close
Share with your friends

På denna sida presenterar vi en sammanfattning av vissa av de statliga stödåtgärder som föreslagits och implementerats för att adressera covid-19 i Sverige. 

Syftet är att ge en övergripande förståelse av de stödåtgärder som föreslagits. Det är endast allmän information och beaktat är inte enskilda personers individuella omständigheter.

Sidan uppdateras löpande när ny information tillkommer.

 

Uppdaterad senast: Onsdag 13 maj kl 09.00.

Statliga stödåtgärder för att stödja företag som påverkas av covid-19

Statligt stöd för sjukutbetalningar (antagits)

Den svenska staten tar på sig ansvaret för utbetalning av sjuklön under april och maj.

 

Tillfälligt slopat karensavdrag (antagits)

Karensavdraget slopas tillfälligt genom att staten betalar ut ersättning (700 kronor per person) för första dagen i sjukfallet i syftet att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 31 maj 2020.

Karensdagen ska tillfälligt avskaffas även för personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med ersättningar i form av aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna.

 

Ökad utlåning till små och medelstora företag via Almi (antagits)

Almi får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Almi kommer att vara beredd att tillgodose behoven hos de företag som har verksamhet påverkas negativt av utbrottet av covid-19.

 

Ökad låneram för den svenska exportkrediten (SEK) (antagits)

Svensk exportkredit (SEK) lånaram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas för att emittera både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Dessa åtgärder, tillsammans med den avbrutna utdelningen som tillkännagavs den 19 mars, innebär att SEK ges ytterligare villkor för att möta exportindustrins ökade efterfrågan på kredit.

 

Utökade kreditgarantier för den svenska exportkreditkommissionen (EKN) (förslag)

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna.

 

Flygbolagen ges statliga kreditgarantier (antagits)

Flygbolag ges möjlighet att erhålla kreditgarantier till ett totalt värde av högst 5 miljarder kronor, varav 1,5 miljarder kronor riktas till SAS. Förslaget kommer att hjälpa svenska flygbolag att överleva krisen.

 

Extra resurser för kultur och sport (förslag)

Kultursektorn och idrottsrörelsen får 500 miljoner kronor var (totalt 1 miljard kronor) i extra stöd på grund av de ekonomiska konsekvenserna som påverkat sektorerna till följd av spridningen av det nya coronaviruset. 

 

Extra ekonomiskt stöd till kommuner och regioner (förslag)

Staten kommer att kompensera kommuner och regioner för extraordinära åtgärder och extrakostnader för sjukvård och vård kopplad till viruset. Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna (Januaripartierna) har föreslagit ett tillskott om 22 miljarder kronor till Sveriges kommuner och regioner. 

 

Berörda myndigheter får extra bidrag (förslag)

Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ska få ytterligare resurser.

 

Statlig lånegaranti för små och medelstora företag (antagits)

Förslaget innebär att staten garanterar 70 procent av nya lån som bankerna ger till företag som fått ekonomiska svårigheter till följd av det nya coronaviruset. Garantin ställs ut till bankerna som i sin tur ger ut garanterade lån till företagen. Garantin utfärdas till bankerna, som i sin tur emitterar garanterade lån till företagen. Lånegarantin riktar sig främst till små och medelstora företag, men det finns ingen formell gräns för företagets storlek för att delta i programmet.

 

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher (antagits)

För att minska kostnaderna för företag med svårigheter på grund av coronaviruset föreslås införandet av en hyresrabatt för vissa sektorer (t.ex. sällanköpshandel, hotell, restauranger och vissa andra sektorer). Staten ersätter hyresvärden upp till 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran. Det sammanlagda stödet till en hyresgäst får inte överstiga 800 000 euro. 5 miljarder kronor är avsatt till detta i vårpropositionen.

 

Företag får stöd baserat på omsättningstapp (förslag)

För att minska konsekvenserna av coronaviruset har en åtgärd om omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor lagts fram av regeringen. Syftet är att företag ska kunna överbrygga den akuta krisen och även underlätta för företag att ställa om och anpassa sin verksamhet. Storleken på stödet kommer att bero på hur stort bortfall av omsättningen ett företag har haft och variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Riksbankens åtgärder för att stödja företag som påverkas av covid-19

(Antagits) Riksbanken i Sverige lånar ut 500 miljarder kronor till svenska banker till en rörlig ränta motsvarande reporäntan (0% för närvarande). Förslaget innebär att bankerna i sin tur kommer att låna ut pengar till företag för att säkerställa nödvändigt kreditförsörjning.

 

(Förslag) Riksbanken annonserade den 16 och 19 mars att under året utöka köpen av värdepapper med upp till 300 miljarder svenska kronor. Köpen kommer vid behov innefatta såväl statsobligationer och kommunobligationer som säkerställda obligationer, samt värdepapper utgivna av icke-finansiella företag.

Finansinspektionens åtgärder för att stödja företag som påverkas av covid-19

(Antagits) Finansinspektionen (FI) har minskat det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Förslaget kommer att bidra till att skydda ett väl fungerande kreditförsörjning.

