close
Share with your friends

Situationen i omvärlden med anledning av covid-19 har varit omöjlig att förutse och det är fortfarande en stor utmaning att överblicka konsekvenserna. Hela den finansiella sektorn, och försäkringsbranschen i synnerhet, är enormt ansträngd av coronavirusutbrottets påverkan hos såväl kunder och medarbetare som på världsekonomin.

 

Hela försäkringsbranschen påverkas indirekt eller direkt av effekterna av covid-19. Det gäller såväl livförsäkringsföretag och tjänstepensionskassor som delar av sakförsäkringsbolagens verksamhet.

Livförsäkringsföretagen och tjänstepensionskassornas solvenssituation är hårt ansträngd och Finansinspektionen uppmanar i nuläget till dialog samt att inte sälja av tillgångar för att klara interna buffertkrav, för att därigenom undvika ytterligare negativa effekter på tillgångspriser.

För försäkringsbolag som erbjuder sjukförsäkring, reseförsäkring eller inkomstförsäkring ser man nu arbetstoppar hos kundservice och ett stort inflöde av skadeärenden (utredningar och ersättningsbedömning). Här stressas bolagens kontinuitetshantering i skarpt läge då inflödet ska hanteras med i många fall reducerad personalstyrka eller av medarbetare som tvingas arbeta på distans. De bolag som bäst hanterar denna typ av arbetstoppar är de som har digitala lösningar för medarbetarna samt ett väl fungerande, beprövat och säkert teknikstöd för distansarbete.

I rådande läge är funktioner som ekonomi, kapitalförvaltning, aktuarie och risk hårt belastade eftersom det är nödvändigt att kontinuerligt uppdatera försäkringsbolagens nuvarande och framtida risk- och solvenssituation (inkl. prognoser, likviditetssituation, reserverna, scenarioanalyser etc.). För de mindre och medelstora försäkringsbolagen är dessa funktioner ofta sårbara.

Så kan KPMG stötta aktörer i försäkringsbranschen:

KPMG har lång erfarenhet av att hjälpa försäkringsbolag att minska sårbarheten och säkerställa kontinuitet i utmanande situationer likt den vi nu befinner oss i. Nedan följer exempel på områden där KPMG snabbt kan stötta med specialister, resurser och/eller beprövade arbetsmetoder och verktyg:

 • Regelverkstekniska frågor avseende finansiell rapportering, ORSA och övrig solvensrapportering. 
 • Resursförstärkning inom funktionerna ekonomi, aktuarie- och compliancefunktion, samt inom riskhantering och riskkontroll.
 • Stöd vid beräkning och bedömning av solvenssituation och framåtblickande analyser.
 • Periodisk eller extraordinär rapportering till myndigheter (KPMG upprättar och beräknar bästa skattning, SCR och solvenssituation, QRT, SFCR/RSR etc.) och/eller extraordinär intern ledningsrapportering (omfattande även controlling och andra mer specifika ekonomi- och finansrelaterade uppgifter). 
 • Stöd med specialistkompetens eller resursförstärkning i bolagets kontinuitets- och krishanteringsarbete. 
 • Skatterådgivning:
      - Rådgivningsstöd kring möjligheterna att ändra debiterad preliminär skatt
      - Rådgivningsstöd avseende möjligheterna till avsättning till och upplösning av säkerhetsreserv.
 • Snabbt införande av digitala medarbetare – chatbots, RPA m.fl. 
 • Se över och eller stötta i riskanalyser och krisledning avseende cyberrisk och/eller informationssäkerhet:
      - Upprätta policy/instruktioner för ”säker arbetsplats hemma” i syfte att efterleva     försäkringsvillkor i en eventuell Cyberförsäkring.
      - Säkerhetstester av nätverksinfrastruktur/extern exponering och tester av givaren     och tagarnas ”kronjuveler”.
      - Stöd i incidenthantering i enlighet med krav enligt försäkringsvillkoren

 

Kontakta oss gärna om din verksamhet behöver stöd och råd. Vi kan hjälpa dig att förstå effekterna och se över viktiga åtgärder både på kort och lång sikt. 

Offertförfrågan

Vill du lämna en offertförfrågan? Hör av dig här.