPMG Forensic är en specialistenhet som arbetat i 15 år med att utreda olika former av ekonomiska oegentligheter. I vårt team finns ett stort antal olika specialister, inklusive konsulter, med bakgrund från polisen och från riksenheten mot korruption samt flera tekniska specialister. Vi arbetar enligt samma principer som används av rättsvårdande myndigheter.

KPMG erbjuder ett heltäckande tjänsteutbud där våra kunder kan välja hela eller delar av tjänsten.

  • Tillhandahållande av säker digital lösning för rapporteringskanal (visselblåsarsystem).
  • Mottagningsfunktion där initial bedömning och värdering av inkomna ärenden sker samt kvalitetssäkrad ärendehantering.
  • Utredningsfunktion där KPMG säkerställer oberoende och självständiga utredningar i de fall där det krävs.

KPMG kan också bistå med åtgärdshantering och hjälp att utveckla organisationens förebyggande arbete.

Stöd från erfarna specialister – snabbt och säkert

Vi på KPMG erbjuder dig stöd från våra erfarna specialister för att hantera inkomna ärenden och snabbt få en första bedömning av ärendena. Vi tillhandahåller snabb återkoppling med relevanta råd om hur ärendet kan hanteras vidare. Med vår mycket omfattande utredningsvana och breda kompetens hjälper vi dig och din organisation i alla steg för att leva upp till lagkraven, men framförallt med att hantera inkommande ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt för att skydda organisationen.

Kontakta oss

Richard Elmersson, Forensic and Risk consulting, richard.elmersson@kpmg.se.

Elin Siljendal, ansvarig för KPMG:s visselblåsartjänst, Forensic and Risk consulting, elin.siljendal@kpmg.se.

Hör av dig till oss för att diskutera hur vi kan hjälpa din organisation att implementera en oberoende visselblåsarkanal för att bättre upptäcka och förhindra oegentligheter.