close
Share with your friends

IFRS 16 Leasing – är du redo?

IFRS 16 Leasing – är du redo?

Nu har den nya leasingstandarden IFRS 16 Leasing publicerats. Här förklarar vi vad IFRS 16 innebär och vad KPMG kan hjälpa er med!

Nu har den nya leasingstandarden IFRS 16 Leases publicerats.

IFRS 16 Leasing – den nya leasingstandarden har publicerats

IFRS 16 Leasing ersätter IAS 17 Leasing och tillämpas from den 1/1 2019.

Vad innebär IFRS 16 Leasing?

IFRS 16 är en ny leasingstandard som innebär att företag behöver redovisa alla leasingavtal i balansräkningen. För bolag som är leasetagare försvinner den nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell leasing och ersätts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. För leasingavtal, där avtalsperioden är högst 12 månader eller den underliggande tillgången är av lågt värde, finns en valmöjlighet att tillämpa en lättnadsregel.

I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. För leasetagare ska övergången till IFRS 16 antingen redovisas retroaktivt enligt IAS 8 eller så redovisas effekten av övergången i eget kapital per dagen för övergång till IFRS 16, dvs. per 1/1 2019 för kalendersårsföretag.

För bolag som är leasegivare bibehålls i princip reglerna som finns i IAS 17 varför en klassificering i operationell och finansiell leasing liknande den nuvarande ska göras även fortsättningsvis. I samband med övergången kan en lättnadsregel tillämpas som innebär att den nya leasingdefinitionen endast tillämpas på nya leasingavtal istället för på samtliga leasingavtal.

 

KPMGs beräkningsmodell för leasingkontrakt

Den nya standarden IFRS 16 kräver fler beräkningar än tidigare, vilka kan upplevas komplicerade. Framförallt när ändringar uppstår i kontrakten under leasingperiod. För att underlätta ditt arbete har KPMG tagit fram en ny beräkningsmodell för leasingkontrakt som är skapad i Excel och som innehåller de beräkningar IFRS 16 kräver. Nyfiken på att veta mer om vår beräkningsmodell? Läs mer om hur beräkningsmodellen för leasingkontrakt hjälper dig spara tid!

Verkar standarden IFRS 16 Leasing krånglig? Kontakta oss. Vi hjälper dig att förstå de nya kraven och bedöma inverkan på ditt företag.

 

KPMG hjälper till med:

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”

 

Kontakta oss för ett första möte!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan