close
Share with your friends

Effekter på de finansiella rapporterna av covid-19

Vi kan konstatera att covid-19 har mycket stor påverkan på ekonomin och samhället som helhet och utvecklingen har varit mycket snabb. I dagsläget har en del företag redan avgivit sina årsredovisningar medan många företag ännu inte har gjort det. För den sistnämnda kategorin uppkommer frågan hur covid-19 ska beaktas i årsredovisningen och för de företag som redan avgivit årsredovisningen uppkommer frågan hur pandemin ska beaktas i kommande delårsrapport. 

Om årsredovisningen inte är avgiven

Värdering av tillgångar och skulder

En fråga är i vad mån covid-19 påverkar värderingen av tillgångar och skulder per balansdagen, 31 december 2019. Vår bedömning är att effekterna av pandemin ska ses som en händelse efter balansdagen och ska således normalt inte påverka värderingen, detta mot bakgrund av att det i princip inte fanns någon information om pandemin per balansdagen och den ännu var i sin linda. I de fall fortlevnadsprincipen behöver omprövas i årsredovisningen ska emellertid även händelser efter balansdagen beaktas.

Upplysningskrav

I årsredovisningslagen[i] (ÅRL) anges att ett företag ska lämna upplysningar om dess framtida utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Vår bedömning är att den absoluta merparten av företag påverkas av pandemin och att en framåtriktad beskrivning då i högsta grad är motiverad. Denna beskrivning bör vara så företagsspecifik som möjligt.

Ett företag behöver också upplysa om väsentliga händelser efter balansdagen. Vid tidpunkten för avgivande av årsredovisningen kan effekterna ha blivit påtagliga och lett till händelser som exempelvis:

 • Kraftigt minskad försäljning och vinst.
 • Omstruktureringsplaner och varsel.
 • Brutna kovenanter.
 • Nedskrivning av tillgångar.
 • Osäkerhetsfaktorer om antagande om fortlevnad.

Förutom i noten Händelser efter balansdagen kan händelserna vara av en sådan betydelse att de i vissa fall även kan behöva omnämnas i förvaltningsberättelsen.

Beakta att om ett företag är noterat kan information om händelser som de som anges ovan klassificeras som insiderinformation och vara kurspåverkande. Det kan således behöva övervägas om information ska lämnas i pressmeddelande före avgivandet av årsredovisningen, om så inte redan skett.

[i] Årsredovisningslagen 6 kap 1§ 2 st p.3

Om årsredovisningen är avgiven

För de företag som upprättar delårsrapporter och redan har avgett årsredovisningen uppkommer frågan hur utvecklingen av covid-19 beaktas i den kommande delårsrapporten (Q1 rapporten). Det kan konstateras att det under delårsperioden kan ha uppkommit ett antal händelser som kan få effekter på redovisningen under innevarande delårsperiod, exempelvis:

 • Indikation på nedskrivningsbehov med eventuell nedskrivning av icke finansiella tillgångar som följd, såväl anläggningstillgångar som poster som varulager.
 • Avsättning för förväntade kundförluster.
 • Värdering av tillgångar till verkligt värde såsom förvaltningsfastigheter och finansiella instrument.
 • Avsättning för förlustkontrakt och kontraktsbrott.
 • Brutna kovenanter – påverkan på klassificering av kort- och långfristig skuld.
 • Aktivering av uppskjutna skattefordringar.
 • Värdering av villkorade köpeskillingar.

Förutom att händelserna kan få effekter på räkningarna behöver upplysning lämnas om händelser och transaktioner som är betydande enligt IAS 34. Vidare anges i ÅRL 9 kap att upplysningar lämnas om händelser som är av väsentlig betydelse för att förstå utvecklingen av företagets ställning och resultat och en beskrivning ges om väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Notera att även i delårsrapporten kan det bli aktuellt att upplysa om händelser efter balansdagen, dvs om en händelse inträffar efter delårsrapportens balansdag (t ex 31 mars) men före avgivandet av delårsrapporten.

Beakta också att om ett företag är noterat kan information om händelser som de som anges ovan klassificeras som insiderinformation och vara kurspåverkande. Det kan således behöva övervägas om information ska lämnas i pressmeddelande före avgivandet av delårsrapporten.