close
Share with your friends

Spridningen av coronaviruset covid-19 innebär en mängd utmaningar för samhället.  I princip samtliga Sveriges kommuner har aktiverat sina krisorganisationer – oavsett om man har smittan geografiskt nära eller långt bort. Här listar vi fem kritiska områden som kommuner bör adressera i det rådande läget. 

Ovissheten kring covid-19 och den fortsatta smittspridningen är stor, men oavsett vad som händer så har Sveriges kommuner ansvar för den verksamhet som är själva livsnerven i vårt samhälle. Vård, skola och omsorg ska fungera oavsett vad som händer. Försörjningsstöd ska betalas ut, barns rättigheter ska bevakas i familjer i kris, medborgarnas gemensamma tillgångar såsom parker och skogar ska skötas och infrastrukturen med vatten, avlopp, sophämtning, gator och vägar måste fungera. Nu gäller det att kraftsamla och förbereda sig för det fortsatta arbetet.

5 områden som kommuner i Sverige bör planera för under rådande omständigheter

Resursplanering

För att klara av att driva verksamheterna inom vård, skola och omsorg krävs att personalen är frisk och på plats i verksamheten. Hög frånvaro märks redan på grund av lägre tröskel för sjukskrivning än normalt. Barn skickas hem från förskolan på grund av förkylning och föräldrarna med arbeten inom vård och skola har ingen möjlighet att gå till jobbet. Här krävs att kommunen arbetar mycket aktivt med sin resursplanering och tänker bredare än normalt. Anställda behöver tillfälligt omplaceras från ordinarie tjänster och bistå där kritiska funktioner saknas. Det krävs en sammanhållen planering för hela kommunen och en ständigt pågående resursöversyn och prognostisering dag för dag.

 

Leverantörskontakter

Kommuner har ofta stora volymer upphandlat från externa leverantörer när det gäller såväl varor som tjänster. Kommunerna måste nu säkerställa och hålla sig informerade om att leveranser av till exempel livsmedel inte påverkas och om det påverkas, i vilken omfattning? Vidare krävs också omförhandling av avtal när verksamheter stänger och hur det påverkar leverantörerna. Kommunerna har ett ansvar för sin verksamhet och att hålla i skattebetalarnas pengar så att dessa nyttjas på bästa sätt, men man har också ett ansvar att inte försätta företag i konkurs så att leveranser på lång sikt inte kan säkerställas när livet ska återgå till det normala längre fram.

 

Socialtjänst

Många kommuner har upphandlat entreprenaddrift av särskilda boenden och LSS-bostäder. Här krävs en aktiv dialog med utföraren för att säkerställa att alla delar som eventuellt inte regleras i avtalet fungerar. Det handlar om rutiner för att minimera smittspridning, isolering av äldre, regler för besök och inte minst vem som äger rätt att besluta om till exempel stängning på grund av smitta. Kommunen har alltid det yttersta ansvaret för all socialtjänst så det bör också finnas rutiner för att med kort varsel överta en verksamhet som har drivits på entreprenad. Det kan gälla såväl hela boenden som personalgrupper inom personlig assistans.

 

Ekonomisk planering

Hur kostnadsförs extraordinära kostnader med anledning av utbrottet av covid-19? Kommer kommuner att få kompensation senare och hur säkerställs kontroll och överblick av alla extra kostnader genom till exempel särskild aktivitet i konteringen. Hur kommer situationen att se ut längre fram? Kommuner behöver redan nu ha en beredskap för ett snabbt vikande skatteunderlag samt ökade kostnader inom försörjningsstöd.

 

Fungerar kommunens krisorganisation?

En kontinuerlig utvärdering av krisorganisationen krävs. Finns alla de styrdokument som krävs på plats? Hur fungerar organisationen? Har rätt personer rätt mandat att fatta beslut i kris? Alla övningar och förberedelser till trots så kommer det förmodligen alltid vara någon del som inte fungerar som man tänkt sig. Att snabbt vara på tå och justera det som krävs kan vara avgörande för kontinuiteten i verksamheten. Det gäller att inte vänta till efter krisen utan agera direkt.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller behöver vår hjälp med något. Vi är vana att hantera alla kommunala angelägenheter och kan snabbt både hjälpa till med planering, prognostisering eller som interimistiskt stöd om du saknar någon nyckelfunktion i din organisation på grund av sjukdom.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today