close
Share with your friends

Den 7 oktober 2019 godkände Europeiska rådet ett direktiv (visselblåsardirektivet) vars syfte är att skydda personer som rapporterar misstänkta överträdelser genom så kallad visselblåsning. EU:s medlemsländer har två år på sig att införliva detta direktiv vilket ger att Sverige kommer ha skärpt lagstiftning på plats i slutet av 2021.

Sveriges regering har gett en särskild utredare i uppdrag att bedöma hur direktivet förhåller sig till svensk rätt och att föreslå nödvändiga förändringar. KPMG har följt utredningen och nu i veckan när den presenterades har vi analyserat hur den påverkar dig som arbetsgivare.

Hur berörs jag som arbetsgivare?

De nya reglerna föreslås innehålla krav om att arbetsgivaren ska upprätta interna rapporteringskanaler för visselblåsning samt rutiner för uppföljning.

Visselblåsning ska vara lättillgängligt för den som vill rapportera samt kunna ske skriftligen och muntligen. Arbetsgivaren ska också säkerställa att visselblåsning ska kunna ske vid ett fysiskt möte. Skriftliga och muntliga rapporter ska dokumenteras och bevaras på ett sådant sätt att tillgången till den dokumenterade rapporteringen är begränsad till sådan särskild personal som behöver uppgifterna för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

Mottagna rapporter ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter, och dessa personer eller enheter ska vara oberoende och självständiga. Tystnadsplikt ska gälla avseende uppgifter som kan röja visselblåsarens eller andra inblandades identitet, vilket även torde ställa höga krav på informationssäkerhet.

När berörs jag som arbetsgivare?

Den 1 december 2021 blir direktivet svensk lag. Utredaren har i sin utredning gett organisationer en tidsfrist om 7 till 24 månader för att implementera säkra rapporteringskanaler.

Välj en lösning som håller hela vägen

Visselblåsningar innehåller inte sällan känslig information, både kring anställda och organisationen, varför informationssäkerheten måste upprätthållas i varje led för att säkerställa ett agerande i enlighet med gällande lagar och regler. Detta särskilt med beaktande av skyddsregler för personuppgifter (GDPR) och den kommande tystnadsplikten kring visselblåsningar.

Visselblåsardirektivet kräver ett rapporteringssystem som klarar av att hantera både skriftliga och muntliga anmälningar på ett säkert sätt.

KPMG:s visselblåsartjänst

KPMG erbjuder en heltäckande lösning.

  • Tolkning och förståelse av den kommande lagstiftningen.
  • Tillhandahållande av teknisk lösning av rapporteringskanal.
  • Bedömning och värdering av inkomna ärenden.
  • Oberoende och självständiga utredningar.
  • Åtgärdshantering och hjälp att införa förebyggande rutiner.

Hos oss på KPMG är det medarbetare med relevant kunskap och erfarenhet som hanterar de inkomna ärendena för en första bedömning och vi kan därigenom snabbt återkoppla till er med initierade råd om hur ärendet bör hanteras. 

KPMG har omfattande utredningsvana med bred kompetens av jurister, revisorer och polisiära brottsutredare. KPMG hjälper dig och din organisation i alla steg för att leva upp till lagkrav men även hantera ärenden på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Håll dig uppdaterad om det senaste kring den nya visselblåsarlagen genom KPMG Forensic – och kontakta oss gärna om du vill diskutera något av det som rör din verksamhet.