close
Share with your friends

Likviditetshantering = företagets blodomlopp

Likviditetshantering = företagets blodomlopp

"Om likviditet är företagets blod så är likviditetshanteringen företagets blodomlopp". Med denna liknelse i bakhuvudet så kan läget under mars och april år 2020 beskrivas med kollektiv blödarsjuka då ekonomier världen över har stängts ned för att skydda medborgarna från Covid-19.

1000
Patrik Sandell

Director, Financial Risk Management

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

Likviditetshantering = företagets blodomlopp

Likviditet

Med ovanstående liknelse i bakhuvudet så kan läget under mars och april år 2020 beskrivas med kollektiv blödarsjuka då ekonomier världen över har stängts ned för att skydda medborgarna från Covid19. Men även under mer normala omständigheter är bra kontroll på likviditeten ett viktigt instrument både för att inge förtroende och att hushålla med företagets resurser.

KPMG kommer i kontakt med en stor mängd företag som just nu efterfrågar stöd i frågor som kopplar till hur likviditeten påverkas på kort och lång sikt. Bakgrunden kan komma från den egna styrelsen eller från externa finansiärer som vill förvissa sig om att man har likviditeten under kontroll. Om svag soliditet är ett hot mot företagets långsiktiga överlevnad så kan svag likviditet få förödande konsekvenser även på mycket kort sikt. Vem vill göra affärer med någon som kanske inte kan betala räkningarna?

Det är dock stor skillnad i behovet mellan olika företag när det kommer till likviditetsprognoser. I det lilla företaget kan det räcka med att titta i bokföringen för att se hur mycket likviditet som finns och att den är tillgänglig. I ett större företag är likviditeten spridd i ett antal dotterbolag och inte sällan i olika valutor – då blir det mer komplext.

En annan sak som skiljer sig kraftigt mellan företag är såväl syfte och tidshorisont för prognoserna, som vilka som är mottagare. Prognoser som ska hjälpa Treasury att ta beslut på kort sikt bör utformas på ett annat sätt än långa prognoser som landar i management-rapportering, vilket gäller såväl vilken underliggande data som ska användas och hur den ska hämtas till prognoser på effektivaste sätt, som resultatet av prognoserna.

Grunden för en lyckosam likviditetshantering

Grunden för en lyckosam likviditetshantering

Synlighet

Att kartlägga och åskådliggöra hur företagets likviditet fördelar sig mellan olika valutor, regioner, banker, bolag, konton är en absolut förutsättning för att kunna närma sig frågan om likviditetshantering på ett realistiskt sätt. Komplexiteten kan skilja sig väsentligt mellan olika företag som vid första anblicken kan se jämförbara ut. Företagets nuvarande situation är ju en produkt av ett otal historiska händelser och beslut som lett till dess nuvarande sammansättning. Vissa bolag arbetar med förvärv som tillväxtstrategi och får naturligt ärva en rad olika lösningar och kulturer i takt med att dessa görs, medan andra aldrig har gjort ett förvärv och är strukturerade enbart av den egna organisationen på gott och ont.

Förutsägbarhet

Prognoser, antaganden och riskanalyser kopplat till förväntningar på framtiden är viktigt för att kunna kvantifiera vilka säkerhetsmarginaler som behövs för att navigera säkert, och skapa möjligheter till att slå larm när interna limiterna börjar äventyras. Detta blir naturligt ett kritiskt verktyg för att planera de externa aktiviteter som företaget behöver genomföra i arbetet med sin finansiering.

Tillgänglighet

Bra likviditet i all ära, men om den inte är tillgänglig riskerar företaget likväl att hamna i svårigheter i ett pressat läge. Det är naturligtvis inte lika illa som att vara utan likviditet men det driver både upp administrationskostnader och det externa finansieringsbehovet om den likviditet som redan finns inte kan nyttjas. Även här skiljer sig förutsättningarna åt ordentligt mellan olika företag, men det finns olika metoder för att skapa en mycket hög tillgänglighet.

