close
Share with your friends

Trängselskatt vid privat körning beskattas hos anställd

Trängselskatt vid privat körning beskattas hos anställd

Från och med den 1 januari 2018 ska trängselskatt vid privat körning med förmånsbil redovisas separat och beskattas hos den anställde. Noteringar i körjournalen ska göras om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

1000

Kontakt

dekorbild

Senior Manager

KPMG i Sverige

Kontakt

Relaterat innehåll

Vidare ska fordonsskatten från den 1 januari 2018 läggas till som ytterligare en post utöver prisbasbeloppsdelen, det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet när förmånsvärdet beräknas.

Arbetsgivare ska redovisa trängselskatter vid privat körning med förmånsbil

Från och med den 1 januari 2018 kommer trängselskatt och infrastrukturavgifter (broar i Sundsvall och Motala) vid privat körning med förmånsbil att lyftas ut ur förmånsvärdet. Arbetsgivare som tillhandahåller förmånsbil ska redovisa trängselskatter och avgifter som avser privat körning och dessa ska beskattas separat.

Anställda som har tillgång till förmånsbil ska göra noteringar i sin körjournal om vilka passager över betalstationer som skett vid tjänstekörning.

Arbetsgivare ska beräkna och redovisa förmånsvärdet i arbetsgivardeklarationen månadsvis, och även i kontrolluppgifter för anställda som har nyttjat förmånsbil.
 

Så ska förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift redovisas

Dessa regler gäller för redovisningen av förmån av trängselskatt och infrastrukturavgift:

 • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.
 • Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för mars, som ska lämnas in senast 12 april.
 • Förmånen kan som regel beräknas utifrån anställdas körjournaler samt de beslut om trängselskatt som Transportstyrelsen skickar ut månadsvis
 • Redovisningen av värdet av trängselskatt vid privata resor kan ske förenklat, beräknat som en andel av den totala trängselskatten, per fordon.
 • Beräkningsunderlagen behöver inte redovisas om anställda betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren, men underlagen ska sparas.

 

Skatteverkets krav på underlag och metod för beräkning

De krav Skatteverket kommer att ha vad gäller underlag och metod för förmånsberäkningen är följande:

 1. Singelavi (Transportstyrelsen). I ett skattebeslut för varje enskilt fordon redovisas vilka enskilda dagar under en månad som trängselskatt påförts, där även antalet passager och totalsumman av debiterad trängselskatt för respektive dag redovisas.
 2. Samlingsavi (Transportstyrelsen). I en samlingsavi för fordonsägare med flera fordon redovisas varje skattebeslut som påförts respektive bil under en månad, där antalet passager respektive trängselskatten redovisas med klumpsummor för månaden.

En fordonsägare har även möjlighet att manuellt begära ut mer detaljerade uppgifter om ett enskilt fordons passager, där det utöver de uppgifter som anges i beslutet även framgår klockslag, betalstation (geografisk plats) och delbelopp för samtliga passager under skattebelagd tid. Dessa uppgifter är inte offentliga, varför Transportstyrelsen endast vid särskild begäran tar fram dem i pappersform och skickar dem per post till fordonsägaren. Transportstyrelsens möjlighet är dock tidsbegränsad. Om ett beslut inte omprövats och betalning skett gallras uppgifterna 67 dagar efter beslutet.

Vid sidan av Transportstyrelsens beslut kan motsvarande uppgifter och underlag upprättas via förarens egna noteringar som komplement till körjournalen liksom via en elektronisk körjournal med gps-funktion.
 

Trängelskatt i Stockholm och Göteborg

I Stockholms kommun finns betalstationer i innerstaden och vid Essingeleden. Trängselskatt betalas normalt måndag – fredag kl. 06:30 – 18:29 med belopp som varierar mellan 11 – 35 kronor per passage. Maximalt belopp per dag är 105 kronor.

I Göteborgs kommun betalas trängselskatt normalt måndag – fredag kl. 06:00 – 18:29 med belopp som varierar mellan 9 – 22 kronor per passage. Maximalt belopp per dag är 60 kronor.

Trängselskatt tas inte ut under juli månad och på båda orterna finns regler om undantag från trängselskatt i vissa situationer.

 • Exempel 1 – Singelavisering.
  Trängselskatt har för en dag påförts för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med körjournal och den anställdes noteringar som underlag visas vara tjänstekörningar och resterande tre är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 x 100 = 60 kronor.
 • Exempel 2 – Samlingsavisering.
  Trängselskatt har för en månad påförts för 80 passager med totalt 1 200 kronor. Den anställde har gjort arbetsresor 15 dagar som medfört 30 passager och resterande passager avser tjänsteresor. Förmånsvärdet för månaden kan beräknas till 30/80 x 1 200 = 450 kronor.

Vi på KPMG hjälper dig gärna att göra rätt. Välkommen att kontakta oss!

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan