close
Share with your friends

Redovisa kapitalförsäkringen rätt

Redovisa kapitalförsäkringen rätt

För en kapitalförsäkring ska redovisningen ske när kapitalet placeras i försäkringen, eller tas ut från den. Detta sätt att redovisa skiljer sig mot hur placeringar direkt i aktier eller fonder hanteras. Redovisar ditt företag på rätt sätt?

1000

Relaterat innehåll

En kapitalförsäkring är ett sparande i en försäkring hos ett försäkringsbolag eller en bank. Många företag använder sådana för att till exempel placera överskottslikviditet.

Den stora skillnaden i att investera i en kapitalplacering, jämfört med att investera direkt i aktier eller fonder, är att de underliggande värdepapperna ägs av utställaren av försäkringen och inte av företaget som investerat i kapitalförsäkringen. Detta påverkar hur en kapitalförsäkring ska redovisas.

- Vi får många frågor om kapitalförsäkringar, säger Hampus Darrell, redovisningskonsult på KPMG. Många företag vet inte hur dessa ska hanteras i redovisningen och det är därför lätt att det blir fel. 

 

Hur ska kapitalförsäkringen redovisas?

Du som har en kapitalförsäkring har säkert sett det årsbesked som försäkringsbolaget eller banken skickat dig. Under ett år kan många transaktioner ske i försäkringen, såsom insättningar och uttag - men även förvaltningsavgifter, avkastningsskatt och värdeförändringar påverkar försäkringskapitalet.

I redovisningen klassificeras kapitalförsäkringen som en finansiell tillgång där det finns en avtalsenlig rätt att erhålla kontanter via uttag. Eftersom innehavaren av kapitalförsäkringen inte äger de underliggande värdepapperna, ska de heller inte redovisas separat. Kapitalförsäkringen betraktas därför som en redovisningsmässig enhet. Bokföring ska därför bara ske när innehavaren investerar nytt kapital i, eller gör ett uttag från, kapitalförsäkringen. Utdelningar, avgifter och andra värdeförändringar påverkar försäkringens verkliga värde men inte bokföringen.

- Många bokför varje transaktion på årsbeskedet vilket gör att företaget får ett resultat som är missvisande, vilket i sin tur även kan orsaka en felaktig beskattning, berättar Hampus Darrell.
 

Redovisa insättning i kapitalförsäkring

När företaget gör en insättning i kapitalförsäkringen ska detta bokföras som en finansiell tillgång i balansräkningen. För varje insättning ökar anskaffningsvärdet på kapitalförsäkringen med motsvarande summa som företaget investerat.

Exempel: Ett företag investerar vid två tillfällen 500 tkr i en kapitalförsäkring, vilket redovisas i balansräkningen som en finansiell tillgång till anskaffningsvärdet 1 000 tkr.
 

Utdelning, värdeförändringar och omplaceringar

Om de värdepapper som ingår i kapitalförsäkringen genererar utdelning, tillfaller det utdelade beloppet kapitalförsäkringen. Men det utbetalas inte med automatik från kapitalförsäkringen. Eftersom detta inte är en investering av nytt kapital i eller ett uttag från kapitalförsäkringen påverkar detta endast försäkringens verkliga värde och inte bokföringen.

Exempel. Vårt företag erhåller efter år 1 en utdelning med 40 tkr. Det verkliga värdet på kapitalförsäkringen ökar med 40 tkr till 1 040 tkr men bokföringsmässigt är anskaffnings-värdet fortfarande 1 000 tkr.


Om de underliggande värdepapperna har stigit i värde, sker inte heller någon förändring av anskaffningsvärdet.

Exempel: Värdet på de underliggande värdepapperna i vår kapitalförsäkring har stigit med 50 tkr. Det verkliga värdet på kapitalförsäkringen ökar därmed med ytterligare 50 tkr till 1 090 tkr. Anskaffningsvärdet och redovisade värdet i balansräkningen uppgår dock fortfarande till 1 000 tkr.

Avgifter som belastar försäkringen hanteras på samma sätt som övriga värdeförändringar.

Exempel: Mot slutet på år 1 utgår en avgift för kapitalförsäkringen med 10 tkr. Avgiften påverkar kapitalförsäkringens verkliga värde som minskar med 10 tkr till 1 080 tkr. Anskaffningsvärdet och redovisade värdet i balansräkningen uppgår fortfarande till 1 000 tkr.

Nedskrivning
Om det har skett en värdenedgång i kapitalförsäkringen skall detta hanteras inom ramen för bolagets redovisning.
 

Uttag från kapitalförsäkring

När det sker ett uttag från kapitalförsäkringen är det viktigt att fastställa det verkliga värdet på försäkringen, eftersom förhållandet mellan det redovisade värdet och det verkliga värdet avgör hur transaktionen redovisas.

Om det redovisade värdet är lägre än det verkliga värdet efter uttaget, ska uttaget redovisas som en finansiell intäkt i bokföringen.

Exempel: Om vårt företag gör ett uttag om 80 tkr från kapitalförsäkringen, uppgår det verkliga värdet i kapitalförsäkringen till 1 080 tkr – 80 tkr = 1 000 tkr vilket överensstämmer med det redovisade värdet. Uttaget redovisas således som en finansiell intäkt i företaget och någon förändring av det redovisade värdet sker ej.

Men ett uttag kan också delvis vara en orealiserad värdeökning som ovan, delvis ett uttag av insatta belopp. Då ska uttaget i redovisningen fördelas mellan finansiell intäkt och anskaffningsvärdet på kapitalförsäkringen.

Exempel: Om företaget däremot väljer att göra ett uttag på 100 tkr, kommer en del att redovisas som finansiell intäkt (80 tkr) och en del som uttag (20 tkr). Efter utbetalningen uppgår det redovisade värdet i kapitalförsäkringen till 980 tkr och det verkliga värdet uppgår till 980 tkr.
 

Redovisning av kapitalförsäkring när den används för pensionsåtagande

Många företag använder kapitalförsäkringar för att säkerställa pensionsåtagande, till exempel genom direktpension. Redovisningen av detta kan skilja jämfört med ovanstående. I detta sammanhang behandlas inte hur pensionsskulden ska redovisas.

 

Vi hjälper dig

Vill du veta om ditt företag redovisar rätt och hur ni till exempel ska hantera nedskrivningar i kapitalförsäkringen? Eller hur det påverkar företaget skattemässigt? Vi på KPMG hjälper dig gärna att göra rätt. Kontakta oss för mer information om vad vi kan göra för just dig och ditt företag.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan