close
Share with your friends

Vi kan konstatera att covid-19 har mycket stor påverkan på ekonomin och samhället som helhet. Även för organisationer inom ideell sektor får detta effekt i verksamheten, om än i olika omfattning. En del stiftelser och ideella föreningar har redan avgivit sina årsredovisningar medan många ännu inte har gjort det. För den sistnämnda kategorin uppkommer frågan hur covid-19 ska beaktas i årsredovisningen.

Värdering av tillgångar och skulder

En fråga är i vad mån covid-19 påverkar värderingen av tillgångar och skulder per balansdagen, 31 december 2019. Vår bedömning är att effekterna av pandemin ska ses som en händelse efter balansdagen och ska således normalt inte påverka värderingen, detta mot bakgrund av att det i princip inte fanns någon information om pandemin per balansdagen och den ännu var i sin linda. I de fall fortlevnadsprincipen behöver omprövas i årsredovisningen ska emellertid även händelser efter balansdagen beaktas i K3.

Upplysningskrav

I årsredovisningslagen[i] (ÅRL) anges att ett förening/stiftelse ska lämna upplysningar om dess framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Beskrivningen är obligatorisk för organisationer som klassificeras som större enligt ÅRL och som tillämpar Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. Vår bedömning är att den absoluta merparten av föreningar och stiftelser påverkas av pandemin och att en framåtriktad beskrivning då i högsta grad är motiverad. Denna beskrivning bör vara så organisationsspecifik som möjligt.

Ett förening/stiftelse behöver också upplysa om väsentliga händelser efter balansdagen. Vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen kan effekterna ha blivit påtagliga och lett till händelser som exempelvis:

  • Kraftig minskning av insamlade medel.
  • Kraftig minskning av försäljning som utgör en väsentlig del av organisationens verksamhet.
  • Omstruktureringsplaner och varsel.
  • Nedskrivning av tillgångar, t.ex. aktier.
  • Osäkerhetsfaktorer om antagande om fortlevnad.

Förutom i noten Händelser efter balansdagen kan händelserna vara av en sådan betydelse att de i vissa fall även kan behöva omnämnas i förvaltningsberättelsen.

 [i] Årsredovisningslagen 6 kap 1§ 2 st p.3

För frågor eller mer information, kontakta:

Fredrik Andersson, Accounting Advisory Services, KPMG Sverige, fredrik.andersson2@kpmg.se