Inför den nya regleringen för tjänstepensionsverksamhet (IORP 2) – vad behöver göras?

Inför IORP 2 – vad behöver göras?

Det nya regelverket kommer att medföra stora förändringar särskilt för de företag som ännu inte fullt ut tillämpar eller delvis anpassat sin verksamhet mot gällande lag för försäkringsrörelse (FRL). Arbetet med genomförande av direktivet IORP 2 fortgår, och när än lagändringen beräknas träda i kraft behöver berörda företag förbereda sig för nya rörelseregler för tjänstepensionsverksamhet. KPMG har identifierat fem områden som bedöms som kritiska vid en utvärdering av den nya regleringen och ger dig rekommendationer.

1000

Kontakt

Håkan Henriksson

Regelverks- och redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

E-post

Relaterat innehåll

IORP 2

I juli 2018 publicerade Finansdepartementet en remiss om en ny reglering för tjänstepensionsföretag, som bygger på det andra tjänstepensionsdirektivet (IORP 2). Direktivet är ännu inte genomfört i svensk rätt. I den nya lagen föreslås rörelseregler som särskilt gäller för försäkringsföretag som erbjuder tjänstepensionsförsäkringar, alltså livförsäkringar som är knutna till en anställning. I förslaget ingår reglering om företagsstyrning och riskbedömning i verksamheten, tillsyn, information till kund samt regler för att underlägga gränsöverskridande verksamhet. Utöver miniminivån som anges i direktivet IORP 2, har Finansdepartementet i det presenterade lagförslaget också valt att lägga till ett antal bestämmelser, främst kvantitativa krav och rapportering.

Fem kritiska områden som behöver belysas inför införandet av den nya regleringen:

  1. Associationsrättsliga frågor, främst omvandlingsregler och förutsättningar för renodling av verksamheter samt begränsningar till att bedriva tjänstepensionsförsäkringsrörelse
  2. Grunder för beräkning av försäkringstekniska avsättningar, kapitalbehov och kapitalkrav.
  3. Företagsstyrning inklusive egen risk- och solvensbedömning.
  4. Utökade krav på rapportering, uppgiftslämnande till myndigheter och offentliggörande.
  5. Skatteregler för tjänstepensionsföretag.

I lagförslaget föreslås ett strikt renodlingskrav innan ett företag får omvandlas till tjänstepensionsföretag, då tjänstepensionsföretag inte får driva annan verksamhet än verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar och därmed sammanhängande verksamhet. Detta innebär i praktiken att det kommer att bli svårare att genomföra en omvandling för försäkringsföretag som i dag bedriver båda typer av verksamheter. Utöver detta är reglerna för omvandling rätt flexibla till sin utformning och frihet ges att övergå från försäkringsregleringar till tjänstepensionsregleringar, utan att en omvandling kan tidsbindas.

– Vi rekommenderar att dessa företag utvärderar för- och nackdelar med att använda det nya regelverket för sin befintliga tjänstepensionsverksamhet. Vi ser också att dessa företag undersöker effekterna som kraven på renodling av verksamheten innebär, säger Regelverksspecialist Håkan Henriksson på KPMG Sverige.

Andra områden som kan komma att innebära väsentliga skillnader är reglerna för värdering av försäkringstekniska avsättningar (FTA) samt beräkningen av kapitalkrav och kapitalbas som utgör grunden vid en bedömning av företagens solvenssituation. Detta gäller både vid jämförelse med tidigare regelverket för Solvens I, men också vid jämförelse med reglerna i FRL (Solvens 2). Nya kvantitativa krav samt skillnaderna mellan solvensregler och framtida regler för finansiell rapportering kan komma att kräva mer resurser samt utveckling av systemstöd, förändrade processer för företagen, särskilt när det kommer till beräkning och uppföljning av solvensuppgifter.

Med den nya regleringen tillkommer också mer formella krav på företagens företagsstyrningssystem och riskhanteringssystem än tidigare. I samband med övergången rekommenderar vi att företagen kartlägger sin verksamhet och utvärderar behov att uppdatera processer för hantering och uppföljning av risker. Det finns också ett potentiellt behov att se över roller och ansvar i organisationen samt också se över och uppdatera styrdokument. Den nya regleringen innebär också att det ställs nya krav på ledning och styrelsen och att det uppstår nya utmaningar och kostnader om företaget väljer att separera verksamheterna från varandra. Frågor som försäkringsföretag som i dag bedriver båda typer av verksamheter och funderar på en omvandling särskilt bör ställa sig är: Hur lever vi med dubbla bolag och dubbla regelverk?

Företag bör, utöver utökade krav på tillsynsrapportering, också se över vilka uppgifter som behöver publiceras i solvens- och verksamhetsrapport och annan publik information, samt även i den interna rapportering som ledningen använder vid beslutsfattande. Troligtvis krävs förändringar i nuvarande systemstöd och andra digitala hjälpmedel när bolaget ser över de förändringsbehov som är kopplade till både solvensrapportering och den finansiella rapporteringen.

Vad gäller eventuella effekter på skatt rekommenderar vi att företagen framöver noggrant följer utformningen av den nya skatteregleringen gällande för tjänstepensionsföretag. Även om ansatsen har varit att skapa skatteneutralitet i den mån det är möjligt mellan verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkringar som bedrivs i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag bör företagen i sina förberedelser bevaka att inga ogynnsamma skatteeffekter uppstår. Då den nya skatteregleringen inte medger några särskilda omvandlings- eller övergångsregler är det av särskilt vikt att skattefrågorna beaktas.

– Anpassningen till nya rörelseregler kan medföra betydande skattekonsekvenser och är beroende av företagens vägval, särskilt vid beståndsöverlåtelser säger Nils Schmid, Skatteexpert vid KPMG Sverige.

Det finns fortfarande en hel del osäkerheter kring det nya regelverket, men det förväntas att bli förtydligat i lagrådsremissen. I samband med att den remissen blir publik kommer också FI:s myndighetsföreskrifter, som tillsammans med lagen genomför IORP 2 i svensk rätt, att gå ut på remiss. Lagrådsremiss väntas i vår och ett ikraftträdande förväntas ske i december 2019.  För att kunna möta framtida förändringarna och anpassa organisationen behöver arbetet påbörjas i tid. KPMG kan stödja er med tolkningar av regelverket och konsekvensanalyser avseende specifika områden samt även med mer övergripande hjälp i transformationen till ett nytt regelverk, både med avseende på systemstöd, processer och förändringsledning.

Kontakta oss om du vill veta mer

Gunilla Wernelind – Regelverksspecialist

Håkan Henriksson – Regelverksspecialist

Nils Schmid – Skattespecialist

Christina Kristensson – Transformationsspecialist

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today