close
Share with your friends

Nyheter inför bokslutet 2018

Nyheter inför bokslutet 2018

Nu är det dags för bokslut igen. För att du snabbt ska få en överblick har KPMG gjort en sammanställning över ändringar som berör både onoterade och noterade företag.

1000

Kontakt:

Relaterat innehåll

Nyheter inför bokslutet 2018

Sammanställningen är framtagen av erfarna redovisningsspecialister med syftet att ge en snabb och tydlig överblick av årets redovisningsnyheter.

Ta del av Nyheter inför bokslutet 2018 (pdf)

Sammanfattningsvis: Förberedelse inför IFRS 16 i fokus under året

Enstaka mindre ändringar av Årsredovisningslagen (ÅRL) samt inga nya allmänna råd från Bokföringsnämnden (BFN) innebär sammanfattningsvis ett lugnt år på redovisningsområdet för de aktiebolag som tillämpar svensk redovisning.

För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har detta år, i likhet med föregående år, varit ett år av förberedelse. Förra året lades mycket tid och kraft på att förbereda för övergång till de nya standarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal från kunder. För de icke finansiella företagen så var det främst övergången till IFRS 15 som tog mycket tid och kraft.

Detta år har framförallt varit ett år av arbete med att förbereda övergång till IFRS 16 Leasingavtal. Vilket inneburit arbete på många områden, redovisning, IT-stöd och förändrade processer. Att IFRS 16 kommer att få stor påverkan på många företag är vi alla helt överens om. Standarden kommer att påverka resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalysen, noterna och sist men inte minst nyckeltalen.

© 2020 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan