close
Share with your friends

Redovisningstillsyn inom Europa tillåter nya lättnadsregeln i IFRS 16

Redovisningstillsyn tillåter lättnadsregeln i IFRS 16

ESMA anger att de olika redovisningstillsynsmyndigheterna i Europa inte kommer att anmärka på företag som, innan EU hunnit godkänna ändringen, använder den nya lättnadsregeln för leasetagare som IASB infört i IFRS 16 för hyreslättnader.

1000

Kontakt

Hans Hällefors

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

ESMA publicerade 21 juli ett 'public statement' som förklarar att de olika redovisningstillsynsmyndigheterna i Europa inte kommer att anmärka på företag som, innan EU hunnit godkänna ändringen, använder den nya lättnadsregeln för leasetagare som IASB infört i IFRS 16 för hyreslättnader.

Det gäller för finansiella rapporter med bokslutsdatum på eller före 31 juli 2020. Det gäller med andra ord till exempel för delårsrapporter för andra kvartalet för kalenderårsföretag. ESMA noterar att man förväntar sig att företag anger i not om man tillämpat lättnadsregeln.

Det gäller trots att EU-kommissionen förväntas godkänna ändringen av IFRS 16 först i slutet av september eller senast i början av oktober. För finansiella rapporter med bokslutsdatum senare än 31 juli behöver företag hålla ett öga på EU:s godkännandeprocess.

ESMA noterar samtidigt att företag fortsatt är ansvariga för att öppenhetsdirektivet följs, särskilt artikel 4(2)(c) och 5(2)(c). Syftet med dessa referenser från ESMA:s sida är troligen att betona att de inte tar något ansvar för att företag eventuellt inte följer de redovisningsstandarder som är tillämpliga inom EU, i och med att den formella godkännandeprocessen inte är komplett när till exempel sista-juni-rapporter släpps. ESMA kan endast välja att bortse från åtgärder inom ramen för redovisningstillsynen.

För referens följer innehållet i nämnda artiklar:

Öppenhetsdirektivet, artikel 5(2)(c) om att halvårsrapporter ska inkludera:
"en försäkran från var och en av de huvudansvariga hos emittenten, vars namn och befattningar skall anges tydligt, där de intygar att den kortfattade sammanställning av räkenskaperna som har upprättats i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder, så vitt de vet, ger en rättvisande bild av tillgångar, skulder, finansiell ställning samt vinst eller förlust hos emittenten eller de företag som, i sin helhet, omfattas av koncernredovisningen i enlighet med punkt 3, och att delårsinformationen innehåller en rättvisande översikt av den information som krävs enligt punkt 4."

I artikel 4(2)(c) anges motsvarande för årsredovisningar.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today