close
Share with your friends

Ökat medborgarvärde med Intelligent Automation

Ökat medborgarvärde med Intelligent Automation

Ökad urbanisering och högre förväntningar bland medborgare ställer stora krav på den offentliga sektorn. Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring automatisering inom offentlig sektor.

1000

Relaterat innehåll

Vad innebär Intelligent Automation?

Intelligent Automation, Robotic Process Automation (RPA), Robotiserad handläggning – kärt barn har många namn. Terminologin kan dock vara förvirrande och ibland svår greppbar. Men enligt KPMG handlar det helt enkelt om att man med hjälp av digital teknologi "automatiserar processer som tidigare utförts av människor".

Varför är det viktigt i den offentliga sektorn?

Trenden går mot att färre skall försörja flera vilket innebär lägre budget, färre medarbetare och ökad arbetsbelastning. Samtidigt ser vi ökad urbanisering och ökande förväntningar från medborgarna. Detta tillsammans ställer stora krav på den offentliga sektorn att framtidssäkra sin organisation. En del av lösningen är att ta hjälp av nya teknologier, exempelvis RPA för effektivare handläggning och att nyttja teknikens möjligheter för att möta medborgarnas förändrade behov.

Hur kan det öka medborgarvärdet?

Automatisering är inget nytt inom offentlig sektor, vi har under en längre tid sett goda exempel på progressiva organisationer som använt tekniken för att frigöra tid för mer värdeskapande uppgifter. Automatisering handlar primärt inte om att ersätta medarbetare, utan om att prioritera personalresurserna på de uppgifter som skapar ett högt medborgarvärde och där mötet mellan medborgaren och personalen är viktig. Genom att automatisera processer och handläggning kan därför en organisation reducera sina kostnader och öka såväl medborgarupplevelsen som medarbetarnöjdheten.

Vilka processer kan automatiseras?

Organisationer inom den offentliga sektorn behöver se över vilka processer som är lämpliga att automatiseras, samt hur det påverkar de anställdas möjlighet att leverera ett högre medborgarvärde. Exempelvis lämpar sig processer som är repetitiva och regelstyrda väldigt bra för att automatiseras. Det kan exempelvis handla om handläggning av enklare ärenden inom socialtjänst, vård och omsorg, avgiftshantering inom olika områden i kommunen och fakturahantering.

Hur går man tillväga?

Det första steget på automationsresan brukar vara att börja automatisera processer genom sk. RPA. Normalt sett börjar man med att genomföra en pilot. Är vi på KPMG involverade väljer vi tillsammans med kunden ut en lämplig process att automatisera. Projektet pågår normalt i cirka 4-6 veckor och vi hjälper till att sätta upp IT-miljön, utveckla den utvalda processen, hålla interna utbildningar samt se över andra processer för att planera för att skala upp arbetet efter projektets avslut. Denna typ av projekt ökar dessutom den interna förståelsen för hur man kan använda ny teknik inom organisationen, och den korta startsträckan gör att det verkligen går att ”ta på resultatet”. Vi lägger stor vikt vid kunskapsöverföring så att kunderna kan bli självständiga i sitt utvecklingsarbete så fort som möjligt.

Våra bästa tips för att lyckas:

  • Säkerställ att det finns ett tydligt mandat för att driva automatisering inom organisationen. Var noga med kommunikation och öppenhet kring mål och syfte med automatisering. Skapa en projektorganisation som täcker in för projektet väsentliga delar tex IT, kommunikation, berörd verksamhet och HR
  • Investera i nya förmågor och arbetssätt
  • Börja med ett konceptbevis för att sedan skala upp användningen
  • Bygga upp en intern förvaltningsorganisation och en operativ modell
  • Aktivt driva förändring mot ett gemensamt mål

 

Kontakta oss gärna om du har frågor om Intelligent Automation.

 

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today