close
Share with your friends

Exempeldelårsrapport 2019

Exempeldelårsrapport 2019

Här hittar du KPMG:s exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag). Förnya eller påbörja ditt abonnemang!

Exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl moderbolag).

Exempeldelårsrapport enligt IFRS för koncerner (inkl. moderbolag)

Exempeldelårsrapporten innehåller reglerna som gäller för svenska företag som är noterade på NASDAQ Stockholm, NGM, First North, Nordic MTF samt Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). Det inkluderar även ÅRL:s regler för onoterade företag som frivilligt väljer att upprätta delårsrapport. Exempeldelårsrapporten är utformad som ett illustrativt exempel på en halvårsrapport, men inkluderar även reglerna för kvartalsrapport och bokslutskommuniké.
 

För dig som abonnerar på KPMGs exempeldelårsrapport så kan du förnya ditt abonnemang för 2019 för 5 400 kr, moms tillkommer. IFRS 16 Leasingavtal har trätt i kraft för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare. I redovisningsprinciperna har exempeltext och tabeller lagts in vad gäller beskrivningen av de ändrade redovisningsprincipernas karaktär och effekter enligt IAS 34 punkt 16A a). Noten för redovisningsprinciper har även uppdaterats med avseende på de IFRS/IFRIC som har publicerats och som ska börja tillämpas på räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2019 eller senare.


För dig som tidigare inte abonnerat på KPMGs exempeldelårsrapport
erbjuder vi följande alternativ:

A. Exempeldelårsrapporten beaktar regler såväl för koncern som för moderbolaget. Detta klargör vilka krav årsredovisningslagen, värdepappersmarknadslagen, noteringsavtalen, Finansinspektionens föreskrifter och IFRS ställer på koncernen och moderbolaget. Eventuella nyheter och uppdateringar med bäring på delårsrapporter och bokslutskommunikéer som avges för kalenderåret levereras löpande vid behov via e-mail. Pris 7 400 kr per licens, moms tillkommer.

B. Licens enligt ovan samt en 2 timmars genomgång med en av våra redovisningsspecialister. Vi går igenom kraven på delårsrapporter enligt tillämplig lag och annan normgivning samt beskriver "best practice" vad gäller börsbolagens delårsrapportering. Pris 12 000 kr per licens, moms tillkommer.

C. Företagsanpassad genomgång med våra redovisningsspecialister där vi utifrån bolagets senaste delårsrapport föreslår förbättringar och förändringar. En företagsanpassad genomgång debiteras på löpande räkning baserat på nedlagd tid för förberedelser och genomförande. Vi lämnar gärna kostnadsförslag, med eller utan exempeldelårsrapporten.

För beställning eller förfrågan skicka ett mail till mallar@kpmg.se ange vilket alternativ du önskar samt kontaktperson, företagsnamn, leveransadress och fakturaadress. Vi kontaktar dig för separat överenskommelse om du önskar en företagsanpassad genomgång (alternativ C ovan).

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan