Vad är egentligen en budget och vad är en prognos? Vad skiljer en budget mot en prognos och varför behövs båda delarna? Här redogör vi för vanliga frågor som uppstår i samband med starten av budgetarbetet.

Vad är en budget?

Förenklat är en budget en uppskattning av ditt företags utveckling under det kommande verksamhetsåret. Budgeten ska ge en tydlig bild över företagets ekonomi och kan användas för att planera kommande verksamhetsår – och för att utveckla strategier för att nå bolagets önskade utveckling. Budgeten kan även användas som ett uppföljningsverktyg för att sedan jämföra mot faktiskt ekonomiskt utfall.

Det är viktigt att ha i åtanke att budgeten inte är en sanning, utan en uppskattning med förhoppningar och förväntningar. En väl utformad och realistisk budget ska därför ta hänsyn till både risker och möjligheter som verksamheten kan ställas inför. En traditionell budget görs vanligtvis en gång om året och ändras inte. Om du vill korrigera din budget görs detta i prognosen.

Vad är en rullande budget?

En rullande budget innebär att du omarbetar budgeten ett antal gånger per år, exempelvis varje månad eller varje kvartal. När din rullande budget tas fram används vanligtvis ett 12-månaders-perspektiv framåt oavsett när perioden börjar. Tidsperspektivet för den traditionella budgeteringen är annorlunda då perioden är fast och utgår enbart från ett tillfälle per år. Det vanligaste är att ha ett perspektiv på 12 månader, men om exempelvis sex eller 18 månader passar din verksamhet bättre ska det användas istället. 

Varför är en rullande budget bra?

En rullande budget ger din företagsledning möjlighet att löpande få en mer korrekt uppskattning av bland annat intäkter, kostnader och andra faktorer som kan påverka verksamhetens resultat eller andra finansiella rapporter. En rullande budget ger större möjlighet till proaktiva resultatförbättringar, förenklar beslutsfattandet och effektiviseringar av din verksamhet.

Andra fördelar med en rullande budget är att den oftast ger större flexibilitet och är inte lika tidsödande som att lägga en klassisk budget. En rullande budget får dock inte samma interna avstamp som en start en gång om året innebär. 

Vad är en prognos?

En prognos är ett förändringsinstrument som används kontinuerligt under året för att säkerställa att verksamheten styrs i rätt riktning och på så sätt uppnår utsatta mål. Prognosen tar hänsyn till både det verkliga utfallet för de månader som gått, och budgeten för resterande månader av året. Om avvikelser mot den fastställda budgeten identifieras i prognosen kan din företagsledning med hjälp av informationen göra de åtgärder och justeringar som krävs. 

Vad skiljer en budget mot en prognos och varför behövs både och?

För att en verksamhet ska uppnå, eller till och med överträffa, satta mål och önskade utfall är det gynnsamt för verksamheten att använda båda delarna.

Ledningen använder budgeten för att sätta mål och ambitioner, sedan används prognosen för att styra verksamheten i rätt riktning under året för att lyckas uppnå den satta budgeten. 

Vill du veta mer?
Vill du veta mer om budget och prognoser eller behöver du förstärkning på din ekonomiavdelning? Hör av dig till oss på KPMG Onsite Solutions.