close
Share with your friends

Företag bör ha en löpande bevakning av vilka upplysningar som behöver lämnas i de finansiella rapporterna till följd av coronavirusutbrottet. Följande fem områden bör bevakas för att säkerställa att den finansiella rapporteringen och överväganden i redovisningen är så robusta som möjligt.

Regelbunden information

Företag bör se över upplysningar om affärsrisker som är relaterade till effekterna av covid-19 utifrån lagar och regler. Upplysningar bör vara specifikt anpassade. Breda och generella beskrivningar bör undvikas.

Redovisning och finansiell rapportering, inklusive händelser efter balansdagen

Företag bör överväga om ekonomiska osäkerheter och marknadsvolatilitet har eller kommer att påverka redovisningen. Dessutom bör företag utvärdera om upplysningar ska lämnas om händelser som inträffar efter balansdagen, men innan de finansiella rapporterna har angivits.

Åtkomst till finansiell information

Ett företags möjlighet att erhålla finansiell information och lämna finansiella rapporter kan påverkas. Företag med betydande verksamhet i drabbade länder kan få problem med att få tillgång till information för att kunna upprätta sin koncernredovisning i tid.

Intern kontroll över finansiell rapportering

Företag med betydande global verksamhet bör överväga om covid-19 påverkar den interna kontrollen över den finansiella rapporteringen på lokal nivå. Till exempel kan nya kontroller behöva implementeras och/eller revideras när företag ändrar IT-åtkomst för att medarbetare behöver arbeta på distans.

Försenad rapportering och registrering av årsredovisningar, inklusive årsstämmor

Om företag befarar eller ser att finansiella rapporter inte kommer att kunna avlämnas i tid på grund av covid-19, bör de kontakta sina tillsynsorgan för att undvika konsekvenser.