close
Share with your friends

Utmaningar med utvecklingsfonden

Utmaningar med utvecklingsfonden

Regeln om utvecklingsfond som infördes i årsredovisningslagen 2016 kan orsaka huvudbry vid bokslutet. Det första steget för att undvika fel, är att bedöma vilken typ av projekt det handlar om för att se om avsättning till utvecklingsfond behöver göras.

1000

Kontakt

Caisa Drefeldt

Redovisningsspecialist

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vad är en utvecklingsfond?

År 2016 infördes en ny tvingande regel i årsredovisningslagen som innebär att om ett företag aktiverar internt upparbetade immateriella tillgångar ska motsvarande belopp föras över från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Fonden inom bundet eget kapital benämns ”Fond för utvecklingsutgifter” eller ”Utvecklingsfond”. Detta innebär att utdelningsbara medel minskar. 

Läs mer: Reglerna om utvecklingsfond innebär begränsad utdelning

För att undvika fel gällande fond för utvecklingsutgifter, är det första steget att avgöra vilken typ av projekt det handlar om. 

Förvärvat eller internt upparbetat projekt?

Den första nöten att knäcka, är att bedöma om det är ett förvärvat eller ett internt upparbetat projekt. Det är viktigt, eftersom det bara är vid aktivering av internt upparbetade immateriella tillgångar som avsättning till utvecklingsfond ska göras. 

Hur vet man vilken typ av projekt företaget har? Det som avgör är om den tillgång som uppstår är unik eller inte. Enligt K2 respektive K3 innebär till exempel inte en anpassning av ett förvärvat affärssystem att en ny unik tillgång uppstår. 

En bedömning om huruvida projektet är unikt eller inte behöver göras i varje enskilt fall.

Frågan blir särskilt viktig i K2, eftersom det inte är tillåtet att aktivera utgifter för internt upparbetade immateriella tillgångar i K2. Det innebär att om man vill aktivera denna typ av utgifter så måste man byta regelverk från K2 till K3. 

Viktigt att tänka på gällande utvecklingsfond

Det är många av våra kunder som aktiverar utgifter i olika typer av projekt och vi vet att det kan uppstå många frågor kring detta. Beroende på projekttyp, är det viktigt att tänka på följande punkter.  

Internt upparbetade immateriella tillgångar (K3):

  • Glöm inte att göra avsättning till utvecklingsfonden
  • Avsättningen ska stämma med årets aktiverade belopp (till exempel inte enbart för intern tid) som hör ihop med projektet
  • Lös upp fonden med rätt belopp (ta till exempel inte med del av avskrivningar som skett på aktiveringar före 2016)

    Om den tillgång som uppstår är unik så ska hela det aktiverade beloppet sättas av till utvecklingsfonden. Det är alltså inte tillräckligt med att göra en avsättning för intern tid. Den aktiverade tillgången ska skrivas av under nyttjandeperioden. 

Förvärvad immateriell tillgång:

  • Gör ingen avsättning till utvecklingsfonden - inte heller för intern tid 

Oavsett om tillgången är förvärvad eller internt upparbetad (i K3) är det viktigt att alla utgifter som är hänförliga till projektet aktiveras. Att inte aktivera alla utgifter medför en skatterisk för företaget. Här hjälper KPMG gärna till att ta fram en policy för vad som ska aktiveras och till vilket belopp. 

Hur gör vi om det blivit fel?

Eftersom utvecklingsfonden ligger inom bundet eget kapital påverkas utdelningsbara medel om det inte blir helt korrekt. KPMG hjälper gärna till med att hanteringen blir korrekt enligt lagen. Det gäller också frågeställningar såsom rubriceringar i balansräkningen samt i specifikationen till eget kapital.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan