close
Share with your friends

Korttidsarbete maa covid-19: Viktigt att veta som företag

Det nya systemet för korttidsarbete syftar till att hjälpa företag som är under hård ekonomisk press med anledning av coronaviruset. Den här artikeln går igenom vad företag behöver känna till. 

Bakgrund till korttidsarbete (korttidspermittering)

Regeringen presenterade den 16 mars 2020 ett nytt system avseende korttidsarbete för att hjälpa hårt pressade företag med anledning av covid-19 och därmed rädda svenska jobb. Den 2 april röstade riksdagen ja till regeringens förslag och den nya lagen trädde i kraft den 7 april, men stödet kan godkännas retroaktivt från 16 mars. Stödet kan sökas för sex månader framåt med möjlighet att ansöka om tre ytterligare månader.

Konstruktionen bygger på det tidigare förslaget om ett nytt system för korttidsarbete men med en kraftig ökning av subventionsgraden. Statens andel av kostnaden inom ramarna för ersättning höjdes från en tredjedel till tre fjärdedelar av bolagets lönekostnader. Stödet innebär att arbetsgivarens lönekostnader halveras samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen, där inkomststödet har ett inkomsttak på 44 000 kr per månad. Tillväxtverket är den myndighet som är ansvarig för att handlägga och besluta om stöd vid korttidsarbete.

Den 14 maj 2020 presenterade regeringen en ny proposition angående ytterligare åtgärder med anledning av coronaviruset, där det nya förslaget bland annat innebär att stöd kan lämnas tillfälligt under maj, juni och juli för en arbetstidsminskning på upp till 80 %.

 

Vilka företag kan söka ersättning för korttidsarbete? 

Företag som kan påvisa att de tillfälligt kommer ha svårt att klara av de ekonomiska utmaningarna som covid-19 föranleder och att dessa svårigheter är orsakade av ett förhållande utanför arbetsgivarens kontroll och specifikt drabba företagets verksamhet (med undantag för vissa offentliga aktörer). 

 

Vilka förutsättningar gäller för att ett företag ska kunna söka ersättningen?

 • För kollektivavtalsbundna företag måste stöd finnas i det centrala eller lokala kollektivavtalet för korttidsarbete. Här gäller fortfarande regler om MBL-förhandling med facken. Företag som inte är bundna av kollektivavtal är förutsättningen att det finns ett skriftligt avtal med minst 70 procent av arbetstagarna på en driftsenhet. 
 • Arbetsgivaren måste ha vidtagit andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, bl.a. uppsägning av ej verksamhetskritisk personal (i de fall detta är möjligt).
 • Företag som vid tidpunkten för ansökan är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kan inte få stödet.

I den nya propositionen från den 14 maj 2020 samt i den bakomliggande lagrådsremissen har det konstaterats att om en arbetsgivare genomför aktieutdelningar eller andra liknande utbetalningar kan arbetsgivaren antingen nekas stöd eller bli återbetalningsskyldig för redan utbetalat stöd. Vidare har Tillväxtverket, baserat på en egen juridisk analys, på sin hemsida angett att aktieutdelningar och även andra värdeöverföringar såsom koncernbidrag inte är förenligt med lagen om stöd vid korttidsarbete. Tillväxtverket kommer vidare till slutsatsen att de kan kontrollera utdelningar och andra värdeöverföringar och återkräva utbetalat stöd om så har skett. KPMG har begärt att få ta del av Tillväxtverket juridiska analys och kommer, efter att ha tagit del av handlingen, att publicera ytterligare information om Tillväxtverkets syn på frågan.

 

Vilka arbetstagare omfattas av stödet? 

Stödet gäller för anställda:

 • Som var anställda tre månader före Tillväxtverkets godkännande. Endast anställda som då hade samma eller högre sysselsättningsgrad ska räknas med. Med andra ord omfattas inte nyanställda.
 • Vars arbetsgivare varit skyldiga att betala arbetsgivaravgifter under stödmånaden/-månaderna. 
 • Även anställda som uppbär anställningssubventioner från Arbetsförmedlingen kan inkluderas i stödet.

 

Hur ser ansökningsprocessen ut?

Ansökan öppnade den 7 april och ska ge via tillvaxtverket.se. Processen kommer att bestå av flera steg, huvudsakligen godkännande inklusive beslut om preliminärt stöd och därefter en avstämning inklusive beslut om slutligt stöd. I ett första steg efterfrågas uppgifter om företaget som stödet söks för. 

 • Organisationsnummer.
 • Branschkod.
 • Bankuppgifter.
 • Kontaktuppgifter.
 • Belopp, period och antal anställda som stödet ska omfatta.
 • Vid färre än 50 anställda ska uträkning bifogas genom Tillväxtverkets beräkningsunderlag. Vid fler än 50 anställda kan eget beräkningsunderlag bifogas. 

Vidare ska ett antal bakgrundsfrågor avseende verksamheten och situationen som sådan besvaras (ja/nej). Slutligen ska ansökan signeras av firmatecknare (bankID). Vid signering intygas rätten att företräda företaget, att uppgifterna i ansökan är fullständiga och uppriktiga, man är medveten om att falska uppgifter kan medföra återbetalningsskyldighet och att det kan vara straffbart. Tillväxtverket kontrollerar uppgifterna i ansökan mot register hos Skatteverket, Bolagsverket och Kronofogdemyndigheten.

Stöd lämnas om de listade förutsättningarna är uppfyllda och utbetalas först efter att Tillväxtverket har godkänt ansökan. Ansökningarna kommer att handläggas skyndsamt. Efter godkänt stöd är arbetsgivaren skyldig att senast två veckor efter den tredje stödmånadens utgång göra en anmälan om avstämning där man sammanställer det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden.

Vid avslag kan beslutet överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

 

Brottsligt att förmedla oriktiga uppgifter i ansökan

Tillväxtverket har kommunicerat att de ser allvarligt på försök att utnyttja den pågående krisen för egen ekonomisk vinning, och kommer därför att bedriva ett aktivt arbete för att motverka bedrägeri. För det fall att Tillväxtverket får kännedom om ett uppsåtligt bedrägligt agerande kommer Tillväxtverket att vidta rättsliga åtgärder samt göra en polisanmälan. Tillväxtverket har tagit stöd från bland annat Skatteverket för att säkerställa att endast stödberättigade arbetsgivare erhåller stöd för korttidsarbete genom kontrollbesök på arbetsgivarens verksamhetsplats.

Hur kan KPMG hjälpa företag som befinner sig i hårt pressade situationer?

KPMG håller sig uppdaterade om korttidspermitteringen och är i kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket. KPMG kan bistå arbetsgivare med att genomföra förberedande åtgärder inför ansökan men även assistera i samband med avstämningar av stödet för att arbetsgivaren ska kunna säkerställa att man efterlever de krav som ställs enligt lag om stöd för korttidsarbete. Detta inkluderar bland annat:

 • Rådgivning och granskning av ett företags förutsättningar för att ansöka om stöd vid korttidspermittering. 
 • Utredning om stöd finns i kollektivavtalet samt vid behov ge råd och stöd i förhandling med fackförbund avseende denna fråga. 
 • Rådgivning till icke kollektivavtalsbundna företag i utformandet av ett avtal om korttidspermittering samt eventuell förhandling med arbetstagarna. 
 • Rådgivning avseende uppsägningsprocessen av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd. 
 • Förberedande åtgärder samt bistå i själva ansökningsförfarandet genom att bl.a. förbereda permitteringsunderlag, ansökningsunderlag, löneberäkningar.
 • Eventuella kompletteringar av ansökan till Tillväxtverket, uppföljning av processen samt överklagande av beslut.
 • Förberedande åtgärder och rådgivning kring genomförande av avstämning för att undvika återbetalningskrav.
 • Utredning av verksamhetskritisk bemanningsnivå samt prognos av möjlig ersättning utifrån permitteringsutfall.
 • Rådgivning och analys av åtgärder för att minska arbetskraftskostnader genom bland annat uppsägning av icke verksamhetskritisk personal, exempelvis temporärt anställd personal samt personal under provanställning.
 • Utredning av permitteringens påverkan på anställdas totalkompensation (dvs. förmåner och ersättningar utöver grundlön).
 • Rådgivning vid prognoser av förändrat framtida kassaflöde och likviditetsbehov till följd av permitterad personal.

Offertförfrågan

Vill du lämna en offertförfrågan? Hör av dig här.