close
Share with your friends

Situationen som uppstått till följd av coronavirusutbrottet (covid-19) har varit omöjlig att förutse. Eskaleringen kan bland annat resultera i en oproportionerligt stor belastning på kritiska funktioner i finansiella företag, som till följd innebär nödvändiga omprioriteringar av interna resurser. 

Utvecklingen den senaste tiden gör det svårare för banker, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fonder och andra finansiella institut att dimensionera organisationen för den extraordinära situation vi befinner oss i.

Nödvändiga åtgärder för finansiella företag

En väsentligt ändrad riskbild med nya ramvillkor medför också att finansiella företag kommer att behöva verkställa åtgärder för att säkra att den nya situationen kontinuerligt reflekteras i företagets riskanalyser, prognoser, stresstester, kapitalbehov samt intern och extern rapportering. Det kan dock vara utmanande att säkra kontinuerlig drift och samtidigt genomföra de nödvändiga åtgärder situationen kräver, givet den nya riskbilden.

Situationen som branschen nu står inför är utmanande för många. För att hjälpa företag med att avlasta enskilda funktioner och roller, säkra leveranser och fortsatt drift, har vi specialister som vid behov kan tillföra extra kapacitet under en begränsad period.

Vi på KPMG kan stötta med lång erfarenhet inom många olika områden, till exempel:

  • Riskkontroll, compliance och internrevision
  • Specialister/analytiker inom kapital och risk (kreditrisk, marknadsrisk)
  • Regulatorisk rapportering
  • Annan intern och extern rapportering
  • Likviditetsstyrning och likviditetskrav (LCR och NSFR)

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Johan Giertz, Head of Financial Risk Management, KPMG Sverige.