close
Share with your friends
Är världen redo för den självkörande revolutionen?

Hur redo är världen för självkörande fordon?

Är världen redo för den självkörande revolutionen?

KPMG:s analys av länders beredskap för självkörande fordon visar att Sverige ligger bland de högst rankade länderna när det gäller statens förändringsbenägenhet, innovationskapacitet och i vilken grad konsumenter använder teknik. Marknadens vilja att faktiskt använda självkörande fordon är dock relativt låg. Listan toppas av Nederländerna, tätt följt av Singapore, Norge, USA och Sverige.

I många länder hänger investeringar i infrastruktur inte med den explosionsartade tillväxten av mängden fordon på våra gator. För att undvika köbildning och öka framkomligheten är självkörande fordon och intelligenta vägar och infrastruktur viktiga steg i utvecklingen av modern och effektiv mobilitet i samhället.

De övergripande motivationsfaktorerna för länder runt om i världen att satsa på själkörande fordon är säkerhet, kostnadstryck och effektiv framkomst av fordon i en allt mer belastad infrastruktur. Antalet dödsolyckor i trafiken har ökat från 1,25 miljoner till 1,35 miljoner från 2013 till 2016, vilket är en alarmerande utveckling.

Den mänskliga faktorn är ofta en viktig orsak till olyckor, vilket effektivt kan dämpas med självkörande fordon. Behovet av kostnadseffektiva transporter ökar för varje år och självkörande fordon och kolonnkörning med kommunicerande lastbilar är några sätt att minska personalkostnaden inom transportsektorn, säger Daniel Szirányi, branschansvarig för Industrial Markets på KPMG.

Sverige har inlett försök med elvägar som laddar lastbilar och bussar medan de kör. I april 2018 öppnade världens sannolikt första elväg som laddar fordon under färd på en två kilometer lång sträcka i närheten av Arlanda flygplats. En ellastbil från PostNord använder vägen för att ladda sitt batteri automatiskt medan den kör mellan flygplatsen och logistikanläggningen. Nyligen gavs även Zenuity möjligheten att fortsätta testa sin teknik för självkörande fordon på allmänna vägar. 

Regeringen föreslår lagändringar, som troligen träder i kraft i juli 2019, som innebär att vissa typer av fordon (Klass II) får testas utan förare. Transportstyrelsen har redan godkänt försök med självkörande fordon i liten skala. Ett exempel är en förarlös buss som i januari 2018 började åka på en 1,5 kilometer lång sträcka på allmän väg i norra Stockholm. Att åka med bussen är gratis, och vid eventuella nödfall rycker en förare in.

Politiker i Sverige är generellt sett positivt inställda till självkörande fordon och övertygade om att självkörande fordon kommer att ge ökad trafiksäkerhet, bidra till effektiva transportsystem och bli en del av Sveriges hållbarhetsagenda. Att fortsätta anpassningen av regelverket är nödvändigt för att möjliggöra introduktion av högautomatiserade fordon, säger Christoffer Sellberg, branschansvarig för Automotive på KPMG.

Sveriges renommé inom innovativ teknik, landets utmärkta vägnät och infrastruktur för mobila nät är klara styrkor. Dessa faktorer väger tungt i denna studie. Sverige ligger bland de högst rankade länderna när det gäller statens förändringsbenägenhet, huvudkontor för företag inom självkörande fordon, innovationskapacitet, väginfrastruktur för logistik, civilsamhällets användning av teknik och i vilken grad konsumenter använder teknik.

Blandande känslor hos konsumenterna

En nyhet i år är att KPMG har genomfört en global undersökning bland konsumenter för att bättre förstå deras inställning till självkörande fordon. Resultatet visar att det största intresset för självkörande fordon finns bland konsumenter i lägre rankade länder. Det gäller bland annat Indien (#24) och Mexiko (#23).

I årets undersökning ser vi generellt en stor diskrepans mellan myndigheters mognadsgrad i att satsa på självkörande fordon, och marknadens vilja att faktiskt använda självkörande fordon. Att offentliga investeringar sker i samklang med konsumenternas förmåga att ta till sig förändringen är A och O för att långsiktigt lyckas med självkörande fordon, säger Daniel Szirányi.

De tio bäst förberedda

De tio länder som enligt KPMG:s index står bäst rustade inför en framtid med självkörande transporter är:

 1. Nederländerna 
 2. Singapore
 3. Norge
 4. USA
 5. Sverige
 6. Finland
 7. Storbritannien
 8. Tyskland
 9. Förenade Arabemiraten
 10. Japan

Några resultat från de högst rankade länderna:

 • Nederländerna, som för andra året i rad hamnar på första plats, samarbetar med grannländerna kring teknik för självkörande lastbilar. Planen är att ha flottor på över 100 förarlösa lastbilar som kör mellan Amsterdam och Antwerpen samt mellan Rotterdam och Ruhrdalen.
 • Med ett ledande universitet har Singapore, som hamnar på andra plats, byggt upp en teststad där förarlösa fordon testas i miljöer med trafikljus, busshållplatser och höghus, och där landets blöta och tropiska väder återskapas med hjälp av en regnmaskin.


Fem nya länder rankade 2019

 1. Norge (#3) – Här är det numera lagligt att testa självkörande fordon på allmänna vägar och operatörer har börjat med självkörande bussar i liten skala. Ett försök med självkörande taxi planeras 2019
 2. Finland (#6) – Finland satsar på automatiserade bussar och på att få självkörande fordon att fungera även vid vinterförhållanden. Dessutom målas de gula vägmarkeringarna om till vita för att vara mer anpassade till självkörande fordon.
 3. Israel (#14) – Israels styrka inom självkörande fordon ligger i den exportinriktade tekniksektorn som har bidragit till landets topplacering på indexets teknik- och innovationsdel. Landet har även vidtagit särskilda åtgärder för att utveckla branschsamarbeten, satsa på investeringar och etablera huvudkontor.
 4. Tjeckien (#19) – Nya testanläggningar bidrar till landets topplacering vad gäller pilotprojekt med självkörande fordon och stärker fordonstillverkningens goda renommé i landet.
 5. Ungern (#21) – Ny lagstiftning, kommersiella pilotprojekt med självkörande fordon på en ny testbana och aktiva nystartade företag särskiljer Ungern som gör premiär på listan.


Om rapporten

KPMG:s Autonomous Vehicles Readiness Index (AVRI) ska ge förståelse för hur förberedda och öppna olika länder är inför tekniken med självkörande fordon. 25 länder ingår i AVRI, baserat på deras ekonomiska storlek och framsteg inom användning av självkörande fordon. Länderna bedöms på 25 olika punkter inom fyra områden: politik och lagstiftning, teknologi och innovation, infrastruktur samt marknadsacceptans. Varje område tillmäts lika stor vikt vid beräkningen av ett lands totalpoäng, och består av en kombination av primär- och sekundärdata. Läs mer om indexet och de enskilda ländernas resultat i den fullständiga rapporten. 


För mer information, vänligen kontakta:

Christoffer Sellberg, Branschansvarig Automotive KPMG Sverige, christoffer.sellberg@kpmg.se, 070-597 47 97

Daniel Sziranyi, Branschansvarig Industrial Markets KPMG Sverige, daniel.sziranyi@kpmg.se, 073-699 05 47

Björn Bergman, Kommunikationsdirektör KPMG Sverige, bjorn.bergman@kpmg.se, 070-876 24 53