Senaste nytt om andra tjänstepensionsdirektivet IORP 2 - KPMG Sverige
close
Share with your friends
genrebild nyheter och insikter

Senaste nytt om andra tjänstepensionsdirektivet IORP 2

Senaste nytt om IORP 2

2019-05-17: Lagrådsremiss om andra tjänstepensionsdirektivet ute

Den 17 maj 2019 publicerades lagrådsremissen ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag”. Direktivet skulle vara genomfört i svensk rätt senast den 13 januari 2019, men har som tidigare konstaterats försenats – något som även EU-kommissionen beklagat. Den nuvarande prognosen är att propositionen kommer att lämnas in före sommaren och lagen kommer att träda ikraft 1 december 2019.

Läs lagrådsremissen En ny reglering för tjänstepensionsföretag

I förslaget anges att det nya regelverket blir fullständigt och separat från försäkringsrörelselagen (FRL). Det innebär att den EU-rättsliga systematiken med skilda regler för försäkringsrörelser och tjänstepensionsföretag kommer till tydligt uttryck i svensk rätt. Den nya lagen kommer att innehålla de regler som krävs för att reglera tjänstepensionsföretagens rörelse och associationsrättsliga form och det kommer enbart göras mindre hänvisningar till FRL.

En annan förändring är möjligheterna att få tillstånd för att bedriva tjänstepensionsverksamhet. Som tidigare angivet i promemorian ska ett tillstånd avse en eller flera livförsäkringsklasser. Enligt promemorian fick dock inte tillstånd endast avse tilläggsförsäkring. I och med förslaget i lagrådsremissen föreslås det bli möjligt för tjänstepensionsföretag att även få tillstånd avseende endast tilläggsförsäkring. Kravet på att enbart bedriva verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar luckras därmed upp och bolag med enbart riskförsäkringar får ändå möjligheten att bli tjänstepensionsföretag.

En utökad övergångsperiod för försäkringsbolag med blandat försäkringsbestånd har införts. Tjänstepensionsinstitut som ingått försäkringsavtal avseende andra försäkringar än tjänstepensionsförsäkringar, före det att lagen träder i kraft, och de försäkringar som inte är tjänstepensionsförsäkringar utgör en ringa andel av verksamheten, får fortsätta driva den verksamheten fram till utgången av år 2034.

Lagrådsremissen innebär även en förändring av kapitalkravet. Tidigare var den s.k. konfidensnivån bestämd till 98 %, men har nu minskat till 97 %, vilket innebär en lättnad av kapitalkravet.

Till skillnad från vad som angavs i den tidigare promemorian föreslås det nu att överlåtelser av bestånd också ska vara möjligt från ett försäkringsföretag till ett tjänstepensionsföretag, samt att beståndsöverlåtelser inte begränsas till åtaganden som ska fullgöras i Sverige.

2019-03-15: Vad behöver göras inför regleringen för tjänstepensionsverksamhet (IORP 2)?

Det nya regelverket kommer att medföra stora förändringar särskilt för de företag som ännu inte fullt ut tillämpar eller delvis anpassat sin verksamhet mot gällande lag för försäkringsrörelse (FRL). KPMG har identifierat fem områden som bedöms som kritiska vid en utvärdering av den nya regleringen.

Ta del av KPMG:s rekommendationer kring IORP 2

Kontakta oss