2019-11-05: IORP 2 – Proposition om nya regler för pensionsstiftelser

Den 4 september 2019 överlämnade regeringen propositionen ”Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet”. Det föreslås nya och ändrade regler om pensionsstiftelser i tryggandelagen (1967:531) på grundval av andra tjänstepensionsdirektivet, IORP 2. De främsta förändringarna avser bestämmelser om investeringar, företagsstyrning och information till de personer som omfattas av pensionsstiftelsers verksamhet. Reglerna föreslås träda i kraft den 15 december 2019.

Läs propositionen: Nya regler för pensionsstiftelser med anledning av andra tjänstepensionsdirektivet

Ändringarna avseende investeringar kommer att avse förvaring av tillgångar samt aktsamhetsprincip för investeringar. Vad gäller företagsstyrning sker ändringar gällande företagsstyrningssystemet, lämplighetskrav, styrdokument, riskhanteringssystem, riskhanteringsfunktionen, internkontrollsystemet, internrevisionsfunktionen, utläggning av verksamhet, egen riskbedömning, miljö- sociala- och företagsstyrningsfaktorer samt om investeringsriktlinjer. Slutligen kommer ändringar gällande information att införas avseende arbetsgivare.

Karolina Wenåker, internrevisor på KPMG, vad anser du blir den största förändringen för pensionsstiftelserna med anledningen av förändringarna i tryggandelagen?

I och med den nya lagstiftningen ställs det krav på att pensionsstiftelserna ska ha ett företagsstyrningssystem som innefattar centrala funktioner så som riskhanterings- och internrevisionsfunktion. Det innebär att verksamheten behöver utveckla och implementera styrdokument anpassade till verksamheten.  

Vilka utmaningar kommer pensionsstiftelserna att ha framöver?

Utmaningen blir att utforma ett proportionerligt företagssystem som uppfyller regelverkskraven och samtidigt är ändamålsenligt och effektivt i den begränsade verksamhet som en pensionsstiftelse innebär.

Hur kan KPMG stötta pensionsstiftelserna med anledning av den nya lagstiftningen?

Pensionsstiftelserna kommer troligtvis behöva köpa in tjänsterna för de centrala funktionerna. Det ställs krav på lämplighet för de som arbetar i de centrala funktionerna, något som vi på KPMG har erfarenhet av från vårt arbete med försäkringsföretag. Syftet med regleringen är att skydda de som omfattas av ett pensionsåtagande och vi på KPMG kan med struktur och erfarenhet hjälpa till att utforma pensionsstiftelsernas verksamhet så att den är i enlighet med förändringarna i lagen.

2019-05-17: Lagrådsremiss om andra tjänstepensionsdirektivet ute

Den 17 maj 2019 publicerades lagrådsremissen ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag”. Direktivet skulle vara genomfört i svensk rätt senast den 13 januari 2019, men har som tidigare konstaterats försenats – något som även EU-kommissionen beklagat. Den nuvarande prognosen är att propositionen kommer att lämnas in före sommaren och lagen kommer att träda ikraft 1 december 2019.

Läs lagrådsremissen En ny reglering för tjänstepensionsföretag

I förslaget anges att det nya regelverket blir fullständigt och separat från försäkringsrörelselagen (FRL). Det innebär att den EU-rättsliga systematiken med skilda regler för försäkringsrörelser och tjänstepensionsföretag kommer till tydligt uttryck i svensk rätt. Den nya lagen kommer att innehålla de regler som krävs för att reglera tjänstepensionsföretagens rörelse och associationsrättsliga form och det kommer enbart göras mindre hänvisningar till FRL.

En annan förändring är möjligheterna att få tillstånd för att bedriva tjänstepensionsverksamhet. Som tidigare angivet i promemorian ska ett tillstånd avse en eller flera livförsäkringsklasser. Enligt promemorian fick dock inte tillstånd endast avse tilläggsförsäkring. I och med förslaget i lagrådsremissen föreslås det bli möjligt för tjänstepensionsföretag att även få tillstånd avseende endast tilläggsförsäkring. Kravet på att enbart bedriva verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar luckras därmed upp och bolag med enbart riskförsäkringar får ändå möjligheten att bli tjänstepensionsföretag.

En utökad övergångsperiod för försäkringsbolag med blandat försäkringsbestånd har införts. Tjänstepensionsinstitut som ingått försäkringsavtal avseende andra försäkringar än tjänstepensionsförsäkringar, före det att lagen träder i kraft, och de försäkringar som inte är tjänstepensionsförsäkringar utgör en ringa andel av verksamheten, får fortsätta driva den verksamheten fram till utgången av år 2034.

Lagrådsremissen innebär även en förändring av kapitalkravet. Tidigare var den s.k. konfidensnivån bestämd till 98 %, men har nu minskat till 97 %, vilket innebär en lättnad av kapitalkravet.

Till skillnad från vad som angavs i den tidigare promemorian föreslås det nu att överlåtelser av bestånd också ska vara möjligt från ett försäkringsföretag till ett tjänstepensionsföretag, samt att beståndsöverlåtelser inte begränsas till åtaganden som ska fullgöras i Sverige.

2019-03-15: Vad behöver göras inför regleringen för tjänstepensionsverksamhet (IORP 2)?

Det nya regelverket kommer att medföra stora förändringar särskilt för de företag som ännu inte fullt ut tillämpar eller delvis anpassat sin verksamhet mot gällande lag för försäkringsrörelse (FRL). KPMG har identifierat fem områden som bedöms som kritiska vid en utvärdering av den nya regleringen.

Ta del av KPMG:s rekommendationer kring IORP 2

Kontakta oss