close
Share with your friends

Korttidspermittering maa covid-19: Viktigt att veta som företag

Regeringen har presenterat ett nytt system avseende korttidspermittering för att hjälpa hårt pressade företag med anledning av coronaviruset. Den här artikeln går igenom vad företag behöver känna till. Texten uppdateras kontinuerligt, i takt med att ny information från regeringen tillkommer.

Bakgrund till korttidspermittering

Regeringen har presenterat ett nytt system avseende korttidspermittering för att hjälpa hårt pressade företag med anledning av covid-19 och därmed rädda svenska jobb. Förslaget föreslås träda ikraft den 7 april 2020 men ska tillämpas retroaktivt från den 16 mars 2020 och ska gälla under hela år 2020. Stödet kan sökas för sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.
Konstruktionen bygger på det tidigare förslaget om ett nytt system för korttidsarbete men subventionsgraden ökas kraftigt. Statens andel av kostnaden inom ramarna för ersättning höjs från en tredjedel till tre fjärdedelar av kostnaden. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan halveras samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Inkomststödet har ett inkomsttak på 44 000 kronor per månad enligt förslaget. Tillväxtverket får som myndighet enligt förslaget ansvar för att handlägga och besluta om stöd vid korttidsarbete. 

 

Vilka företag kan söka ersättning för korttidspermittering?

Företag som kan påvisa att de kommer ha svårt att klara av de ekonomiska utmaningarna som covid-19 föranleder och att dessa svårigheter är orsakade av ett förhållande utanför arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet (med undantag för vissa offentliga aktörer).

 

Vilka förutsättningar gäller för att ett företag ska kunna söka ersättningen?

 • För kollektivavtalsbundna företag måste stöd finnas i det centrala eller lokala kollektivavtalet för korttidspermittering. Här gäller fortfarande regler om MBL-förhandling med facken. Företag som inte är bundna av kollektivavtal är förutsättningen att det finns ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet. 
 • Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, bland annat uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd (i de fall detta är möjligt).
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet. 

 

Vilka arbetstagare omfattas av stödet?

Stödet gäller för anställda:

 • Som var avlönade tre månader före Tillväxtverkets godkännande, dvs. inte nyanställda.
 • Vars arbetsgivare varit skyldiga att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden/-månaderna. 
 • Inte tillhör arbetsgivarens familj. Som familj räknas barn, föräldrar samt avlägsnare släktingar som bor i samma hushåll.
 • Även anställda som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

 

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Tillväxtverket kommer löpande att utge information avseende detaljerna om ansökningsförfarandet. Stöd lämnas om de listade förutsättningarna är uppfyllda och utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att inom en tid som Tillväxtverket bestämmer göra en avstämning för att fastställa slutligt stöd. Vid avslag kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Hur kan KPMG hjälpa företag som befinner sig i hårt pressade situationer?

KPMG håller sig uppdaterade om korttidspermitteringen och är i kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket. Trots att ansökan öppnar först den 7 april finns det en rad förberedande åtgärder som kan vidtas redan nu. KPMG kan bistå med bland annat:

 • Rådgivning och granskning av ett företags förutsättningar för att ansöka om stöd vid korttidspermittering. 
 • Utredning om stöd finns i kollektivavtalet samt vid behov ge råd och stöd i förhandling med fackförbund avseende denna fråga. 
 • Rådgivning till icke kollektivavtalsbundna företag i utformandet av ett avtal om korttidspermittering samt eventuell förhandling med arbetstagarna. 
 • Rådgivning avseende uppsägningsprocessen av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. 
 • Förberedande åtgärder samt bistå i själva ansökningsförfarandet genom att bl.a. förbereda permitteringsunderlag, ansökningsunderlag, löneberäkningar.
 • Eventuella kompletteringar av ansökan till Tillväxtverket, uppföljning av processen samt överklagande av beslut.
 • Utredning av verksamhetskritisk bemanningsnivå samt prognos av möjlig ersättning utifrån permitteringsutfall.
 • Rådgivning och analys av åtgärder för att minska arbetskraftskostnader genom bland annat uppsägning av icke verksamhetskritisk personal, exempelvis temporärt anställd personal samt personal under provanställning.
 • Utredning av permitteringens påverkan på anställdas totalkompensation (dvs. förmåner och ersättningar utöver grundlön).
 • Rådgivning vid prognoser av förändrat framtida kassaflöde och likviditetsbehov till följd av permitterad personal.

Offertförfrågan

Vill du lämna en offertförfrågan? Hör av dig här.