close
Share with your friends

Att göra grundläggande förändringar av hur ett företag fungerar genom digitalisering har blivit en fråga om överlevnad för många bolag i dag. Men det är inte helt utan risk! Här listar vi de fyra vanligaste orsakerna till att digitala transformationsprojekt misslyckas. 

Om du frågade ett rum med CFO:er om de har upplevt ett IT-projektmisslyckande någon gång under karriären, är det troligt att alla skulle svara ja. I dagens samhällsklimat har det blivit viktigare än någonsin att investera i digitalisering för att dels återhämta sig från eventuella ekonomiska bakslag som pandemin har orsakat, och dels bädda för fortsatt framgång längre fram. Vi ser fyra gemensamma nämnare som har satt käppar i hjulet för många transformationsprojekt – och dessa behöver du se upp för på er digitaliseringsresa. 

1. Ledarskap och styrning

Brist på ledarskap och styrning är ofta den främsta anledningen till att projekt misslyckas. Det verkar uppenbart men om personen längst upp inte är engagerad blir förutsättningarna för framgång dåliga. Denna ambivalens, eller bristen på uttryckligt engagemang, kommer att speglas i hela organisationen.

Definiera och förtydliga vem som är den ultimata sponsorn för projektet, och är de involverade och engagerade nog? Har projektet fått buy-in från toppen? Finns det ansvar för mätbara resultat? Även om det finns en tydlig sponsor, såvida de inte fortsätter att engagera sig i projektet kommer det att bli en dyrköpt erfarenhet. Det kan vara så enkelt som aktiv närvaro och uppföljning under möten.

2. Strategi, mål och intressenter

Affärsmålet för transformation kan vara kristallklart, men motiveringen har kanske inte nått samtliga involverade delar av företaget.

Brist på kontinuerlig samverkan, resonemang bakom förändringar som inte kommunicerats eller en ofullständig analys av projektets intressenter kan alla vara anledningar till att projekt misslyckas. Om intressenter inte känner sig delaktiga i projektet kan deras motstånd mot förändring allvarligt undergräva det. 

3. Brister i leveranskvalitet

Det finns mycket som kan orsaka brister i leveransen av ett projekt. Några av de vanligaste är bristande förståelse för projektmetodik (särskilt när nya metoder introduceras, t.ex. Agile) eller lämpliga verktyg, orealistiska tidplaner och brist på lämplig kompetens eller kapacitet.

Finns det tydliga kriterier för leveransgodkännande? Har digitaliseringsresans arrangörer och medarbetare den kompetens och erfarenhet som krävs för att säkerställa leveranskvalitet?  Är den digitaliserade processens organisation på plats för att ta nya lösningar i bruk? Digitalisering av affärsprocesser omfattar ofta förändringar för både kunder, medarbetare och leverantörer och brister i leveranskvalitet kan få oanade konsekvenser – särskilt när de upptäcks sent i processen. Rätt kvalitet från början kostar ingenting, brist på kvalitet gör det däremot.   

4. Gamla IT-system

Bristen på förståelse för den befintliga IT-arkitekturen bidrar ofta till förseningar. Oklarheter i vad som är och vad som kommer att bli, inklusive brist på fokus på integrationsdesign, kan få ett projekt att stöta på problem.

Vare sig gamla IT-system ska ersättas och data migreras eller möjligen behållas och integreras i nya digitala processer så måste den befintliga verksamheten och dess IT-system kartläggas och dokumenterats korrekt. 

Kvalitetssäkra från start för att lyckas

Kvalitetssäkring – oavsett om den är intern eller oberoende – av digitala transformationsprojekt hjälper dig att vidta rätt åtgärder för att minska riskerna och öka chanserna att lyckas. Det ska vara en självklarhet att från allra första början specificera de områden där projekt vanligtvis misslyckas eller behöver extra uppmärksamhet.

I allt större utsträckning väljer bolag att inkludera oberoende kvalitetssäkring i strategiska förändringar och projekt för att se till att ledning och styrning är fortsatt effektiv. Inte sällan föregås viktiga styrgruppsmöten där kritiska beslut ska fattas av en oberoende kvalitetssäkring, för att säkerställa att man fattar just väl underbyggda beslut.

Digitala transformationsprojekt är med andra ord ett maraton, inte ett 100-meterslopp, och då måste man identifiera möjliga hinder på vägen för att fortsätta att hålla tempot uppe och komma i mål.