Nyheter inför bokslutet 2017 - KPMG Sverige
close
Share with your friends

Nyheter inför bokslutet 2017

Nyheter inför bokslutet 2017

En sammanställning av nyheter inom redovisningsområdet.

1000

Relaterat innehåll

Nyheter inför bokslutet 2017

Förra året präglades av förenklingar i årsredovisningslagen som påverkade såväl mindre som större företag. I år finns det inga stora förändringar i varken årsredovisningslagen eller bokföringslagen. I vår sammanställning ”Nyheter inför bokslutet” finns alla redovisningsnyheter samlade, både gällande IFRS samt K-regelverken. 

Bokföringsnämnden har till exempel publicerat vissa ändringar i sin normgivning avseende exempelvis gränsvärden och upphörande av frivillig delårsrapportering. För företag som upprättar sina finansiella rapporter enligt IFRS har året varit ett år av förberedelser. Främst förberedelser för att börja tillämpa IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder och IFRS 9 Finansiella instrument. Därutöver har IASB publicerat ändringar av befintliga standarder som ska tillämpas vid upprättande av årets finansiella rapporter, exempelvis av IAS 7 Rapport över kassaflöden. Rådet för finansiell rapportering har publicerat en årsuppdatering som ska tillämpas per 1 januari 2017. Av den framgår bland annat att IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder, med ett mindre undantag, ska tillämpas i juridisk person samt att det finns ett frivilligt undantag från att inte tillämpa IFRS 9 i juridisk person. Även avseende IFRS 16 Leasing har Rådet lämnat en möjlighet att inte tillämpa den nya standarden i juridisk person. Vidare har Rådet publicerat ett utkast till nytt uttalande samt förslag på ändringar att tillämpas från och med 1 januari 2018.

Att tänka på inför bokslutet 2017!

Tips till företagen som tillämpar K2 och K3

Implementeringen av EUs direktiv under 2016 medförde för årsredovisning och koncernredovisning omfattande förändringar i årsredovisningslagen, t.ex. förenklingar för mindre företag. I och med att ändringarna var så stora vid förra bokslutet kan det finnas skäl att gå igenom nyheterna som var aktuella vid förra bokslutet, t.ex. införandet av utvecklingsfond för egenupparbetade immateriella tillgångar och förändringarna i upplysningskraven.

Tips till de större företagen som tillämpar IFRS

Det är hög tid att starta upp arbetet med IFRS 16 Leasing, vi arbetar i många IFRS 16 projekt just nu och kan därigenom bidra med ”Best Practise”. Vi kan bland annat bistå dig med.

  • Projektledning/projektledarstöd
  • Teknisk redovisningsexpertis
  • Genomgång av system/processer och intern kontroll
  • Utbildning
  • Kvalitetssäkring och ”second opinion”
     

Läs mer om IFRS 16 här

Kontakta oss

 

Want to do business with KPMG?

 

Offertförfrågan