Några exempel på utförda projekt

Exempel 1

Scope: Utveckla rutiner och likviditetsplaneringsmodell för att åstadkomma både mer synlighet, förutsägbarhet och tillgänglighet.

  • Nuläge (innan projektet): Det fanns en fungerande långsiktig prognos för likviditeten som uppfattades som otillförlitlig då den inte kopplade till tillgängligheten. Man såg hur mycket likviditet man hade men tillgängligheten var under 50% av den totala likviditeten. 
  • Utfall: En modell för korta likviditetsprognoser som används för daglig likviditetsuppföljning, samt en modell för långa likviditetsprognoser vilken utgår från den korta och används till CFO/management-rapporter. Tillgängligheten höjdes till över 75% med en plan för att nå höga 90% vid eventuellt behov. Man kan fortsätta att använda den ursprungliga modellen som har sitt indata från koncernrapporteringssystemet.
  • Tidsåtgång (kalendertid) för utveckling och implementering: Drygt 1 månad för att få modellen på plats och expansion av befintlig cashpool lösning. Efterföljande arbete med att förvalta modellen och de rutiner som sattes innan kompetensöverföring skedde till bolagets egna personal.

Nedan visualiseras hur projektet ledde till att företaget markant ökade sin tillgänglighet trots att den totala likviditeten sjönk något under projektets gång.

Tillgänglig likviditet

Exempel 2

Scope: Utveckla likviditetsplaneringsmodell för att täcka interna behov avseende kort och lång likviditetshantering, samt att mäta valutaexponering.

  • Nuläge (innan projektet): Ingen strukturerad process för likviditetsprognoser och valutahantering, samt avsaknad av system och modeller.
  • Utfall: En modell för korta likviditetsprognoser som används för daglig likviditetsuppföljning, samt en modell för långa likviditetsprognoser vilken utgår från den korta och används till CFO/management-rapporter samt för att mäta valutaexponering. Indata baseras på inläsning av underlag från bank och ekonomisystem, samt dotterbolagsrapportering.
  • Tidsåtgång (kalendertid) för utveckling och implementering: Ca 1 månad för att få modellen på plats, efterföljande finjusteringar i samband med arbetet i verksamheten.

Exempel 3

Scope: Utvecklad output för att möta externa krav på rapportering, samt möjliggöra automatisering av indata för förbättrad effektivitet.

  • Nuläge (innan projektet): Gammal prognosmodell som byggts på efter hand och saknade tydliga rapporter och sammanställd likviditet.
  • Utfall: Ny modell med ökad transparens, aggregerade prognoser, verktyg för avvikelseuppföljning och en automatiskt genererad bank/management-rapport. Modellen använder tidigare prognos som dataunderlag, men är byggd för att kunna ersättas med indata direkt från system efter hand.
  • Tidsåtgång (kalendertid) för utveckling och implementering: Ca 1 vecka för att få modellen på plats, efterföljande övergång av indata.

Från lyckosam likviditetshantering till effektiv kapitalanvändning

Navet i vår verksamhet är att hjälpa våra kunder att uppnå en mer effektiv likviditetshantering. De flesta beslut företaget fattar inom Treasuryområdet landar i slutändan i likviditetshanteringen. Det kan vara allt från att konvertera valutaexponeringar till cash i företagets basvaluta, till att göra en bankupphandling som syftar till att skapa en mer effektiv miljö att hantera sin likviditet i, eller direkta åtgärder för att förbättra likviditeten. Ju bättre koll företaget har på likviditeten och ju mindre kapital som binds, desto mer kapital kan frigöras för tillväxt alternativt återföras till ägarna.

Framtidens likviditetshantering

Det är ingen djärv gissning att vi kommer att kunna nyttja digitala medarbetare/verktyg i högre utsträckning såsom RPA, AI och BI. KPMG investerar mycket i ny teknik och säkerhet för att kunna möta de utmaningar som vi ställs inför. Med det sagt så är det vår förhoppning att vi blir ert val i arbetet med att förbättra och utveckla rutiner som kopplar till detta arbete.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today