 

(Antagits)  Finansinspektionen tillåter tillfälligt banker att säkerställa likviditetstäckningsgraden (LCR) för enskilda valutor och för totala valutor.

 

(Förslag) Finansinspektionen (FI) ämnar ge banker möjlighet att ge alla nya och befintliga bolånetagare undantag från amorteringskrav med hänvisning till spridningen av coronaviruset och dess effekter på svensk ekonomi. Undantaget ska gälla till och med augusti 2021. 

Statliga stödåtgärder för att stödja företag som påverkas av covid-19 (ekonomiskt stöd – tax & legal)

Anstånd med skatteinbetalningar (antagits, dock förslag kring sänkt kostnad)

Anstånd för betalning av följande skatter kan beviljas:

  • Avdragen preliminärskatt på lön,
  • Moms och
  • Arbetsgivaravgifter

Omfattar högst skatter för tre månader vardera under tidsperioden januari–september 2020. Moms som redovisas årsvis från och med 27 december 2019 – 17 januari 2021 ska också omfattas.

Anstånd kan medges för redan betald skatt/avgift och anståndsperioden uppgår maximalt till 12 månader.

 

Ökad avsättning till periodiseringsfond (antagits)

100 % av den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av till periodiseringsfond. Tak på 1 miljon kronor, vilket sedan kan kvittas mot möjliga framtida förluster. Likviditetsförstärkning genom att preliminärskatt som betalts under 2019 betalas ut. Berör enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag. 

 

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgifter och egenavgifter (antagits)

Tillfälligt sänkt arbetsgivaravgifter och egenavgifter föreslås gälla för upp till 30 anställda per företag och på den del av lönen för den anställde som inte överstiger 25 000 kr per månad.  Medför en skattelättnad med upp till 5 300 kr per anställd och månad. Gäller under perioden 1 mars 2020 – 30 juni 2020.

Enskilda näringsidkare ska inte betala annan avgift än ålderspensionsavgiften för inkomster som uppbärs under perioden den 1 januari 2020 t.o.m. den 31 december 2020. Nedsättningen ska gälla den del av avgiftsunderlaget som uppgår till högst 100 000 kronor.

 

Stöd för korttidsarbete (antagits, dock förslag att utöka till 80%)

Korttidsarbete (tidigare benämnt korttidspermittering) innebär att arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka tre fjärdedelar av kostnaden. Korttidsarbete innebär att anställda tillfälligt minskar sin arbetstid (med 20%, 40% eller 60%). Regeringen har föreslagit att en minskning med 80 % ska införas (beslut ej taget än). Kostnaden fördelas mellan arbetsgivaren, arbetstagaren och staten. Stödet innebär att arbetsgivarens personalkostnader kan sänkas med hälften samtidigt som arbetstagaren får 90 procent av sin lön (upp till en löneskatt på 44 000 SEK brutto varje månad).

En förutsättning för att erhålla stödet är att arbetsgivaren har allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-krisen. I sammanhanget har Finansutskottet anfört att det inte kan anses vara försvarligt att en arbetsgivare som mottar stöd från det allmänna vid korttidsarbete samtidigt genomför aktieutdelningar och andra liknande utbetalningar. Vidare har Tillväxtverket meddelat att det är olämpligt att företag gör stora aktieutdelningar och samtidigt tar del av det statliga stödet. 

 

Nytt krispaket från regeringens sida för arbeten och omställning för individer (förslag).

Följande åtgärder föreslogs 30 mars 2020: 

  • Tillfälligt förstärkt arbetslöshetsförsäkring. Kraven i arbetsvillkoret sänks, medlemsvillkoret uppnås snabbare (3 mån istället för 12), Tillfällig höjning av såväl taket och grundbeloppet i A-kassan, karensdagarna slopas.
  • Mer aktiv arbetsmarknadspolitik. Bl.a. ökade medel till Arbetsförmedlingen, fler programinsatser, förlängd tid i extratjänster, introduktionsarbeten, nystartsjobb.
  • Fler möjligheter till yrkesutbildning i hela landet. Bl.a. ökat statligt stöd till vuxenutbildning och full statlig finansiering, förstärkt yrkeshögskola.
  • Fler platser och mer distansundervisning på universitet och högskolor.
  • Slopat fribelopp i studiemedlen (CSN). Tillfälligt under 2020.

 

Tillfälligt skattebefrielse för vissa anställdas förmåner (förslag)

  • Tillfällig skattefrihet för de som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats. Skattefriheten ska gälla retroaktivt från och med april till sista december.
  • Tillfällig skattefrihet för gåvor upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd som arbetsgivare kan ge till sina anställda. Skattefriheten ska gälla utöver möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns idag. De nya reglerna föreslås gälla från och med juni och fram till årets slut.

För frågor eller mer information, kontakta gärna:

Carl Gudesjö, Corporate Tax, KPMG Sverige, carl.gudesjo@kpmg.se.

Kontakta oss