close
Share with your friends
Global Banking Fraud Survey

Det mångfacetterade hotet om bedrägeri

Det mångfacetterade hotet om bedrägeri

I en ständigt växlande och utvecklande global värld genomgår banksektorn en digital utveckling och förändringen sker snabbt. Banksektorn står inför många nya utmaningar. Ett förändrat kundbeteende och nya regelverk har skapat en ny konkurrenssituation som i sin tur skapat nya marknadsförhållanden. Digitaliseringen medför nya möjligheter, men även nya utmaningar. Stora volymer av digitala betalningar som behandlas på en bråkdel av en sekund har medfört ökad risk för bedrägeri.

Global Banking Fraud Survey genomfördes för att få ett globalt perspektiv på hur banker hanterar interna och externa bedrägerihot. Respondenterna frågades om trender inom bedrägerityper, utmaningar som de står inför för att minimera hot, säkerhet i en digital tidsålder och hur de strukturerar sina team och använder resurser för att optimera deras bedrägeriskhanteringsinsatser.

Insikter

  • Över hälften av av respondenterna i världen upplever att externa bedrägerier ökar i både värde och volym.  
  • Över hälften av respondenterna återfår endast 25% av förlusterna från bedrägerier, vilket visar att förebyggande arbete är avgörande. Därmed investerar bankerna i ny teknik och nya metoder för att kunna förebygga bedrägerier.
  • Inom alla undersökta regioner betraktar bankerna cyberattacker som den största utmaningen inom bedrägerier. 
  • Banker globalt ser en ökande trend inom scaming där bedragarna manipulerar och tvingar kunder att göra betalningar till dem genom att kringgå bankkontroller.
  • I ett föränderligt bankladskap, där digitala betalningar ökar och behandlas på några sekunder, hittar bedragarna nya sätt att stjäla från banker och deras kunder.
  • Kunderna är viktiga för att förebygga och upptäcka bedrägerier på sina konton, särskilt för att minska förluster från scaming. Mer bör göras för att utbilda kunder om bedrägerier och scams.
  • Open Banking anses vara en betydande utmaning när det gäller bedrägeririsk för banker då banker över hela världen gör sig redo att öppna sina dörrar för tredje parter för att få åtkomst till sin kunddata.

Bedragarna blir mer sofistikerade och kan snabbt ändra och anpassa sina strategier. Bankerna måste vara agila för att svara på nya hot och testa nya metoder och tekniker för att förutsäga och förebygga bedrägerier.

Läs den fullständiga "Global Banking Fraud Survey" här