close
Share with your friends

Nya redovisningsregler för försäkringsbolag skapar stora effekter

Nya redovisningsregler för försäkringsbolag

Trots de framsteg som många försäkringsbolag har gjort finns det fortfarande många hinder på vägen innan IFRS 17 och IFRS 9 kan börja tillämpas. Hela 90 procent av försäkringsbolagen uppger att de troligen kommer att få svårt att identifiera och allokera tillräckligt många resurser för att klara implementeringen och hälften oroar sig för att budgeten inte är tillräcklig.

1000

Relaterat innehåll

In it tp win it

Stora försäkringsbolag har trappat upp förberedelserna inför implementering av IFRS 17 och IFRS 9. Mindre försäkringsbolag har däremot hamnat ännu mer på efterkälken visar den nya rapporten In it to win it från KPMG International. 67 procent av de stora försäkringsbolagen (med premier på mer än 10 miljarder USD) i undersökningen befinner sig i design- eller implementerings-fasen avseende IFRS 17. Ungefär lika många, 64 procent, är i samma fas när det gäller IFRS 9. Jämförelsevis kan nämnas att av de mindre försäkringsbolagen (med premier på mindre än 1 miljard USD) har endast 10 respektive 25 procent påbörjat design- eller implementeringsfasen för IFRS 17 och IFRS 9.

– Ironiskt nog är det organisationer som har kommit längst i sitt arbete som känner störst tidspress. Ju mer de gör, desto mer inser de vilken utmaning det är att implementera de nya redovisningsstandarderna. Vad resultatet än blir av International Accounting Standards Boards överläggningar kring tolkningsfrågor som rör IFRS 17 krävs ett omfattande arbete. Inget försäkringsbolag har råd att tappa fart i sitt implementeringsarbete. De små försäkringsbolagen, som har gjort minst för att förbereda sig, behöver snabbt komma igång och sätta sig in i frågan, säger Håkan Henriksson, Insurance Accounting Change Leader på KPMG.

Arbetet med nya regelverk är komplext och kräver insatser från många kompetensområden och funktioner, så att säkra tillräckliga personalresurser blir en allt mer akut utmaning. Närmare hälften, 45 procent, av de största försäkringsbolagen har redan team på 50 eller fler personer, och hos hälften av de medelstora försäkringsbolagen arbetar upp till 25 personer med frågan. Det är också viktigt att öka utbildningsinsatserna i hela organisationen. Merparten av försäkringsbolagen har hittills endast utbildat medarbetare som är involverade i projektarbetet.

Trots utmaningarna som väntar ser i princip alla, 97 procent, av de största försäkringsbolagen i undersökningen implementeringen av de nya IFRS-standarderna som en möjlighet att förändra verksamheten med fokus på att optimera processer (uppges av 77 procent), stärka den aktuariella processen (65 procent) och modernisera system (58 procent).

– Kostnaderna för att implementera IFRS 17 och IFRS 9 är betydande, men vår undersökning visar att fördelarna kan bli ännu större. Med de nya standarderna får försäkringsbolagen tillfälle att se över sina strategier samt finansiella och aktuariella processer. Övergången kan bli en katalysator för innovation och för att utveckla organisationen, säger Mårten Asplund, Financial Services Leader på KPMG.

I takt med att förberedelserna fortskrider kommer nya utmaningar att dyka upp. Endast 7 procent av försäkringsbolagen som medverkar i undersökningen räknar med att bli klara i tid så att de hinner med en tvåårig parallell testperiod. Mer än hälften, 56 procent, tror att de endast kommer att ha en parallell testperiod på ett år innan reglerna träder i kraft. Försäkringsbolagen har kommit längst med IFRS 9 och omkring tre fjärdedelar planerar att skjuta upp implementeringen av IFRS 9 så att den samordnas med IFRS 17.

– Det är oerhört viktigt att försäkringsbolagen är uppmärksamma på hur tolkningen av de nya standarderna utvecklas, så att de kan förstå konsekvenserna för de finansiella rapporterna fullt ut och föra en dialog med sina intressenter om vilka förändringar de kan förvänta sig, säger Mårten Asplund.

Om rapporten

KPMG:s undersökning In it to win it utgår från tillämpning av så kallad full IFRS. IFRS 17 är ännu inte godkänd av EU, och i Sverige pågår fortfarande utredningen avseende tillämpning av IFRS 17. Under nuvarande regler är full IFRS endast obligatorisk att tillämpa i företag som har gett ut finansiella instrument som är noterade på en reglerad marknad i EU samt enligt Finansinspektionens föreskrifter finansiella företag som upprättar koncernredovisning.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Henriksson, Insurance Accounting Change Leader, KPMG, +46 72 969 65 18, hakan.henriksson@kpmg.se.
Mårten Asplund, Financial Services Leader, KPMG, +46 70 639 94 45, marten.asplund@kpmg.se.

© 2021 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.

Sign up today