close
Share with your friends

Modifiering av leasingavtal – aktuellt även under covid-19

Modifiering av leasingavtal – aktuellt även under covid

IASB har publicerat ett utkast om införande av en lättnadsregel för leasetagare avseende covid-19-relaterade hyreslättnader.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Den 24 april 2020 publicerade IASB ett utkast (antaget 15 maj 2020 med vissa justeringar) om införande av en lättnadsregel för leasetagare avseende covid-19-relaterade hyreslättnader. Syftet med lättnadsregeln är att ge en möjlighet att inte tillämpa modifieringsreglerna i IFRS 161 även om lättnaderna skulle uppfylla definitionen av modifiering i IFRS 16 . Lättnadsregeln förväntas vara tillämpbar redan i maj från ett rent IFRS-perspektiv men för att kunna tillämpas måste den också vara godkänd av EU. I skrivande stund är något mer oklart om den kommer att ha hunnit godkännas av EU innan bokslut per 30 juni godkänns för utfärdande.

Lättnadsregeln är inte skriven som en tvingande regel och det finns därmed en valmöjlighet att tillämpa reglerna för modifieringar även för covid-19-relaterade hyreslättnader som uppfyller definitionen av modifiering i IFRS 16.

Det ska noteras att ifall det tillkommer betydande (engelska ”substantive”) villkorsförändringar utöver hyreslättnader så kommer lättnadsregeln inte att vara ett alternativ även om dessa villkorsförändringar också skulle vara covid-19-relaterade. Det innebär att lättnadsregeln inte kan appliceras om överenskommelsen exempelvis också innehåller en betydande förändring av avtalsperioden. Därmed är det viktigt att i god tid inför kommande bokslut fundera på hur modifieringar ska redovisas i de fall lättnadsregeln inte kan appliceras eller om man gör valet att inte applicera denna.

[1] För mer information kring lättnadsregeln, läs artikeln av Hans Hällefors i bifogad länk https://home.kpmg/se/sv/home/nyheter-rapporter/2020/04/se-news-lattnadsregel-i-ifrs16-leasingavtal-om-hyreslattnader-med-anledning-av-covid19.html

Vad innebär en modifiering?

En modifiering innebär att leasingskulden ska omvärderas genom att de ändrade leasingavgifterna diskonteras med en ändrad diskonteringsränta.

Om den nya överenskommelsen innebär att avtalets omfattning minskas genom att leasing-perioden förkortas, görs en proportionell reduktion av nyttjanderättstillgången. Detta ger en resultateffekt vid modifieringstidpunkten.

Vid samtliga andra överenskommelser, exempelvis då leasingperioden förlängs (se exempel nedan), justeras nyttjanderättstillgången med samma värde som leasingskulden.
Omvärderingen av leasingskulden och nyttjanderättstillgången ska göras redan vid tidpunkten för överenskommelsen.

Exempel

Hyresgästen har ett hyresavtal som löper till 31 december 2023. Hyran för lokalen är 100 tkr per månad, hyresbetalningen sker i efterskott och den marginella låneränta som bolaget använder vid beräkning av leasingskulden är 5%.

Per 31 mars 2020 kommer hyresgästen överens med hyresvärden om en hyresrabatt om 50 tkr för april månad till och med september månad 2020. Strax innan hyresgästen och hyresvärden har kommit överens om dessa förändringar i hyresavtalet är den redovisade nyttjanderättstillgången 3 500 tkr och leasingskulden 4 104 tkr. Ändringen uppfyller definitionen av en modifiering enligt IFRS 16. Vid förhandlingen kommer hyresgästen och hyresvärden även överens om en förlängning av hyresavtalet om 24 månader, det vill säga hyresavtalet ska löpa till 31 december 2025. Den marginella låneräntan vid modifierings-tidpunkten är 6%. Den omvärderade leasingskulden per modifieringstillfället blir 5 554 tkr vilket är 1 450 tkr högre än tidigare. Nyttjanderättstillgången ökas med motsvarande belopp.  

Att tänka på inför rapportering och bokslut

Det finns en mängd överväganden som behöver göras innan rapportering och bokslut. Vi har sammanfattat de viktigaste åtgärderna nedan.

  • Har du som leasetagare fått en hyreslättnad? Du behöver du undersöka om lättnads-regeln kan appliceras på dessa hyreslättnader och besluta om den ska tillämpas eller inte.
  • Nödvändig information om villkorsförändringar behöver samlas in. Hur ser villkors-förändringarna ut och vid vilken tidpunkt är dessa villkorsförändringar överenskomna?
  • En bedömning måste göras om villkorsförändringarna är att anse som ändrade leasing-avtal. Då blir nämligen modifieringsreglerna enligt IFRS 16 tillämpliga.
  • Eftersom modifieringar ska redovisas med en ändrad diskonteringsränta bör nivåerna på denna ses över. Den implicita räntan i avtalet används i de fall den lätt kan fastställas medan den marginella låneräntan används i övriga fall.
  • Det bör undersökas vilka möjligheter som finns till att utföra beräkningarna. Hur fungerar detta i det system eller den beräkningsmodell som används idag?

Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill ha stöd och råd.  

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today