close
Share with your friends

Lättnadsregel i IFRS 16 Leasingavtal om hyreslättnader med anledning av Covid-19

Lättnadsregel i IFRS 16 med anledning av Covid-19

Lättnadsregeln innebär att leasetagare kan välja att tillämpa eller inte tillämpa modifieringsreglerna på hyreslättnader under 2020 som är direkt beroende av Covid-19-pandemin.

1000

Kontakt

Hans Hällefors

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

IASB publicerar under veckan (vecka 17) ett utkast om införande av en lättnadsregel i IFRS 16 för leasetagare avseende redovisning av Covid-19-relaterade hyreslättnader. Syftet med ändringen är att möjliggöra lättnader för företag i hanteringen i redovisningen under denna exceptionella period. En effekt på redovisningen kan bli att den positiva effekten av en hyreslättnad kan redovisas i resultatet under hyreslättnadsperioden, istället för över hela leasingperioden.

Remisstiden blir 14 dagar och lättnadsregeln förväntas vara slutligt införd i IFRS 16 och tillämpbar redan i maj från ett rent IFRS-perspektivI EU:s hantering hade EFRAG möte 21 april, där det uttrycktes att ambitionen behöver vara publicering i EU:s officiella tidning så snabbt att ändringen är godkänd innan bokslut per 30 juni publiceras. Det noterades att det blir en utmaning att hinna med alla EU-steg. Det dryftades även att annars kan företag behöva hitta någon plan B i det bokslutet.

Lättnadsregeln innebär att leasetagare kan välja att tillämpa eller inte tillämpa modifieringsreglerna på hyreslättnader under 2020 som är direkt beroende av Covid-19-pandemin. Tillämpning av lättnadsregeln kan innebära lättnader i två avseenden:
* Leasetagare behöver inte bedöma om hyreslättnader är en modifiering av respektive avtal eller om de snarare ryms t.ex. inom force majeure-klausuler och därför inte utgör en modifiering av avtalet.
* Leasetagare behöver inte justera leasingskulden och nyttjanderättstillgången baserat på de nya överenskomna hyrorna och med ny diskonteringsränta, utan kan redovisa hyreslättnaderna som rörliga hyror.

Redovisningen påverkas på olika sätt beroende på vilken typ av hyreslättnader som erhålls. Om t.ex. hyran reduceras under en period, utan att kompensationshöjas en senare period, kan detta ge olika effekter på redovisningen beroende på om leasetagaren väljer att tillämpa eller inte tillämpa modifieringsreglerna. Om leasetagaren väljer modifieringsredovisning reduceras kostnaderna via lägre avskrivningar och ränta under den återstående leasingperioden, medan om leasetagaren väljer att tillämpa lättnadsregeln redovisas den positiva effekten i resultatet under hyreslättnadsperioden.

Exempel

Fact pattern
At 31 March 2020 a lessee has a lease liability of CU2,000. The contract requires monthly lease payments of CU100.
For simplicity, it is assumed in all scenarios that (i) interest accrues at CU20 per month; and (ii) a reduction of CU100 in one month followed by an increase of CU100 in a later month is considered to affect only the timing of payments. The analysis below sets out the accounting for the lease liability in four scenarios: the first where there are no changes to the lease payments and three scenarios where the fact pattern is adjusted in the manner described. Accounting for the right-of-use asset is not included.

AAS bild

Fotnot: Redovisningsexemplet är hämtat från IASB:s Staff Paper.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today