close
Share with your friends

Att tänka på vid införande av IFRS 16 Leasingavtal

Att tänka på vid införande av IFRS 16 Leasingavtal

1 januari 2019 har passerat och vi börjar nu landa i den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal. Arbetet pågår ute hos företagen för att lägga de sista bitarna på plats, och för dem som har brutet räkenskapsår har arbetet precis startat. I denna artikel behandlas viktiga saker att tänka på vid införandet av IFRS 16.

1000

Relaterat innehåll

IFRS 16 ersätter IAS 17 Leasing och ska tillämpas från och med 1 januari 2019. Den nya standarden innehåller nya upplysningskrav och redan till årsredovisningen 2018 ska, och i bokslutskommunikén förväntas, bland annat valet av övergångsmetod och förväntad effekt på de finansiella rapporterna presenteras.


Vad innebär då den nya standarden IFRS 16 Leasingavtal?

För bolag som är leasetagare försvinner den nuvarande klassificeringen i operationell och finansiell leasing och ersätts av en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. För leasingavtal, där avtalsperioden är högst 12 månader eller den underliggande tillgången är av lågt värde, finns en valmöjlighet att tillämpa en lättnad att inte redovisa leasingstillgång och -skuld, något som de allra flesta bolag valt att göra.

I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. Leasetagare redovisar övergången till IFRS 16 antingen retroaktivt med omräkning av jämförelseåret enligt IAS 8 eller så redovisas effekten av övergången i eget kapital per dagen för övergång till IFRS 16 (1 januari 2019 för kalenderårsföretag) utan omräkning av jämförelseåret. För bolag som är leasegivare bibehålls i princip reglerna som finns i IAS 17 och en klassificering i operationell och finansiell leasing liknande den nuvarande ska göras även fortsättningsvis.

 

Upplysningar i delårsrapporter och årsredovisningen

I delårsrapporten Q1 och i efterföljande delårsrapporter 2019 måste upplysningar kring karaktären på, och effekten av, de förändringar den nya standarden innebär lämnas enligt IAS 34. Detta innebär att bl.a. en kvalitativ beskrivning av IFRS 16, med fokus på det individuella företaget, och dess effekter på balans- och resultaträkningen samt kassaflödesanalysen ska lämnas. Dessutom ska övergångseffekten presenteras och omräknade jämförelseår om full retroaktivitet tillämpas.

Om övergången till den nya standarden inneburit stora effekter för bolaget så är det rimligt att ytterligare information lämnas med t.ex. pro forma-siffror som gör att meningsfulla jämförelser kan göras av aktuell och jämförelseperiod. Avstämning av framtida operationella leasingavgifter enligt not i Årsredovisning 2018 mot öppningsbalansen för den nya leasingskulden är en annan upplysning som bör övervägas för Q1 2019 och ÅR 2018.

Till årsredovisningen för 2019 finns omfattande krav på upplysningar att hålla koll på för leasetagare om bl.a. kostnader för leasar av lågt värde, korttidsleasing och kassaflöde från leasingavtal vilket också ställer krav på någon form av systemstöd för de flesta bolag. Upplysningarna som lämnas ska hjälpa läsaren av årsredovisningen att förstå innebörden och effekten av den nya tillgången och skulden som presenteras i balansräkningen och kan därför skilja sig åt mellan olika bolag och branscher.

De nya posterna kommer också att påverka nyckeltalen varför de ibland kommer behöva kommenteras och kompletterande justerade nyckeltal kan behöva läggas till för att ge jämförbarhet. Definitioner av nyckeltal kan också behöva ses över. Företag behöver t.ex. bedöma hur jämförbarhet avseende mått för rörelsens marginal och avkastning på kapital skapas om jämförelseåret inte räknats om. Frågor som t.ex. kan behöva diskuteras är om leasingskulden ska inkluderas i beräkningen av nettoskuldsättningsgraden och hur t.ex. sysselsatt/operativt kapital ska beräknas.

© 2020 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan