Nu är ändringen i IFRS 16 publicerad av IASB

Nu är ändringen i IFRS 16 publicerad av IASB

Den 28 maj publicerade IASB den ändring av IFRS 16 som innebär att en lättnadsregel för redovisning av covid-19-relaterade hyreslättnader införs.

1000

Kontakt

Hans Hällefors

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Den 28 maj publicerade IASB den ändring av IFRS 16 som innebär att en lättnadsregel för redovisning av covid-19-relaterade hyreslättnader införs. Vi introducerade denna i en artikel den 22 april. Förutsatt att EU godkänner ändringen innan kommande finansiella rapporter godkänns för utfärdande, kommer företag att ha en valmöjlighet att tillämpa eller inte tillämpa lättnadsregeln. Godkännandet kommer att ske genom publicering i EU:s officiella tidning. EFRAG uppdaterade 3 juni sin "EU edorsement status report" där det anges att EU-godkännande förväntas Q3/Q4 2020. Om godkännandet inte tas mycket tidigt i det intervallet sker det till exempel alltså inte innan kalenderårsföretag godkänner sina Q2-rapporter för utfärdande. Om lättnadsregeln inte kan tillämpas, gäller för hyreslättnader som uppfyller definitionen i IFRS 16 för modifiering istället de särskilda modifieringsprinciperna i IFRS 16.

Lättnader om lättnadsregeln tillämpas

Valet att tillämpa eller inte tillämpa lättnadsregeln görs konsekvent för liknande avtal och under liknande omständigheter. Om lättnadsregeln tillämpas behöver modifieringsberäkningar inte genomföras och detaljerna i hyresavtal behöver inte heller analyseras för att utröna om hyreslättnaderna kan anses rymmas inom avtalet (t.ex. i force majeure-paragrafer) eller inte. Om hyreslättnaderna ryms inom avtalet utgör de inte en modifiering.

Redovisningsmässiga effekter

För hyreslättnader till exempel i form av eftergift av hyra utan motsvarande ökning under senare perioder blir den redovisningsmässiga effekten av att tillämpa lättnadsregeln att resultateffekten redovisas i samband med att eftergiften ges. Med modifieringsredovisning påverkas resultatet istället via lägre avskrivningar och räntekostnad över återstående leasingperiod. För diskussion av modifieringsredovisning se vår artikel från 18 maj.
 

När får lättnadsregeln tillämpas?

Lättnadsregeln får tillämpas om samtliga följande förhållanden föreligger:
  • Hyreslättnaderna är en direkt konsekvens av covid-19.
  • Hyreslättnaderna leder till betalningar som är lägre eller i allt väsentligt lika stora som innan lättnaden.
  • Hyreslättnaderna avser betalningar som förfaller till betalning 30 juni 2021 eller tidigare.
  • Inga andra betydande (eng. substantive) ändringar görs av villkor i avtalet.

Upplysningar i de finansiella rapporterna


Leasetagare som tillämpar lättnadsregeln behöver lämna följande upplysningar:

  • Upplysning om att lättnadsregeln tillämpats för alla avtal som uppfyller villkoren – eller om den tillämpats endast för vissa avtal, upplysa om vilken typ av avtal den tillämpats för.
  • Upplysning om vilket belopp som redovisats i resultatet under perioden avseende hyreslättnader som redovisats med tillämpning av lättnadsregeln.

Upplysningar behöver inte lämnas i enlighet med IAS 8.28(f) om effekt av ändringen på poster i de finansiella rapporterna under aktuell period och varje tidigare redovisad period.

Vad gäller för leasegivare?

Ingen lättnadsregel införs för leasegivare. Leasegivare behöver bedöma om hyreslättnader utgör modifieringar och redovisa baserat på den bedömningen.

KPMG:s internationella nätverk avser snart publicera mer detaljerade resonemang om hyreslättnader (internationella sidan om IFRS 16 nås här).

Exempel från IASB Staff Paper Agenda Ref 32B inför IASB-möte 17 april

I ett underlag till ett IASB-möte i en tidig del av ändringsprocessen ingick nedanstående illustration av redovisningseffekter för leasetagaren (vilken även återgavs i vår artikel per 22 april).

Som tillägg till illustrationen kan noteras att bland annat IASB i ’educational material’ framhållit att regler i IFRS 9 om bortbokning av hela eller delar av finansiella skulder är tillämpliga även för leasingskulder. I fall som ”Foregiveness of lease payments” i illustrationen nedan kan tillämpning av bortbokningsreglerna innebära att leasingskulden reduceras vid den tidpunkt då överenskommelsen nås, om hyressänkningarna då blir definitiva för hela hyreslättnadsperioden. Om hyressänkningarna däremot till exempel beror på hur omständigheter utvecklas under hyreslättnadsperioden kan effekten på leasingskulden uppstå löpande över hyreslättnadsperioden. Diskussioner om dessa tolkningar är dock pågående.

Fact pattern

At 31 March 2020 a lessee has a lease liability of CU2,000. The contract requires monthly lease payments of CU100.

For simplicity, it is assumed in all scenarios that (i) interest accrues at CU20 per month; and (ii) a reduction of CU100 in one month followed by an increase of CU100 in a later month is considered to affect only the timing of payments. The analysis below sets out the accounting for the lease liability in four scenarios: the first where there are no changes to the lease payments and three scenarios where the fact pattern is adjusted in the manner described. Accounting for the right-of-use asset is not included.

Table 1: Accounting for changes to lease payments applying the exemption

© 2022 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today