close
Share with your friends

Nasdaqs granskning av årsredovisningar – KPMG:s experter sammanfattar

Nasdaqs granskning av årsredovisningar

Nasdaqs redovisningstillsyn publicerade i december 2017 sin årsrapport över årets granskning. Här sammanfattar KPMG:s redovisningsspecialister fokusområden i granskningen och ärenden som Nasdaq har hanterat.

1000

Kontakt

Relaterat innehåll

Nasdaqs granskning av årsredovisningar

Nasdaqs redovisningstillsyn publicerade i december 2017 sin årsrapport över granskningarna under året, främst avseende årsredovisningarna för 2016. Bland annat beskrivs i rapporten de ärenden som avslutades med begäran om rättelse samt påpekanden och övriga kommentarer. Vidare anges fokusområden inför granskningen av årsredovisningar för 2017.

Här redogör KPMG:s redovisningsspecialister Jörgen Nilsson och Hans Hällefors kortfattat för fokusområden i granskningen och ärenden som Nasdaq har hanterat under 2017.


Fokusområden i granskningen

Som fokusområden inför granskningen av årsredovisningar 2017 anges följande fem områden varav de tre första utgår från ESMA:s rapport över prioriterade tillsynsområden:

1. Upplysningar om påverkan av nya IFRS-standarder.
2. Specifika punkter avseende IFRS 3 Rörelseförvärv.
3. Specifika punkter avseende IAS 7 Rapport över kassaflöden.
4. Redovisning av och upplysningar om pensionsförpliktelser, IAS 19.
5. Goodwill och nedskrivningar, IAS 36.


Ärenden avslutade med begäran om rättelse samt påpekanden och övriga kommentarer

Nasdaqs noteringar spänner över flera områden, men de noterar att områden där efterlevnaden främst bör förbättras avser ESMA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal, IAS 1 och IAS 19. Även upplysningar om nedskrivningar utifrån IAS 36 har i många fall fortfarande varit bristfälliga.

Nedan beskrivs kortfattat ett urval av det Nasdaq framför (IAS 1-noteringarna finner vi mindre centrala).

EMSA:s riktlinjer om alternativa nyckeltal. Nasdaq har bl a noterat att definitioner inte lämnas över alla använda alternativa nyckeltal (alternativa mått) och att det saknas definitioner av vissa komponenter som ingår i alternativa mått, såsom jämförelsestörande poster. Vidare har Nasdaq noterat att det i ett betydande antal fall saknas kvantitativa avstämningar av måtten mot mest närliggande post(er) i de finansiella rapporterna. Det saknas också ofta motiveringar till varför man anser att ett mått ger värdefull information och ändamålet med måttet.

Information om nya IFRS – IAS 8. Nasdaq har redan tidigare noterat att många bolag inte har offentliggjort information om effekterna av de nya standarderna med framtida tillämpning utöver att utredning pågår. De förväntar sig nu att kommande bokslutskommuniké och årsredovisning innehåller kvantitativa uppgifter om effekter av IFRS 9 och IFRS 15.

Pensionsförpliktelser – IAS 19. Vid granskningarna av årsredovisningarna för 2015 konstaterades att upplysningar om pensionsförpliktelser bör förbättras och det noteras också en relativt stor spridning i använda diskonteringsräntor, vilket framkom även i årets genomgång.

Nedskrivningar – IAS 36. I likhet med föregående år har Nasdaq i ett stort antal fall noterat brister i upplysningarna som ska lämnas enligt IAS 36.134.

Länkar

För mer utförliga noteringar efter genomgång av årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn, klicka här.

För att komma direkt till Nasdaqs årsrapport, klicka här.

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Offertförfrågan