close
Share with your friends

Hur har covid-19 påverkat Q2-rapporterna?

Hur har covid-19 påverkat Q2-rapporterna?

Ta del av vår undersökning avseende effekterna av covid-19 i andra kvartalets delårsrapporter

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Hur har covid-19 påverkat Q2-rapporterna?

Vi kan konstatera att covid-19 har haft stor påverkan på företags finansiella ställning och utveckling under första halvåret. IAS 34 Delårsrapportering kräver bland annat att företag kompletterar den information som lämnats vid det senaste räkenskapsårets slut och redogör för händelser och transaktioner som är av vikt för att förstå förändringarna i företagets finansiella ställning och utveckling. Nedan redogör vi för några av de effekter av covid-19 vi har sett i delårsrapporterna för andra kvartalet 2020. Undersökningen har baserats på ett urval av 49 företag noterade på OMX Stockholm Large Cap.

Effekter av covid-19 i Q2
Chart

De områden som fokuseras på i denna undersökning täcker till stor del de områden som ESMA avhandlar i den publikation som publicerades i maj 2020 – Implication of the COVID-19 outbreak on the half-yearly financial report I publikationen fokuseras bland annat på olika upplysningskrav avseende inträffade risker och osäkerhetsfaktorer, ändrade bedömningar och uppskattningar, redovisningsmässiga effekter till följd av covid-19 såsom nedskrivningar av icke finansiella tillgångar, nedskrivning av finansiella tillgångar, effekt och redovisning av lättnader och statliga stöd, och eventuella förlustkontrakt. Vi kan notera att inget bolag i undersökningen har nya rader i räkningarna, ändrade APM:er eller kommenterat förlustkontrakt eller avtalsbrott till följd av covid-19.

Hur har företagen valt att beskriva effekterna av covid-19?

Undersökningen visar att en majoritet av bolagen har beskrivit effekter av covid-19 i avsnittet risker och osäkerhetsfaktorer. Ett flertal bolag noterar att den globala pandemin tillför stor osäkerhet kring den framtida utvecklingen. Osäkerheten kring hur länge och hur mycket den ekonomiska aktiviteten kommer att påverkas försvårar prognosen för pandemins konsekvenser och storleken på dess finansiella påverkan.

Pandemin har även inneburit ändrade uppskattningar och bedömningar för många företag. Det anges bland annat att redovisningsmodeller och antaganden har granskats för att säkerställa att risker och osäkerheter kopplade till den makroekonomiska utvecklingen bättre återspeglas.

Vilka redovisningsmässiga effekter har vi sett?

Statliga stöd
Jämfört med första kvartalet 2020 ser vi ett ökat antal företag som har ansökt om statligt stöd till följd av covid-19. Stöden avser främst bidrag som erhållits i samband med korttidspermittering av anställda men även stöd i form av nedsättning av arbetsgivaravgifter och anstånd med betalningar. Vidare har ett flertal företag redovisat stöd för lämnade hyresrabatter. Redovisning av statligt stöd sker enligt IAS 20 Redovisning av statliga bidrag och upplysningar om statliga stöd och många företag lämnar upplysningar avseende de kriterier som ska vara uppfyllda för att ett statligt stöd ska redovisas.

Justering av icke-finansiella tillgångar
Undersökningen visar att ett bolag har skrivit ner materiella anläggningstillgångar samt att två bolag har skrivit ner goodwill och immateriella anläggningstillgångar. Flertal bolag har genomfört nedskrivningsprövningar av icke-finansiella anläggningstillgångar men konstaterar att det inte föreligger något nedskrivningsbehov.

Förväntade kreditförluster
I första kvartalet 2020 konstaterades att ökade avsättningar aktualiserades främst inom finansiella bolag. I andra kvartalet 2020 har även bolag inom andra sektorer angivit att det har skett ökade avsättningar för förväntade kreditförluster. I några fall nämns att det har skett en bedömning av pandemins påverkan på förväntade kreditförluster men att trots att den allmänna kreditrisken har ökat finns det inget behov av ökade avsättningar.

Omstruktureringar
I vissa fall beskrivs att avsättningar har gjorts för strukturella åtgärder hänförliga till covid-19. Vi ser även att avsättningar kommer att bli aktuella under andra halvåret 2020.

Sammanfattning

Avslutningsvis kan vi konstatera att omfattningen avseende upplysningar om Covid-19 och dess finansiella påverkan på verksamheten har fått större utrymme i halvårsrapporterna jämfört med kvartalsrapporterna i första kvartalet. I princip alla bolag, med något undantag, beskriver att pandemin har genererat resultatmässiga negativa konsekvenser under det första halvåret. Vi förväntar oss att även andra halvåret kommer att präglas av effekterna av covid-19. Har du frågor och funderingar inför Q3? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Missa inte vårt webinarium den 23 september: Redovisningsnyheter inför Q3 rapporten. Anmäl dig här!
 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today