close
Share with your friends

Hur kan bolag förse investerare med mer användbar information avseende förvärv

Mer användbar informaton avseende förvärv

Vilka tillvägagångssätt finns för bolagen för att på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt ska kunna tillhandahålla mer operativa upplysningar till investerare avseende gjorda förvärv och deras fortsatta utveckling och prestation?

1000

Kontakt

Ulrica Malmvall

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Hur kan bolag förse investerare med mer användbar information avseende förvärv

I mars 2020 publicerade IASB ett discussion paper avseende rörelseförvärv - upplysningar, goodwill och nedskrivning i vilket man beskriver vilka områden som kan behöva ändras samt redovisar sina preliminära ställningstaganden. Projektets syfte är att undersöka om bolag, till en rimlig kostnad, kan förse investerare med mer användbar information avseende de förvärv som dessa bolag gör.

Många av bolagens investerare har återkopplat till IASB att de vill förstå bättre om den erlagda köpeskillingen vid ett förvärv är rimlig och om förvärvet har varit framgångsrikt. Den information som bolagen lämnar idag anses inte vara tillräcklig för att en sådan bedömning ska kunna ske. Ett nedskrivningstest kan delvis tillhandahålla önskad information avseende efterföljande utveckling av en förvärvad verksamhet, dock framhålls att en nedskrivning av goodwill i de allra flest fall kommer långt senare i tiden än när nedskrivningsbehovet faktiskt uppstod. IASB vill därmed utreda vilka typer av upplysningar som kan vara relevanta för att investerare bättre ska kunna bedöma de förvärvade verksamheternas fortsatta utveckling. Vilka tillvägagångssätt finns för bolagen för att på ett så smidigt och kostnadseffektivt sätt ska kunna tillhandahålla mer operativa upplysningar till investerare avseende gjorda förvärv och deras fortsatta utveckling och prestation?

Är det möjligt att utforma ett nedskrivningstest som leder till ett mer effektivt sätt att pröva goodwill? I samband med detta så ser man även över alternativet att återinföra goodwillavskrivning.

Slutligen så diskuteras även om immateriella tillgångar ska särredovisas från goodwill eller om dessa ska utgöra en enhetlig post vid förvärv.
IASBs mål är att kunna avgöra om det finns tillräckligt övertygande skäl till att ändring i IFRS standarden är nödvändig och man välkomnar återkoppling från alla berörda parter i denna fråga.

IASBs preliminära ställningstagande

 • Vilka är IASBs preliminära ställningstaganden?
  IASB ska utveckla förslag på hur upplysningsmålen kan utformas och föreslår bland annat att bolag ska lämna utökade upplysningar avseende den information som dess ledning använder för att följa upp ett förvärv. Informationen ska hjälpa investerare att förstå hur förvärvet utvecklas i relation till ledningens förväntningar vid förvärvstillfället. Detta hoppas IASB ger investerare bättre möjligheter att avgöra om köpeskillingen vid ett förvärv är rimlig och om förvärvet har varit framgångsrikt.
 • ASB anser att de inte kan utforma ett nedskrivningstest för kassagenerande enheter, som innehåller goodwill, som är mer effektivt avseende att identifiera nedskrivningsbehov i rätt tid till en rimlig kostnad, än det nedskrivningstest som idag återfinns i IAS 36.
 • Goodwillavskrivning föreslås inte återinföras. IASB redovisar både för- och motargument till varför goodwillavskrivning eventuellt bör respektive inte bör återinföras.
 • För att investerare bättre ska kunna tillgodogöra sig bolagens finansiella position föreslår IASB att bolag i sina balansräkningar även ska lämna en upplysning om eget kapital exklusive goodwill. Att presentera detta belopp kan hjälpa till att uppmärksamma företag där goodwill utgör en betydande del av eget kapital.
 • IASB ska utveckla förslag på hur man kan reducera kostnader och komplexitet med att utföra ett nedskrivningstest. Följande lättnader och förenklingar föreslås:
  • Ett nedskrivningstest för en kassagenerande enhet ska inte behöva utföras årligen utan endast när det finns en indikation på nedskrivningsbehov. Detta föreslås även för immateriella tillgångar med obestämd livslängd samt immateriella tillgångar som ännu inte är i bruk.
  • Ta bort nuvarande begränsningar att bolag inte får inkludera kassaflöden för framtida ännu ej förpliktigande omstruktureringar eller att inkludera utfall från prestandaökande investeringar i tillgångar.
  • Att tillåta att kassaflöden och diskonteringsräntor efter skatt får användas
 • IASB föreslår vidare att inte justera kravet på att separera goodwill från andra identifierbara immateriella tillgångar vid ett förvärv.

Remissvar – deadline 2020-12-31

IASB efterfrågar nu synpunkter på de preliminära ställningstaganden som man har gjort och om de åtgärder som föreslås kommer att vara användbara för investerare. Vidare efterfrågas återkoppling avseende i vilken grad förslagen kommer påverka bolagens belastning och vilka eventuella implikationer förslagen kan medföra. Remissvaren kommer underlätta för IASB att avgöra om de ska utveckla, gå vidare med eller justera sina förslag. (Länk att använda för att lämna synpunkter eller läsa inkomna remissvar )

Det kan framhållas att det råder oenighet inom IASB avseende ovanstående ställningstaganden. Ett exempel på detta är att endast åtta av fjorton medlemmar ansåg att man skulle behålla det befintliga nedskrivningstestet som framgår i IAS 36 och inte återinföra goodwillavskrivningar.

Det är inte utan att man känner en viss förväntan inför de remissvar som kommer att komma IASB tillhanda. Diskussionerna avseende nedskrivningstest av goodwill vs goodwillavskrivningar har varit många och långa genom åren. Det ska även bli intressent att följa vilken respons IASB får avseende de utökade upplysningskraven som föreslås. Här pågår det redan idag många diskussioner avseende de aktuella upplysningar som krävs enligt IFRS 3, där lämnade upplysningar ofta anses bristfälliga. Förhoppningsvis erhåller IASB bra respons med många väl underbyggda argument för eller emot de åtgärder som föreslås.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today