Nyheter inför bokslutet 2017 - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Nyheter inför bokslutet 2017

Nyheter inför bokslutet 2017

Nu är det dags för bokslut igen. För att du snabbt ska få en överblick har KPMG gjort en sammanställning över ändringar som berör både onoterade och noterade företag.

1000

Kontakt

Kontakt

Relaterat innehåll

Du har väl inte missat KPMG:s skrift ”Nyheter inför bokslutet”? I den beskriver vi ändringar som berör både onoterade och noterade företag inför bokslutet. 

Läs mer och ladda ner ”Nyheter inför bokslutet” (PDF) här

 

Förändringar i korthet

Viktigt att notera är att stiftelser och ideella föreningar som ska upprätta årsredovisning måste välja att tillämpa antingen K2 eller K3 i 2017 års årsredovisning. 

Läs mer: K2 och K3 för stiftelser och ideella föreningar – nu är det dags att välja

Årets förändringar är betydligt färre än förra året. Den största nyheten i årsredovisningslagen (ÅRL) är att alla företag av en viss storlek* ska upprätta en hållbarhetsrapport, med upplysningar om miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. 

Andra nyheter är att Bokföringsnämnden bland annat upphävt regelverket om frivillig delårsrapportering, samt rett ut vad som gäller när den anställde gör utlägg med egna medel för företagets räkning.  

Läs mer: Spara kvittot 

Bokföringsnämnden har också beslutat att göra följande ändringar i K2 för mindre företag:

  • Ianspråktagen ersättningsfond får i vissa fall får redovisas som obeskattad reserv
  • Vissa stiftelser har fått en ny rad i resultaträkningen för övriga finansiella intäkter
  • Uppgift om nettoomsättning i resultaträkning i förkortad form ska lämnas i not för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår
  • De särskilda uppgifter om intäkter och kostnader som avser koncernföretag som ska lämnas till vissa av de finansiella posterna i resultaträkningen ska lämnas för både innevarande och närmast föregående räkenskapsår

Fick du med alla förändringar förra året?

Under 2016 ändrades såväl ÅRL som K2 och K3. Fick du med alla ändringarna i föregående års bokslut? Om ditt företag är ett mindre företag är det många upplysningar som inte längre krävs. Kontakta gärna oss på KPMG för en genomgång av årsredovisningen. KPMGs årsredovisningsmallar för K2 och K3 är också uppdaterade med alla nyheter. 

Läs mer: Årsredovisningsmallar - K2 och K3

Upprättar ditt företag årsbokslut istället?

Nu har det även kommit ett nytt regelverk för alla som upprättar årsbokslut. Det nya regelverket Vägledning för Årsbokslut ska tillämpas på de årsbokslut som upprättas 2018-12-31 och får tillämpas tidigare. 

Gammal normgivning upphävs

Eftersom det nu finns nya uppdaterade regelverk för alla kategorier av företag har Bokföringsnämnden beslutat att upphäva all gammal normgivning. Det rör sig om sammanlagt 52 uttalanden, rekommendationer och allmänna råd. Upphävandet gäller från och med den 1 januari 2018.

Den upphävda normgivningen får fortfarande tillämpas för räkenskapsår som har inletts före den 1 januari 2018 av årsbokslutsföretag som ännu inte tillämpar ett K-regelverk.

 

* Fotnot: Företag som uppfyller mer än ett av följande villkor, under två på varandra följande räkenskapsår som behöver lämna upplysningen: Medelantal anställda: mer än 250, Balansomslutning: mer än 175 miljoner kronor, Nettoomsättning: mer än 350 miljoner kronor

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan