close
Share with your friends

Så förbättrar ni er Solvens II-rapportering – fem steg för att lyckas

Så förbättrar ni er Solvens II-rapportering

Nyligen gick Finansinspektionen ut med information om att försäkringsföretagen behöver förbättra kvaliteten i sin Solvens II-rapportering. KPMG:s regelverksspecialister förklarar vilka brister som avses och tipsar om vad ni bör fokusera på för att lyckas bättre med rapporteringen.

1000
Gunilla Wernelind

Auktoriserad revisor

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vilken typ av brister är det Finansinspektion identifierat i sin granskning av publika rapporter (SFCR)?

I de publika rapporter (SFCR) som granskats av FI finns brister både avseende struktur och innehåll. Vissa företag följerinte den struktur som regelverket satt upp, vilket är en brist i sig. Vad gäller brister i innehållet handlar det t ex om att uppgifter i den publika rapporten, som Solvens-relaterade nyckeltal, i vissa fall inte överensstämmer med de uppgifter som anges i årsredovisningens förvaltningsberättelse.

Många av de granskade rapporterna saknar eller har en ofullständig sammanfattning i den publika rapporten. Exempelvis saknas uppgifter om väsentliga förändringar, riskprofil och värdering för solvensändamål.

Vad beror dessa brister på?

Solvens II är ett nytt och komplext regelverk. Bitvis är anvisningarna till rapporteringen otydliga och ger utrymme för olika tolkningar. Rapporterna är oftast inte föremål för någon extern granskning eller strukturerad intern kvalitetssäkring innan de lämnas in till finansinspektionen eller publiceras.

En annan bakomliggande orsak är utmaningen i att hantera stora datamängder och i vissa fall en ineffektiv IT miljö samt att intern styrning och kontroll av rapportering inte är fullt ut implementerad i verksamheten.

Vad behöver företagen fokusera på inför rapporteringen?

Det viktigaste är att sätta upp en bra process för att kvalitetssäkra rapporternas innehåll i god tid innan de skickas in till myndigheterna eller publiceras, samt att samordna den processen med den generella finansiella rapporteringen.

Fem nyckelfaktorer för att lyckas med Solvens II-rapporteringen

  1. Kartlägg nuläget med utgångspunkt från föregående års rapporter, identifiera bristerna och sätt upp en tydlig åtgärdsplan.
  2. Se till att involvera företagsledning och styrelse i den interna kvalitetssäkringen i ett tidigt skede.
  3. Integrera processerna för Solvens II-beräkningar med processen för den finansiella rapporteringen så långt det är möjligt för att säkerställa att data och input till rapporteringen blir föremål för interna kontroller och avstämningar.
  4. Säkerställ att de personer som ska kvalitetssäkra Solvens II-rapporteringen får adekvat utbildning.
  5. Se möjligheterna med en innehållsrik Solvens II-rapportering! Många företag har under första året strävat efter en miniminivå i rapporteringen och därför utelämnat värdefull information om verksamheten som kan ge fördelar från ett marknadsperspektiv. Det kan t ex handla om att visa fördelarna med att företaget har en stark solvenssituation eller en hög avkastning på placeringstillgångarna.


KPMG har genomfört granskningar av den publika Solvens II-rapporteringen och tillsynsrapporteringen för ett flertal företag. Vi har utvecklat en metodik där granskningen kan inriktas på områden med utgångspunkt från risk och företagens prioriteringar. Utöver granskning kan KPMG även stödja i processen för att etablera en effektiv kontrollmiljö för att säkerställa att riskerna för fel i rapporteringen minimeras.
 

Kontakta oss så berättar vi mer!


Kontaktpersoner

Gunilla Wernelind, Audit Partner försäkring, gunilla.wernelind@kpmg.se

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan