close
Share with your friends

Konsekvenserna av covid-19: Praktiska råd för startups, tillväxtbolag och ägarstyrda bolag

Det är oroliga tider. Utbrottet av covid-19 påverkar människor och samhällen världen över och många verksamheter drabbas hårt. Här listar våra experter några viktiga punkter att se över för små och medelstora företag. 

I det rådande läget är entreprenörer en av de grupper som just nu drabbas hårt i sina verksamheter. Vi har lång erfarenhet av att arbeta nära SME-sektorn och listar här några centrala områden att hantera och planera kring:

Skydda personal och kunder

Det absolut viktigaste är att ta hand om varandra, visa empati och solidaritet i denna tuffa situation. Pandemin kan ha direkt påverkan på människors både fysiska och mentala välbefinnande. Ta socialt ansvar när det kommer till stabilitet för de anställda, miljön, samhället i stort och ekonomin.

Utveckla en säkerhetsplan för personal som påverkas. En sådan kan inkludera mer automatisering, möjligheter att jobba på distans eller någon annan typ av flexibel resurs som kan stärka upp begränsningar som personalen ställs inför. Det finns många fantastiska verktyg som möjliggör kommunikation och arbete på distans. Detta i kombination med digitala signaturer gör det möjligt att kunna upprätthålla en bra dialog med både personal och kunder.

Hantering av risker

Se till att snabbt upprätta, eller uppdatera, företagets riskanalys. Ju fler insikter ni har, desto fler konkreta förslag till åtgärder kommer ni att hitta. Hantering av risk är i samma ögonblick ett verktyg för att se affärsmöjligheterna. Vilka direkta risker står ni inför? Hur kan affärsmodellen anpassas med syfte att möta förändrade förhållanden på marknaden? Hur kan man vara bättre rustad när efterfrågan ökar igen?

 • Se över leverantörsrisker och hantera rörelsekapital och affärsplaner. Vikande lönsamhet, med svag likviditet som följdeffekt, är givetvis en uppenbar risk vid snabbt minskad efterfrågan. Fundera kring:

Hur kan kostnaderna reduceras?

Hur kan vi bibehålla eller säkerställa intäkterna?

Hur kan vi jobba med kassaflödet? Går det till exempel att kostnadseffektivt påskynda digitalisering och automatisering av verksamheten? 

En noggrann hantering av kassaflöden och affärsplaner är avgörande under denna period. Revidera kassaflöde, hantering av rörelsekapital och lagerprognoser tillsammans med prognoser för utbud och efterfrågan. Att till exempel anpassa marknadsföringsstrategin till online hjälper företaget att fortsätta nå en marknad vars rörelser kan vara begränsade – under en längre eller kortare period. 

 • Bortfall av nyckelpersonal. Risken för ökad sjukfrånvaro är hög. Vilka medarbetare måste kunna säkerställas för att kunna fortsätta verksamheten på ett bra sätt och hur ska det hanteras?
 • Cyber security – just nu vet vi att kriminella inom cybervärlden agerar snabbt. Hur kan bedrägerier och intrång undvikas under en period när sårbarheten är extra stor? Distansarbete är inte bara en säkerhetsfråga utan ändrar hela vårt arbetssätt. Hur fattar vi beslut när vi inte kan träffas? 

Ekonomiska och legala aspekter

 • Effekter på årsredovisning för 2019 respektive 2020: Företag bör överväga om ekonomiska osäkerheter och marknadsvolatilitet har eller kommer att påverka redovisningen. Hur kommer eget kapital att påverkas och vilka åtgärder går att sätta in för att uppnå önskat resultat? Dessutom bör man utvärdera om upplysningar ska lämnas om händelser som inträffar efter balansdagen, men innan de finansiella rapporterna har angivits.
 • Utdelning under våren 2020 – styrelsen bör i sitt förslag ta hänsyn till nuvarande situation. 
 • Obeståndsfrågor – för att säkerställa ansvar enligt Aktiebolagslagen. Vad händer vid kapitalbrist och vad har styrelsen för ansvar?
  • Kontrollbalansräkning.
  • Insolvens.
  • Olika alternativ – företagsrekonstruktion, konkurs, likvidation, försäljning, fusion mm.
 • Årsstämmor – hur kan man resonera? Det finns egentligen fyra alternativ:
 1. Håll den som planerat – ta tjuren vid hornen.
 2. Skjut på den – i hopp om bättre tider.
 3. Håll den per capsulam – en s k ”pappersstämma”.
 4. Håll en hybridstämma.
 • Hur påverkas kundavtal och era avtal med väsentliga leverantörer? Arbetsrättsliga frågeställningar? Finns det legala risker som exponeras i detta läge?

Öppen och ärlig kommunikation

I osäkra tider är det viktigt att löpande ha en ärlig och öppen dialog med anställda, kunder, leverantörer, ägare och banker. Den svenska regeringen, banker och andra företag är medvetna om att dessa tider är svåra och att startups, tillväxtföretag och ägarstyrda företag och koncerner har specifika behov som behöver tillgodoses. Alla förstår att situationen är unik och företag måste våga ta hjälp.

Ekonomiska åtgärder

För att mildra de ekonomiska effekterna med anledning av covid-19 har den svenska regeringen presenterat ett antal ekonomiska åtgärder. Förslagen avser bland annat frågan om kortidspermittering samt en likviditetsförstärkning via skattekontot. Ett annat konkret tips är att se över debiterad preliminärskatt och möjligheten att sätta ner den.

Den 25 mars presenterade regeringen ytterligare åtgärder för att hjälpa svenska små och medelstora företag. Stödpaketet innehåller stödåtgärder framför allt för de mindre företagen men erbjuder även lättnader för större företag. Förslagen handlar om: 

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter
 • Tillfällig hyresrabatt i utsatta branscher
 • Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag
 • Åtgärder riktade mot mindre företag (enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag):
  • Möjlighet att kvitta vinst 2019 mot framtida underskott
  • Utökat anstånd
  • Möjlighet att lägga verksamhet vilande

Läs mer om förslagen och KPMG:s kommentarer här.

Frågeställningar kopplat till dessa åtgärder utvecklas för varje timme som går. Vi på KPMG har satt upp en akutgrupp som hanterar dessa frågor dagligen för att kunna ge alla entreprenörer rätt praktisk vägledning. 

Kontakta oss gärna om du behöver stöd och råd. Vi kan hjälpa dig att förstå effekterna och se över viktiga åtgärder både på kort och lång sikt.